Пакет документи за кандидатстване

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата)

 

Обявяват на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чията цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

 Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304, 24 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

 • Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
  • Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
  • Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
  • Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
 • Приоритетна ос 2. Младеж:
  • Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
  • Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
 • Приоритетна ос 3. Околна среда:
  • Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
  • Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

 Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
 • За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на 18-ти януари 2016 г. на адрес:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19, зала 1.2

1202 София,

България

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Сърбия в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgrs.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

 • Основен офис в София:  тел. +359 2 9405 361; +359 2 9405 337;
 • Клон в Ниш: тел. +381 18 513 224.

Пакет документи за кандидатстване:

Facebook icon
Twitter icon