Успостављање система за превенцију и рано упозоравање на поплаве

Број пројекта:CB007.2.31.178
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:3.1 Заједничко управљање ризицима
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:592254.37 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:17.05.2019
Завршетак пројекта:16.05.2021
Област интервенције:087 - Мере прилагођавања климатским променама и спречавање ризика који се тичу климе као и управљање таквим ризицима, нпр. ерозија, пожари, поплаве, олујни ветрови и суша, као и подизање свести, цивилна заштита и системи за отклањање последица од непогода и инфраструктуре;
Резиме пројекта:

Општи циљ је смањити колико год је могуће ризик од штетних последица поплава у прекограничном подручју. Специфични циљ је предузимање адекватних мера за спречавање поплава, реаговање у хитним случајевима и санација штета насталих поплавама на територијама општина Етрополе и Бела Паланка.

Активности: Активност 1 - Развој интегрисаног прекограничног система за рано упозоравање на поплаве. Систем ће обухватити телеметријске хидрометријске станице, опремљене видео камерама, батеријама и соларним панелима - 2 у општини Етрополе и 6 у општини Бела Паланка; два ситуациона центра (по један у свакој општини) опремљена са надзорним станицама (4 у општини Етрополе и 6 у Белој Паланци), 1 сервер, 1 видео зид и софтвер за видео надзор; и специјализовани софтверски систем за рано упозоравање који ће бити инсталиран на хардверу у ситуационом центру у Етрополе, где ће се подаци преносити путем интернета у ситуациони центар у Белој Паланца. Активност 2 - Набавка специјализоване опреме за активности спречавања поплава и реаговања на поплаве. Сваки партнер пројекта ће набавити једно теренско возило за потребе евакуације, као и за транспорт првих респондената на подручју елементарне непогоде. Активност 3 - Тематски тренинг о управљању ризиком од поплаве. Кроз ову активност бицће обезбеђена обука првих респондената - болничара, медицинских сестара у амбулантним колима, ватрогасаца, службеника цивилне заштите, специјалних службеника задужених за управљање елементарним непогодама у локалним властима како реаговати у случају поплава. Укупно 30 људи ће проћи кроз курс - 15 за сваког партнера. Активност 4 - Информације и публицитет. Кроз ову активност обезбедиће се адекватан публицитет пројекта и финансијског доприноса ЕУ, пратећи смернице о видљивости програма, кроз израду промотивних материјала, медијских публикација и информативних летака.

Индикатори испуњења: прекогранични интегрисани систем за рано упозоравање на поплаве - 1 овде; специјализована опрема - 2 теренска возила (по један за сваког партнера); 30 првих респондената обучених за управљање ризиком од поплава.
Резултати: осигуран виши степен заштите људи, природе и имовине од могућих поплава у прекограничној области; повећање техничких капацитета за превенцију, хитне активности и ублажавање последица поплава; повећање институционалних капацитета у управљању ризиком од поплава локалних власти и заједница.

Публикацje:

http://etropolebg.com/news/view/id/1482

Partners

Водећи партнер
Општина Етрополе, Република Бугарска
Партнер 2
Јавно комунално предузеће „Koмнис" Бела Паланка / Република Србија