Annual Reports

Annual Implementation Report for 2022

12.05.2023

 

The 2022 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 2014-2020 and the Citizens' Summary can be found below.

 

 

Annual Implementation Report for 2021

08.08.2022

2021 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 2014-2020 can be found HERE.

Citizens' Summary 2021 can be found HERE.

Annual Implementation Report for 2020

14.05.2021

2020 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme can be found HERE.

Citizens' Summary can be found HERE.

Annual Implementation Report for 2019

11.05.2021

2019 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme can be found HERE.

Citizens' Summary can be found HERE.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2020 година

Годишен мониторингов доклад за 2020 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК

Annual Monitoring Environmental Impact Report for 2018

24.07.2019

2018 Annual Monitoring Report on the compatibility of the environmental effects of the "Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia" Programme for the years 2014-2020 under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) with the Strategic Environmental Report (SEA) can be found HERE.

Annual Implementation Report for 2018

10.07.2019

2018 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme can be found HERE.

Citizens' Summary can be found HERE.

Annual Implementation Report for 2017

13.06.2018

2017 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme can be found HERE.

Citizen's Summary can be found HERE.

Annual Implementation Report for 2016

30.05.2017

2016 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme can be found HERE.

Citizen's Summary can be found HERE.

Annual Implemetation Report for the years 2014 and 2015

16.05.2016

Annual Implementation Report for the years 2014-2015 of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme can be found HERE.

Citizen's Summary can be found HERE.

Pages

Subscribe to Annual Reports