Резултати от първия етап на международна тръжна процедура „Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 година“ EuropeAid/133413/D/SER/Multi

27.11.2012

Приключи първият етап от международна тръжна процедура по възлагане на договор за услуга за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съ-финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 година (между България и Сърбия/Македония/Турция), с референтен номер EuropeAid/133413/D/SER/Multi.

В резултат на извършената оценка на постъпилите кандидатури, оценителната комисия одобри списък от осем фирми за всеки от трите лота. Съобщението с кратките списъци е публикувано на интернет страницата на Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ - EuropeAid на Европейската комисия:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, както и на интернет страниците: www.mrrb.government.bghttp://www.ipacbc-bgrs.euhttp://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu.

Само допуснатите кандидати ще получат писмо – покана за представяне на пълни оферти.

Приложение:  Shortlist notice

Facebook icon
Twitter icon