Новини

Инструкции за опростени тръжни процедури за услуга

10.08.2017

С цел подпомагането на процеса по разработване на тръжни досиета и провеждането тръжни процедури за услуга, Управляващият орган разработи допълнителни инструкции, допълващи Наръчника за изпълнение на проекти и PRAG. Инструкциите разглеждат основните стъпки и минималния покет документи, приложими към опростените процедури за услуга.

Инструкциите са достъпни ТУК

Предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“

19.07.2017

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти

17.07.2017

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

06.07.2017

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка на офис мебели по програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП, между България и Сърбия, България и Македония и България и Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

 

Тръжното досие е на разположение ТУК

 

Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана - за публично обсъждане

07.06.2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане.

Заседание на СКН за представянето на Годишен доклад за напредъка на Програмата за 2016 г., процеса на приключване на програмния период 2007-2013 г. и концепцията за Втората покана за набиране на проектни предложения

23.05.2017

Четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 се проведе на 23 май 2017 г., в гр. Ниш. Събитието бе председателствано от г-жа Санда Шимич, заместник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата

12.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътруднимчество Interreg-ИПП България-Сърбия,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС ( по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата ).

Допълнително, в случай, че съответната организация е регистрирана по ЗДДС, следва да бъдат представяни и: 

Европа в моя регион 2017

02.05.2017

Кампанията „Европа в моя регион“ 2017 започва днес в 25 страни от Европейския съюз. Информационната кампания следва Заключенията на Съвета „Как политиката на сближаване да стане по-ефективна, по-значима и по-видима за нашите граждани" и цели да насърчи гражданите да посетят или да отбележат финансираните от ЕС проекти и да споделят снимки и преживявания от тях чрез социалните медии.

Актуализирана версия 3 на Наръчника за изпълнение на проекти

22.03.2017

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Първата покана за набиране на проектни предложения – версия 3 влиза в сила на 22.03.2017. Направените промени засягат най-вече следното:

Страници

Subscribe to Новини