Контакт

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (Д УТС)
ул. "Стефан Караджа" № 9
1000 София, България  
 
Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично  сътрудничество"
Траяна Йорданова
тел. +359 2 9405 581
trayana.jordanova(at)mrrb.government.bg
 
Отдел "Законодателство и нередности" (по въпроси за нередности)
Ирена Георгиева – Денева
тел.: +359 2 9405 547
IDeneva(at)mrrb.government.bg
        

Отдел "Финансово управление и контрол"

Борис Янев
тел. +359 2 9405 579
 
Звено за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за ТГС
Виктор Стоянов
тел. +359 2 9405 574
VStoyanov(at)mrrb.government.bg
 
Национален партниращ орган
Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия
Сектор "Програми за трансгранично и транснационално сьтрудничество, и сьтрудичество с местните и регионалните власти и организации за по-ефективно използоване на фондовете"

ул. "Немањина" № 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 100
Факс: +381 11 3061 110
office(at)mei.gov.rs
За официална кореспонденция с Управляващия орган:
 
Съвместен секретариат - главен офис
ул. "Стефан Караджа" № 9
МРРБ, офиси 3 и 3A, ет. 1
1000 София, България
 
Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија

Елисавета Тенева

Ръководител на Секретариата
Тел: +359 2 9405 666

EGeorgieva(at)mrrb.government.bg

 

Златка Плеснева

Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"

Тел: +359 2 9405 361

zlatka.plesneva(at)mrrb.government.bg

 

 

 

Румяна Славовска

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +359 2 9405 337

RSlavovska(at)mrrb.government.bg

 

Ана Петрониевич 

Експерт "Финанси и мониторинг"
Тел: +381 18 513 224
ana.petronijevic(at)mei.gov.rs

 

Мая Йованович

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +381 18 513 224
maja.jovanovic(at)mei.gov.rs

 

Милена Новчич

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +381 18 513 224
milena.jovanovic(at)mei.gov.rs

 

Сенка Йокович

Експерт "Мониторинг на инвестиционни
проекти"
Тел: +381 18 513 224
senka.jokovic(at)mei.gov.rs