Новини

Обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020

25.02.2014

Подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020 навлезе в своя стратегически етап, по време на който тематичната концентрация на новата програма следва да бъде определена на базата на специфичните трансгранични потребности и перспективи, както и въз основа очакванията на заинтересованите страни.

Въпросник във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

03.02.2014

През м. ноември 2013 г., с първото заседание на Съвместната Работна Група, беше стартиран процесът на подготовка на програмата за ТГС по ИПП между България и Сърбия 2014-2020 г. Програмата се подготвя на основата на получените резултати от т.нар. ситуационен анализ обследващ редица социално-икономически фактори (икономика, инфраструктура, транспорт, околна среда, демография, трудов пазар, образование, културни отношения и др.), регулярните консултации и предложенията получени от съвместната работна група, както и такива от съответните заинтересовани страни в трансграничния регион.

Въпросник - тематичните цели по програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г.

21.03.2013

Приложено предоставяме на Вашето внимание Въпросник за проучване на нагласите по отношение дефинирането на тематичните цели по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на България, в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на ЕС за периода 2014-2020 г.

Попълването на Въпросника ще ви отнеме няколко минути. Моля изпращайте вашите отговори, в срок до 30.04.2013 г. на e-mail:

astoikova@mrrb.government.bg

Често задавани въпроси във връзка с тръжна процедура по възлагане на договор за услуга за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество

09.01.2013

Отговори от Управляващия орган на често задавани въпроси във връзка с тръжна процедура по възлагане на договор за услуга за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съ-финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 година (между България и Сърбия/Македония/Турция), с референтен номер EuropeAid/133413/D/SER/Multi можете да намерите ТУК.

Резултати от първия етап на международна тръжна процедура „Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 година“ EuropeAid/133413/D/SER/Multi

27.11.2012

Приключи първият етап от международна тръжна процедура по възлагане на договор за услуга за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съ-финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 година (между България и Сърбия/Македония/Турция), с референтен номер EuropeAid/133413/D/SER/Multi.

Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г. EuropeAid/133413/D/SER/Multi

02.10.2012

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява международна тръжна процедура по възлагане на договор за услуга за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съ-финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 година (между България и Сърбия/Македония/Турция) в София, България, с финансовата подкрепа на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ за периода 2007 – 2013 година между България и Сърбия/Македония/Турция – програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Предварително обявление за търг за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г.

29.08.2012

Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира процедура за възлагане на договор за услуга (международна закрита процедура) с предмет „Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020”, Процедурата се състои от три лота: 

Лот 1: Подготовка на програмата за ТГС между България и Сърбия 2014 - 2020;

Лот 2: Подготовка на програмата за ТГС между България и Македония 2014 - 2020;

Страници

Subscribe to Новини