Новини

Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 в София

11.11.2019

На 8 ноември 2019 в град София се проведе Седмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и и съ-председателствано от  Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.     

Регионални консултации за следващия програмен период в Бор и Ниш

04.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, в рамките на започналата подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни за следващия програмен период 2021 - 2027 г., организира две регионални консултативни срещи, в които участваха представители на сръбските заинтересовани страни, в Бор на 02 октомври с участието на повече от 59 предсатвители на заинтересованите страни и в Ниш на 3 октомври 2019 г., с повече от 90 участници.

Регионални консултации за следващия програмен период в Ботевград и Монтана

02.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия започна разработването  на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период през 2021 – 2027г. с провеждане на регионални консултации, съответно на 30 септември 2019 г. в гр. Ботевград, в зала „Ботевград“ към сградата на Общинска администрация, с участието на повече от 40 предсатвители на заинтересованите страни,  и  на 01 октомври 2019 г.  в гр.Монтана, в залата на Младежкия дом, където присъстваха повече от 30 души.

Technical maintenance

30.09.2019

Dear users and beneficiaries,

The management information systems and beneficiaries portals will not be available temporary due to technical maintenance and implementation of software upgrades and updates. We expect the system to be back online with estimated time 3rd of October 2019.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Страници

Subscribe to Новини