Новини

Регионални консултации за следващия програмен период в Ботевград и Монтана

02.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия започна разработването  на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период през 2021 – 2027г. с провеждане на регионални консултации, съответно на 30 септември 2019 г. в гр. Ботевград, в зала „Ботевград“ към сградата на Общинска администрация, с участието на повече от 40 предсатвители на заинтересованите страни,  и  на 01 октомври 2019 г.  в гр.Монтана, в залата на Младежкия дом, където присъстваха повече от 30 души.

Technical maintenance

30.09.2019

Dear users and beneficiaries,

The management information systems and beneficiaries portals will not be available temporary due to technical maintenance and implementation of software upgrades and updates. We expect the system to be back online with estimated time 3rd of October 2019.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематични работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III

22.08.2019

ПОКАНА

към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III, които ще управлява Република България за програмен период 2021 – 2027 г.

Срокът за кандидатстване за обявените свободни позиции за длъжността "Контрольор" за първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, е 22.07.2019 г.

16.07.2019

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор за свободните позиции за длъжността „Контрольор“ за първо ниво на контрол по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, за програмния период 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на документи е 22.07.2019 г.

Страници

Subscribe to Новини