Контакт

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (ГД УТС)
ул. "Стефан Караджа" № 9
1000 София, България  
 
Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично  сътрудничество"
Десислав Михайлов
тел. +359 2 9405 374
Стефка Михайлова
тел. +359 2 9405 559
Стефан Тенев
тел. +359 2 9405 566
 
Отдел "Законодателство и нередности" (по въпроси за нередности)
Станислав Дилковски
тел. +359 2 9405 593
Ирена Георгиева-Денева
тел. +359 2 9405 543
 
Отдел "Финансово управление и контрол"
Румяна Славовска
тел. +359 2 9405 497
 
Национален партниращ орган
Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия
Сектор "Програми за трансгранично и транснационално сьтрудничество, и сьтрудичество с местните и регионалните власти и организации за по-ефективно използоване на фондовете"
ул. "Немањина" № 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 100
Факс: +381 11 3061 110
Съвместен секретариат - главен офис
ул. "Стефан Караджа" № 9
МРРБ, офиси 3 и 3A, ет. 1
1000 София, България
 
Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија

Стоян Канатов

Ръководител на Секретариата
Тел: +359 2 9405 666
SKanatov@mrrb.government.bg   

 

Ивана Бачович

Експерт "Врьзки с обществеността"
Тел: +359 2 9405 689

Ivana.Bacovic@mrrb.government.bg

 

Елисавета Георгиева

Експерт "Финанси и мониторинг"
Тел: +359 2 9405 337

EGeorgieva@mrrb.government.bg

 

Ирина Пеева

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +359 2 9405 337
IPeeva@mrrb.government.bg

 

Лазар Петров

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +359 2 9405 361
LPetrov@mrrb.government.bg

 

Стефан Стайков

Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"
Тел: +359 2 9405 361
SStaykov@mrrb.government.bg

 

Ана Петрониевич

Експерт "Финанси и мониторинг"
Тел: +381 18 513 224
ana.petronijevic@mei.gov.rs

 

Мая Йованович

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +381 18 513 224
maja.jovanovic@mei.gov.rs

 

Милена Новчич

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +381 18 513 224
milena.jovanovic@mei.gov.rs

 

Сенка Йокович

Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"
Тел: +381 18 513 224
senka.jokovic@mei.gov.rs