2.2 Умрежавање људи

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је промовисање грађанског учешћа младих у Србији и Бугарској у развоју политика на локалном нивоу и подизање њихових капацитета кроз активну обуку за грађанство и развој пројеката нефинансијскe подршке.

Планиране активности:

 1. Спровођење студије у северозападној Бугарској и источној Србији о могућностима за укључивање младих у цивилно друштво;
 2. Избор представника циљних група као резултат фокус група;
 3. Спровођење обуке у оквиру Програма за активно грађанско укључивање и развој лидерских вештина;
 4. Развој „нефинансијских“ пројеката и програма ментора за оне који су успешно завршили курс;
 5. Успостављање мреже лидера са активним ставом, знањем и вештинама за грађанско учешће у формирању јавних политика - „Лидерство младих“;
 6. Прекогранични камп „Млад сам и активан“. Јавна презентација 40 бугарских и српских пројеката и дебате о њима у локалној заједници;
 7. Стварање веб портала - „Гаранција за младе“ - мреже за размену људи и пословне везе.

Очекивани резултати:

 1. Успостављена Прекогранична омладинска мрежа младих лидера - једна разрађена документарна студија и анализа њених резултата на нивоу учешћа младих у прекограничном региону;
 2. Четири фокус групе одржане у северозападној Бугарској у градовима Враца, Монтана, Видин и Софијски регион и три фокус групе одржане у Србији у градовима Врање, Босилеград и Трговиште;
 3. Одабрано 40 младих људи (20 из Бугарске и 20 из Србије) који ће учествовати у програму обуке и менторства са три модула;
 4. Један припремљени приручник за ментора;
 5. Развио 40 нефинансијских пројеката;
 6. Један организовани прекогранични камп за размену идеја и могућности запослења;
 7. Један функционални веб-портал за тражење посла за стажирање, обуку и могућности запослења у прекограничном региону;
 8. Одржана једна информативна кампања.

Циљну групу чини 40 младих из Бугарске и Србије старих до 29 година, који раде и уче у прекограничном региону, који желе да развију своје лидерске вештине и покажу активну грађанску позицију. Корисници пројекта биће око 100 младих људи који ће учествовати у различитим клубовима од интереса у мрежи коју је створио пројекат и искористиће могућности за проналажење праксе, стручних курсева и посла у компанијама регистрованим и које функционишу у бугарско-српском језику региону.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су промоција партиципације младих у репрезентативној демократији и цивилном друштву кроз заједничко стварање ефикасног модела ученичког парламента, базираног на добрим праксама из обеју земаља и иностранства, као и на припреми људских ресурса, техничке подршке и умрежавања; подизање свести о проблемима и потенцијалу младих кроз спровођење иницијатива омладинске мреже, коју су заједнички осмислили, дизајнирали и имплементирали ученички парламенти и стварање пограничне мреже ученичких парламената у целом пограничном региону.

Активности којима ће се остварити наведени циљеви су:  истраживање на тему ученичке самоуправе у бугарско-српском пограничном региону у циљу идентификовања потреба и добрих пракси; развијање заједничке методологије за ученичко самоуправљање; израда Виртуелне заједнице праксе (ВЗП) - онлајн алата за умрежавање; селекција ученичких парламената/школа; тренинг омладинских радника и младих лидера на основу претходно развијене методологије; тренинг за ученичке парламенте и развој иницијатива мреже уз употребу ВЗП; спровођење размена - иницијативе омладинске мреже; завршни форум за представљање, евалуацију и планирање наредних корака; израда публикације – за експертску заједницу и ширу јавност у обе земље.

Очекивани резултати су: спроведено једно заједничко истраживање тренутног стања, потреба и добрих пракси у ученичком самоуправљању у целом пограничном региону и израђен и публикован извештај са главним налазима; креирана и публикована заједничка методологија за развој ученичког самоуправљања; 24 омладинска радника (чланова школског особља) и 24 млада лидера (представника ученичких парламената) из 12 школа (6 из сваке земље) обучених на основу креиране методологије; 200 ученика, чланова ученичких парламената, оснажено у области омладинског лидерства (оквирно по 100 ученика из сваке земље); израђен један мрежни веб сајт базиран на концепту Виртуелне заједнице добрих пракси (ВЗДП); минимум 6 мрежних иницијатива/пројеката, развијеих уз учешће школских парламената кроз ВЗДП; 3 иницијативе омладинске мреже имплементирано кроз прекограничне размене; формирана једна прекогранична мрежа ученичких парламената; 200 колекција материјала из пројекта намењених експертској заједници и 600 брошура за ширу јавност подељено у обе земље.

Веб сајт: http://www.fyc-vidin.org/ryp/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ овог пројекта је стварање окружења за развој талената, креативних вештина и међукултурног дијалога међу младима из пограничног региона Видин-Зајечар. Специфични циљеви су повећање знања, вештина и мотивације за креативни раст 120 младих људи из прекограничног региона кроз спровођење креативних кампова; Стварање Омладинске мреже за уметничко окружење која подржава и стимулише развој креативних способности младих и њихов лични раст; Подстицање мобилности младих из прекограничног региона и размена идеја и добрих пракси.

Пројектне активности:

 1. Развој методологије за одабир младих људи - учесника у „Креативним камповима“;
 2. Спровођење 3 креативна кампа у музици, креативном писању и ликовној уметности „Креативни кампови“ у Белоградчику са 30 бугарских и 30 српских омладинаца;
 3. Извођење 3 креативна кампа у плесу, позоришту и фотографији „Креативни кампови“ у Књажевцу са 30 бугарских и 30 српских омладинаца;
 4. Прекогранични форум за дискусију „Предузетништво младих у пољу културе и креативне индустрије“ у граду Белоградчик;
 5. Учешће младих из креативних кампова на „Међународном фестивалу културе младих у Књажевцу“.

Резултати и резултати пројекта:

 1. Повећана знања, вештине и мотивација за креативни развој 120 младих из прекограничног региона;
 2. Створена Омладинска мрежа за уметничко окружење;
 3. Испоручени музички инструменти и озвучење за будуће заједничке иницијативе.

Циљне групе: Млади људи који се баве уметношћу из прекограничног региона Видин-Зајечар, представници културних института, грађанских организација и локалних власти који раде на омладинској политици.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да подржи учешће младих у репрезентативној демократији и цивилном друштву у прекограничној области кроз стварање одрживе и квалификоване Омладинске мреже младих ментора цивилног друштва и пружањем онлајн платформе (социјалне мреже) и методолошких смерница и алата омладинским организацијама из тог подручја.

Активности: 1. Социолошко истраживање у Бугарској. Истраживање има за циљ да идентификује главне препреке и разлоге недостатка мотивације међу младима у пограничном региону да активно учествују у омладинским активностима цивилног друштва и демократији, чији је циљ решавање проблема локалне заједнице. Такође, истраживање ће идентификовати младе људе мотивисане да учествују у омладинским активностима цивилног друштва и представничкој демократији, у корист локалних заједница. Истраживање ће обухватити представнике младих (16-29), омладинске организације и раднике, одговорне институције и организације (школе, општине, универзитете); 2. Социолошко истраживање у Србији. Истраживање има за циљ да идентификује главне препреке и разлоге недостатка мотивације међу младима у пограничном региону да активно учествују у омладинским активностима цивилног друштва и демократији, чији је циљ решавање проблема локалне заједнице. Такође, истраживање ће идентификовати младе људе мотивисане да учествују у омладинским активностима цивилног друштва и представничкој демократији, у корист локалних заједница. Истраживање ће обухватити представнике младих (16-29), омладинске организације и раднике, одговорне институције и организације (школе, општине, универзитете); 3. Аналитичко истраживање правног оквира, инструмената политика и најбољих пракси. Анализом ће се обухватити правни акти и стратешки и политички документи који регулишу омладинско цивилно друштво и политичке активности и иницијативе и обухватиће четири под-подручја: • правни акти, политике и документи у Бугарској • правни акти, политике и документи у Србији • правни акти, политике и документи на нивоу ЕУ • анализа најбољих пракси; 4. Информативна кампања. Кампања ће користити три основне врсте алата - објављивање на друштвеним мрежама (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.), дисеминацију информативних материјала (лифлети, брошуре и постери) на кључним местима како би се досегле циљне групе пројекта – универзитети из региона (Ниш, Ботевград, Перник), општине и објаве у регионалним медијима. Кроз ове инструменте, циљне групе ће бити обавештене о већ оствареним резултатима, о намени и облику пројектних догађаја и биће позвани да учествују у њима. Поред тога, у сваком пројектном догађају ће се користити банер и промотивни материјали; 5. Регионални форум за дискусију. Сврха регионалног форума је да резултате активности 1-3 представи активним и мотивисаним представницима циљних група, да добије повратне информације о њиховој ваљаности и да дискутује и донесе препоруке за развој методолошких средстава којима ће се превазићи идентификовани изазови. Форум ће трајати два дана и обухватиће 32 младе особе - 16 из сваке земље; 6. Развој методолошких смерница и радних алата. Током активности, неопходне методолошке смернице и алати ће бити развијени као резултат препорука. Методологија ће подржати младе људе практичним инструментима за организовање и спровођење активности цивилног друштва и репрезентативну демократију; 7. Регионални тренинг. Главна сврха тренинга је пренос знања и инструмената створених као резултат активности 6. Тренинг ће трајати три дана - два дана обуке и једног дана такмичења. Обухватиће 32 младих људи - по 16 из сваке земље. Тренинг и такмичење ће даље подржати одрживост мреже информисаних и активних младих људи; 8. Развој онлајн платформе - друштвена мрежа за омладинске активности. Циљ ове активности је креирање онлајн платформе која ће обезбедити контакт и комуникацијско окружење, знање и алате за младе активисте и организације из прекограничних подручја. Млади активисти, идентификовани и обучени у оквиру пројекта, биће мотивисани да се на платформи региструју као модератори, ментори и администратори садржаја, како би се гарантовала његова одрживост. Одрживост онлајн платформе биће једно од главних алата за одрживост резултата пројекта, дуго након завршетка пројектних активности; 9. Регионални завршни форум. Регионални завршни форум је завршетак пројекта и полазна тачка за даљи развој активности успостављања прекограничне омладинске мреже. Форуму ће присуствовати 32 младих обучених током регионалне обуке, као и 8 представника невладиних организација за младе и цивилно друштво, идентификованих током активности пројекта. Циљеви форума су промоција резултата пројекта и формализација омладинске мреже, усвајањем декларације, политике, акционог плана са мерама за будуће активности омладинске мреже.

Резултати: две базе података и извештаји, који садрже детаљан и структуриран опис идентификованих препрека, изазова, разлоге недостатка мотивације младих из Бугарске и Србије да активно учествују у цивилном друштву и представничкој демократији; база података младих и омладинских организација спремних да учествују у пројектним активностима и користе резултате пројекта; база података и извештај који садрже детаљан и структуриран опис идентификованих и анализираних правних, политичких и финансијских инструмената и најбољих пракси за подршку учешћа младих у репрезентативној демократији и цивилном друштву; методологија која садржи документ Опште смернице, са процедурама, приступима, саветима и практичним алатима и инструментима; потпуно оперативна онлајн платформа (друштвена мрежа за омладинске активности); 40 активних представника младих особа или омладинских организација из прекограничне области укључено у Омладинску мрежу; декларација, политика и акциони план Омладинске мреже усвојени.

Уебсаjт: https://p2pnet.eu

Facebook: KOM 018 - Club for Youth Empowerment 018 / Klub za osnaživanje mladih 018 /@KOM018 

Чланци:

https://zapernik.com/2020/07/07/104200/priklyuchi-proekt-mladezhka-energiya-za-podkrepa-na-mestnite-obsthnosti-zasilvane-na-uchastieto-na-mladite-hora-v-reshavaneto-na-obsthestveni-problemi-chrez-predstavitelnata-demokracziya-i/

https://www.facebook.com/KOM018/photos/?tab=album&album_id=10157475417718145

https://kom018.org.rs/en/energija-mladih-za-podrsku-lokalnim-zajednicama-2/

Видео:

https://kom018.org.rs/intervju-na-televiziji-belle-amie-energija-mladih-za-podrsku-lokalnim-zajednicama/?fbclid=IwAR2-VXUbstIHX12BR5g7WBPDJRnrlujdpKuJCE_N3go8jQvFD5gcFdoKSHY

https://www.youtube.com/watch?v=pvlHSxdkpg8

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ: Подстицање сарадње у омладинском раду и омладинској политици у циљу доприноса интеграцији и социо-економском развоју у пограничном региону Бугарска-Србија. 

Планиране активности: Заједничко истраживање и анализа тренутног стања и потреба младих у читавом пограничном региону Бугарске и Србије; Избор и припрема "младих јахача" - групе од 20 младих активиста кроз заједничку обуку; Креирање виртуелне заједнице праксе (VCoP) – веб-сајт платформе за сарадњу; Креирање прекограничног тренинг кампа у Србији (подршка за објекте за обуку); Имплементација два "похода младих јахача" - низ јавних расправа о омладинској политици у 10 градова у пограничном подручју (5 по земљи); Тренинзи за младе лидере и омладинске раднике у Бугарској и Србији; Међународни прекогранични камп у Србији за додатну обуку, стварање мреже прекограничне сарадње омладинских невладиних организација и креирање политичке декларације; Публикације, итд.

Очекивани резултати пројекта укључују: Креирана и објављена два извештаја о истраживању - анализа тренутног положаја младих у оба погранична региона; Креиран један веб сајт по концепту "виртуелне заједнице праксе"; Минимум 52 млада лидера и радника су обучени о питањима везаним за омладински рад и политике; 10 међународних јавних расправа спроведено у 10 градова у пограничном региону између младих и доносиоца одлука на тему омладинске политике; Креирана база података која садржи мин. 60 младих/ невладиних организација које раде са младима из пограничног региона; Креирана база података са мин. 60 успешно реализованих пројеката (најбоље праксе) у области омладинског рада; Један прекогранични омладински тренинг камп са подржаним објектима за обуку; Усвојена и даље дистрибуирана политичка декларација са препорукама органима јавних власти која је усвојена на заједничком самиту младих; Објављена и дистрибуирана Колекција са базом података о организацијама, најбољим праксама и другим материјалима из пројекта, итд.

Веб-сајт пројекта: www.fyc-vidin.org/yriders

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ јачање и повећање учешћа младих у животу заједнице кроз волонтирање у хитним случајевима кроз јачање мреже волонтерских центара и успостављање нових центара широм целог пограничног подручја.

Пројектне активности су:

 1. Стварање заједничке методологије за волонтирање у случају катастрофе;
 2. Ширење мреже волонтерских центара;
 3. Обезбеђивање посебне опреме и основних алата за волонтерске центре;
 4. Развој људских ресурса за обуку у хитном волонтирању;
 5. Обука волонтера за заштиту и спасавање од катастрофа;
 6. Заједничке волонтерске акције.

Очекивани резултати су:

 1. Разрађена и тестирана заједничка методологија волонтирања младих у ванредним ситуацијама;
 2. 20 локалних невладиних организација и институција развијених као волонтерски центри, укључујући 10 новостворених;
 3. 20 омладинских радника припремљених за обуку волонтера и надзор волонтерског рада;
 4. 40 омладинских радника обучених за развој волонтирања у ванредним ситуацијама;
 5. 320 младих добровољаца припремљених за акције спасавања у ванредним ситуацијама у својим заједницама;
 6. Веб платформа развијена и побољшана за подршку прекограничној сарадњи;
 7. Две иницијативе омладинске мреже развијене и заједнички спроведене;
 8. Створена прекогранична мрежа за хитно волонтирање.

Циљне групе пројекта су омладински радници из омладинских невладиних организација и институција и млади (15-29 година, потенцијални волонтери) у целом пограничном региону Бугарске и Србије.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ предложеног пројекта је подизање вештина и знања младих људи везаних за ИТ, успостављање омладинске мреже између младих људи, ИТ компанија и институција за обуку, како би се осигурала конкурентност младих на тржишту рада на бази пословних обука.

Пројекат се састоји од следећих главних активности: организација округлог стола; израда специфичних пакета информатике за ученике; развој специфичних пакета информационих технологија за неспецијалисте; спровођење „chance_IT" обука за студенте; спровођење тренинга „Нови почетак" неспецијалистима; пракса у ИТ компанијама; радионице „ИТ бизнис упознаје младе".

С обзиром на то да је информатичка индустрија у недостатку обучених младих стручњака, предложени пројекат предлаже савремену парадигму да искористи могућности и задовољи тржиште кроз понуду низа тренинга и метода високог нивоа који ће помоћи студентима и незапосленим младима да напредују у ИТ области. Стога ће се развити 4 ИТ пакета за обуку, 200 младих људи ће бити обучено, 8 људи ће бити примљено на интерну праксу од стране ИТ компанија, а 120 младих ће се састати са ИТ компанијама и разговарати о могућностима за запошљавање. На тај начин ће се створити омладинска мрежа за развој у ИТ сектору.

Веб странице: https://youthnetproject.eu/

Материjала: https://youthnetproject.eu/polezna-informatsiya/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ промоцију прекограничних иницијатива и јачање мобилности младих људи преко тог подручја, кроз стварање мреже младих, посвећене познавању, разумевању и препознавању циљева одрживог развоја.

Пројектне активности:

 1. Стварање мреже сличних организација и вођа јавног мњења за промоцију циљева одрживог развоја;
 2. Организовање фокус група у Софији и Нишу;
 3. Израда аудио-визуелних и мрежних алата - развој дигиталних алата за интеракцију са циљном групом;
 4. Рад са заједницама - састанци између вођа јавног мњења и младих, обука тренера, радионице за изградњу капацитета у Нишу, Софији, Видину и Зајечару;
 5. Омладински догађаји (ГЛОБАЛНЕ ИГРЕ ОДРЖИВОСТИ) - 2 велика догађаја у Видину и Зајечару, укључујући интерактивне игре, квизове и активности; евалуациона радионица;
 6. Завршни догађај у Софији.

Резултати пројекта:

 1. Успостављена мрежа за младе посвећена одрживом развоју прекограничног подручја и способна да разрађује, организује и промовише иницијативе међу локалним заједницама;
 2. Разрађена методологија и материјали за обуку о циљевима одрживог развоја;
 3. Створени дигитални алати за промоцију циљева одрживог развоја;
 4. Спроведена обука, састанци и интерактивни догађаји на ту тему са 240 учесника у Нишу, Видину, Софији и Зајечару;
 5. Одржана 1 завршна конференција у Софији.

Циљне групе: 500 младих из прекограничног подручја; 240 ученика, студената, младих који нису у систму образовања, и представника других група, између 15 и 29 година имаће директне користи уз учешће на састанцима, тренинзима итд.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта „Креативни караван" је подизање нивоа свести и развој вештина у области предузетништва, потребних на тржишту рада, међу генералном популацијом младих у ИПА прекограничном региону, кроз иновације у образовном систему базираним на новим моделима комуникације и презентације.

Активности пројекта су засноване на едукацијама од стране експерата из области пословања и креативних индустрија за изабрану групу младих људи из Србије и Бугарске, који ће радити у стварном пословном окружењу са микро предузетницима (млади предузетници, социјална предузећа) како би развили њихове бизнис моделе и пласман на тржишту. Овај процес биће снимљен у формату ТВ емисије и емитован на регионалним ТВ станицама са идејом да се дели знање и промовише предузетништво кроз све фазе развоја микро предузећа у реалном бизнис окружењу у Србији и Бугарској. На крају пројекта, организоваће се ЕКСПО конференције у Србији и Бугарској како би се представила развијена решења за микро предузеЋа и поделила искуства свих учесника пројекта „Креативни караван".

Резултати: 1. Унапређене предузетничке вештине младих и подржати њихову креативност, иновативност и прелазак са образовања на посао; 2. Развијен нови модел тренинга и менторског програма подршке младим људима заснован на систему учења кроз рад у локалним образовним институцијама; 3. Допринос унапређењу преноса знања и пружању прекограничне интеракције између младих људи који живе у овом региону; 4. Допринос развоју пословних модела и пласману локалних микро предузећа у ИПА прекограничном региону; 5. Индиректно допринето запошљавању младих у ИПА прекограничном региону.

Веб локација: www.creativecaravan.eu
FB странице:
Creative Caravan
Фондация "Каузи"
YouTube видеа: https://www.youtube.com/cha…/UC2CJpVh5wo7dNYENM-2g5gg/videos

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање услова за одрживу сарадњу у пограничном региону за повећање учешћа младих у животу заједнице кроз социјалне волонтирање. Специфични циљ пројекта је успостављање мреже волонтерских центара широм целе прекограничне области и развоја волонтеризма у друштвеним активностима,успостављеним одрживим партнерством.

Планиране активности: 1. Истраживање ситуације и потреба за социјалним волонтирањем у пограничном региону у обе земље; 2. Развијање заједничке методологије за социјално волонтирање у пограничном региону; 3. Номинација локалних организација да постану пружаоци волонтерских сервиса у локалним заједницама у пограничном региону; 4. Опремање волонтерских центара на обе стране са основном опремом; 5. Тимочки омладински центар - Тренинг за лидере волонтерског центра; 6. Оријентациони тренинг и обука волонтера; 7. Период тестирања-пракса волонтера у установама и организацијама које пружају социјалне услуге; 8. Размена волонтера (прекогранично волонтирање); 9. Завршни форум за евалуацију резултата; 10. Креирање веб платформе; 11. Публикација ширих пројектних достигнућа.

Очекивани резултати: Истраживање тренутне ситуације волонтирања у бугарско-српском пограничном региону; Методологија омладинског волонтирања у социјалној сфери креирана и тестирана; 10 локалних НВО развијене као волонтерски центри; 20 омладинских радника обучено за тренинге и супервизију рада волонтера; 160 младих волонтера припремљено и реализовало праксу социјалног волонтирања у својим заједницама; Креирана веб платформа за прекогранично умрежавање; Креирана мрежа за социјално волонтирање и др.

Partners

Pages

Subscribe to 2.2 Умрежавање људи