Контакт

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (Д УТС)
ул. "Стефан Караджа" № 9
1000 София, България  
 
Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично  сътрудничество"
Траяна Йорданова
тел. +359 2 9405 581
 
Отдел "Законодателство и нередности" (по въпроси за нередности)
Мила Кръстева
тел. +359 2 9405 535
mila.krasteva@mrrb.government.bg
        

Отдел "Финансово управление и контрол"

Борис Янев
тел. +359 2 9405 579
 
Звено за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за ТГС
Виктор Стоянов
тел. +359 2 9405 574
VStoyanov@mrrb.government.bg
 
Национален партниращ орган
Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия
Сектор "Програми за трансгранично и транснационално сьтрудничество, и сьтрудичество с местните и регионалните власти и организации за по-ефективно използоване на фондовете"
ул. "Немањина" № 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 100
Факс: +381 11 3061 110
Съвместен секретариат - главен офис
ул. "Стефан Караджа" № 9
МРРБ, офиси 3 и 3A, ет. 1
1000 София, България
 
Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија

  Стоян Канатов

  Ръководител на Секретариата
  Тел: +359 2 9405 666
  SKanatov@mrrb.government.bg   

 

  Анелия Александрова

  Експерт "Връзки с обществеността"
  Тел: +359 2 9405 689
  Aneliya.Aleksandrova@mrrb.government.bg

 

Елисавета Георгиева

Експерт "Финанси и мониторинг"
Тел: +359 2 9405 337

EGeorgieva@mrrb.government.bg

 

  Златка Плеснева

  Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"

  Тел: +359 2 9405 361

  zlatka.plesneva@mrrb.government.bg

 

  Румяна Славовска

  Експерт "Управление на проекти"
  Тел: +359 2 9405 337

  RSlavovska@mrrb.government.bg

 

  Ана Петрониевич 

  Експерт "Финанси и мониторинг"
  Тел: +381 18 513 224
  ana.petronijevic@mei.gov.rs 

 

  Мая Йованович

  Експерт "Управление на проекти"
  Тел: +381 18 513 224
  maja.jovanovic@mei.gov.rs

 

  Милена Новчич

  Експерт "Управление на проекти"
  Тел: +381 18 513 224
  milena.jovanovic@mei.gov.rs

 

 Сенка Йокович

 Експерт "Мониторинг на инвестиционни
 проекти"
 Тел: +381 18 513 224
 senka.jokovic@mei.gov.rs