Процедура за подбор за длъжността „Контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“

28.08.2023

Подбор за длъжността „Контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ в Звеното за осъществяване на първо ниво на контрол по ПТГС, в които България участва за периода 2021-2027 г., към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,
тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

На основание на Заповед № РД-02-33-144/24.08.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 8 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

за заемане на 4 бройки на длъжността „Контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ в Звеното за осъществяване на първо ниво на контрол по Програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г., към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.
 

1. Място за изпълнение на длъжността: гр. София, с възможност за работа от разстояние.
 

2. Характер на работата: осъществяване първо ниво на контрол (верификации) на декларираните разходи от българските партньори, участващи в проекти по Програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.
 

3. Изисквания за заемане на длъжността:
• Минимална образователна степен: Бакалавър
Професионална област: „Социални, стопански и правни науки” от професионално направление „Икономика” или „Право“, или „Технически науки“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Общо инженерство“;
• Професионален опит: Минимум 3 години по специалността от висшето образование или в областите на дейност, съгласно функциите определени в длъжностната характеристика;
• Отлично писмено и устно владеене на английски език;
• Познаване на регламентите на Европейския съюз и приложимото национално законодателство относно европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за програмен период 2021 – 2027 г. в т.ч. по отношение па програмите за териториално сътрудничество;
• Познаване на процедурите за възлагане на доставки, строителство и услуги съгласно националното законодателство;
• Допълнителен опит, считан за предимство: Опит в осъществяване на мониторинг/управление на проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
 

4. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
- писмен изпит, включващ затворени тестови въпроси на български и английски език, казуси за разрешаване на български и/или английски език, и писмен превод от и/или на английски език,
- интервю с успешно преминалите писмения изпит кандидати.
При обявяване на списъка с допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи: мястото, датата и часът за провеждане на следващия етап на подбора - писмен изпит, информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто, системата за определяне на резултатите, минимално допустимия резултат и начина на формиране на крайната оценка за всеки етап от подбора.
 

5. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
- заявление по образец;
- декларация (по образец);
- автобиография на английски език (по образец);
- копие от документ за завършено висше образование;
Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
* ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
* ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
- копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване:
- лично от всеки кандидат;
- чрез пълномощник – в случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в подбора;
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:
e-mrrb@mrrb.government.bg като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
- чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).
в срок до 25.09.2023 г.

Забележка:
В процедурата не могат да участват лица, които:
- Са непълнолетни;
- Са поставени под запрещение;
- Са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- Са лишени от правото да заемам определената длъжност.
В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.
 

6. Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор
 

7. Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 3200 лева

Образци на формулярите за кандидатстване, списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ тук.

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 15 от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2021-2027;
срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;
участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;
участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;
при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;
администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

Facebook icon
Twitter icon