Програмата и основните регламенти

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия  беше одобрена от Европейската комисия с Решение № C(2015) 5444 от 30.07.2015 г. Най-актуалната версия на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия, в. 5.0 е одобрена на 07.11.2018 г.

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);

Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от 2 май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;

Регламент за общоприложимите разпоредби (EС) No 1303/2013 на Европейсикя парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;

Делегиран Регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество.

Регламент (ЕС) № 966/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;

Делегиран Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Facebook icon
Twitter icon