Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение на наводненията

Код на проекта:CB007.2.31.178
Покана:CB007.2
Приоритет:3.1 Съвместно управление на риска
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:592254.37 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.05.2019
Крайна дата на проекта:16.05.2021
Област на въздействие:087 - Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Обща цел - да се намали, възможно най – много, рискът от вредните последствия, причинени от наводнения в трансграничния район,
Специфична цел - да бъдат взети адекватни мерки за предотвратяване на наводнения, реакция при спешни случаи и възстановяване на щетите, причинени от наводнение на територията на общините Етрополе и Бела Паланка.

Дейности по проекта: Дейност 1 – Разработване на трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения Системата ще включва телеметрични хидрометрични станции, оборудвани с видео камери, батерии и соларни панели – 2бр. в Етрополе и 6бр. в Бела Паланка, два ситуационни центъра (по един във всяка община), оборудвани със станции за наблюдение (4бр. в Етрополе и 6бр.в Бела Паланка, 1бр. сървър и 1 бр. видео стена и софтуер за видеонаблюдение; и специализиран системен софтуер за ранно предупреждение, който ще бъде инсталиран на хардуера в ситуационния център в Етрополе, предаващ данни чрез интернет до ситуационния център в Бела Паланка
Дейност 2 – Осигуряване на специализирано оборудване за дейности по превенция и реакция при наводнения, Всеки партньор по проекта ще възложи обществена поръчка за закупуване на един високопроходим автомобил за евакуация, както и за транспортиране на екипи за спешна реакция в бедстващи райони.
Дейност 3 – Тематични обучения за управление на риска от наводнения Чрез тази дейност, ще бъде проведено обучение на екипите за спешна рекация – парамедици, медицински сестри, пожарникари, служители на гражданска защита, специализирани служители от местните власти, управляващи бедствията как да реагират в случай на наводнения. Общо 30 души ще преминат курса – 15 за всеки партньор.
Дейност 4 – Информация и публичност Чрез тази дейност ще се осигури подходящо популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС, съобразно програмните насоките за визуализиране, чрез изработване на промоционални материали, медиини публикации и информационни брошури.

Резултати за продукт: Трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения – 1 бр. тук; Закупуване на специализирано оборудване - 2 бр. високопроходими автомобила (по един за всеки партньор); 30 представители на екипи за спешна реакция, обучени в управлението на риска от наводнения;
Резултати за изпълнение: Осигурена по – висока степен на защита от възможни наводнения на хората, природата и активите в трансграничния район; Повишаване на техническия капацитет за превенция, спешна реакция и смекчаващи въздействието дейности, свързани с наводнения; Повишиване на институционалния капацитет в управлението на риска от наводнения на местни власти и общности.

Публикации: http://etropolebg.com/news/view/id/1482

Partners

Водещ партньор
Община Етрополе
Партньор 2
Обществена комунална компания "Комнис" Бела паланка/ Република Сърбия