Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020

18.02.2014

Lot 1: 2007CB16IPO006– TA – 2014-1

Lot 2: 2007CB16IPO007– TA – 2014-1

Lot 3: 2007CB16IPO008– TA – 2014-1

Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, обявява тръжна процедура за„Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020” с финансовата подкрепа по Инструмента за предприсъединителна помощ и Програмите за трансгранично сътрудничество 2007-2013, съответно България–Сърбия, България–Македония, България–Турция.

Тръжното досие е на разположение ТУК,

както и на следните интернет страници: http://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu/ както и на сайта на Министерството на регионалното развитие: www.mrrb.government.bg

Крайният срок за подаване на офертите е 21 Март 2014 година, 17:00 часа местно време. 

Facebook icon
Twitter icon