Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия

10.07.2020

На 03.07.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия проведе онлайн обучение за бенефициенти, представители на българските проектни партньори по 13 нови проекта, финансирани от началото на 2020 година и други 20 проекта, по които се очаква да бъдат сключени договори за субсидия в следващите месеци. В обучението взеха участие 38 участника, като някои от проектите бяха представени от повече от един участник. По време на обучението бяха разисквани следните теми:

  • Изпълнение на проекти и отчитане;
  • Комуникация и визуализация;
  • Обществени поръчки;
  • Верификация на средства и отчитане към звеното за осъществяване на Първо ниво на контрол;
  • Мерки срещу нередности и измами.

Беше извършена и практическа демонстрация на функционалностите на Бенефициентския портал. Лекторите в обучението бяха представители на Съвместния секретариат, Звеното за осъществяване на Първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество и Управляващия орган на Програмата. В края на всеки панел участниците имаха възможността да задават въпроси относно изпълнението на проектите, които бяха разискани от лекторите. Допълнително на интернет-страницата на Програмата ще бъде публикуван файл с „Въпроси и отговори“.

На база резултатите от получената обратна връзка, повече от 93% от участниците са били удовлетворени или по-скоро доволни от обучението. За 80% от тях обучението е било проведено по разбираем начин, с достатъчна продължителност и с практическа насоченост. Всички участници са споделили, че обсъжданите теми са били конкретни и ясни за етапа на изпълнение на проектите, и оценяват високо онлайн формата на провеждане.

Съвместният секретариат за първи път организира онлайн обучение поради пандемията от коронавирус и предприетите мерки за избягване масовото струпване на хора на едно място, както и за да бъдат защитени здравето на членовете на екипите по проекти и на служителите от органите за управление на Програмата.

Презентациите от обучението бихте могли да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon