Očuvanje i atraktivna izložba prirodne i kulturne baštine opština Belogradčik i Boljevac

Број пројекта:CB007.2.11.064
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:625782.38 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:18.05.2021
Завршетак пројекта:17.05.2023
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ побољшање туристичке атрактивности и диверзификацију туристичких производа регије Белограчик - Бољевац

Специфични циљеви:

• Повећати атрактивност пећине Магура;

• Основати Природно-туристички центар на планини Ртањ;

• Створити елементе за диверзификацију, иновативну презентацију и популаризацију туристичких атракција у региону.

Пројектне активности:

1. Побољшање туристичке атрактивности пећине Магура;

2. Холограмска презентација пећине Магура;

3. Оснивање Природно-туристичког центра на планини Ртањ;

4. Опремање Природно-туристичког центра  и опремање интерактивне Сале за посетиоце;

5. Израда заједничке платформе и мобилне апликације за биодиверзитет и туристичке атракције прекограничне регије Бољевац-Белограчк;

6. Разрада заједничких туристичких рута;

7. Организација догађаја за популаризацију заједничких туристичких рута;

8. Организација заједничког фестивала Дани природе у Бољевцу.

Резултати пројекта:

1. Побољшана туристичка атрактивност регије Белоградчик - Бољевац;

2. Побољшано осветљење и приступ пећини Магура;

3. Развијен систем за холограмску презентацију пећине Магура;

4. Основан Природно-туристички центар на планини Ртањ;

5. Опремљен Природно-туристички центар и опремљена интерактивна дворана за посетиоце;

6. Разрађена заједничка платформа и мобилна апликација;

7. Разрађене заједничке туристичке руте;

8. Организовани догађај за популаризацију заједничких туристичких рута;

9. Организовани заједнички фестивал Дани природе у Бољевцу.

Циљне групе: Посетиоци пећине Магура; Посетиоци Природно-туристичког центра на планини Ртањ; Становништво општине Белограчик; Становништво Видинског округа; Становништво општине Бољевац; Становништво округа Зејечар; Представници туристичког сектора у округу Зајечар; Представници туристичког сектора у Видинском округу.

Partners

Водећи партнер
Opština Belogradčik
Партнер 2
Turistička organizacija Opštine Boljevac