Етап изпълнение

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори (на английски език), актуализирани към 13.08.2019 г.

Нова версия на PRAG, 15 юли 2019 г.

15.07.2019

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) е валидна и приложима за всички тръжни процедури, считано от днес, 15.07.2019 г.

Актуалната версия на PRAG е достъпна ТУК.

Ред и начин на възлагане на задължения на членовете на екипите на българските бенефициери при изпълнение на проекти, финансирани по Програми Interreg-ИПП

03.06.2019

Инструкция на Управляващия орган на Програмата за трнасгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия относно реда и начина на възлагане на задължения на членовете на екипите на българските бенефициери при изпълнение на проекти.

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 1)/17.05.2019

17.05.2019

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 1) по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Subscribe to Етап изпълнение