CB007.1.11.307 - Стазе здравља и сусрета - туристичка промоција у региону