2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на настоящият проект е създаде среда за развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора от трансграничния регион Видин- Зайчар. Конкретните цели са: Повишаване знанията, уменията и мотивацията за творческо израстване на 120 младежи от трансграничния регион чрез провеждане на творчески лагери; Създаване на Младежка мрежа за изкуство - среда подкрепяща и стимулираща развитието на творческите способности на младите хора и тяхното личностно израстване; Насърчаване на мобилността на младите хора от трансграничния регион и обмена на идеи и добри практики.

Планирани дейности:

 1. Разработване на методология за избор на младежи - участници в творческите лагери;
 2. Провеждане на 3 творчески лагера в направления в музика, творческо писане и изобразително изкуство в Белоградчик с 30 български и 30 сръбски младежи;
 3. Провеждане на 3 творчески лагера в направления танц, театър и фотография в Княжевац с 30 български и 30 сръбски младежи;
 4. Провеждане на трансграничен форум „Младежко предприемачество в сферата на културата и творческите индустрии“ в град Белоградчик;
 5.  Участие на младежите от творческите лагери във Международния фестивал на младежката култура в Княжевац.

Проектни резултати и продукти:

 1. Повишени знания, умения и мотивация за творческо развитие на 120 младежи от трансграничният регион;
 2. Създадена Младежка мрежа за изкуство;
 3. Закупени музикални инструменти и озвучителна система за бъдещи съвместни инициативи.

Целеви групи: Млади хора, ангажирани с изкуството от трансграничния регион Видин-Зайчар, представители на културни институции, граждански организации и местни власти, с отношение към младежки политики.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да подпомогне участието на младите хора от трансграничния регион в представителната демокрация и гражданското общество, чрез създаване на устойчива и квалифицирана младежка мрежа от млади ментори и чрез предоставяне на онлайн платформа (социална мрежа) и методологични насоки и инструменти на младежките организации от трансграничната област.

Дейности: 1. Полево (социологическо) проучване в България Целта на изследването е да идентифицира основните пречки и причини за липсата на мотивация сред младите от граничния регион, да участват активно в младежки дейности, в областта на гражданското общество, насочени към решаване на проблемите на местната общност. Също така проучването ще идентифицира младите хора, мотивирани да участват в дейности на гражданското общество и представителната демокрация, в полза на местните общности. Изследването ще включва представители на млади хора (16-29), младежки организации и активисти, отговорни институции и организации (училища, общини, университети). 2. Полеви (социологическо) проучване в Сърбия Целта на изследването е да идентифицира основните пречки и причини за липсата на мотивация сред младите хора от трансграничния регион, да участват активно в младежки дейности, в областта на гражданското общество и представителната демокрация, насочени към решаване на проблемите на местната общност. Също така проучването ще идентифицира младите хора, мотивирани да участват в дейности на гражданското общество и представителната демокрация, в полза на местните общности. Изследването ще включва представители на млади хора (16-29), младежки организации и активисти, отговорни институции и организации (училища, общини, университети). 3. Аналитични изследвания на правната рамка, инструментите на политиките и добри практики Анализът ще включва правни актове и стратегически и политически документи, регламентиращи младежкото участие в гражданското общество и политическите дейности и инициативи, и ще обхваща четири под-области: • Правни актове, политики и документи в България • Правни актове, политики и документи в Сърбия • Правни актове, политики и документи на ниво ЕС • Анализ на най-добрите практики. 4. Информационна кампания Кампанията ще използва три основни типа инструменти - публикуване в социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Twitter и др.), разпространение на информационни материали (листовки, брошури и постери) на ключови места, свързани с целевите групи - регионални университети (Ниш, Ботевград, Перник), общински центрове и публикации в регионални медии. Чрез тези инструменти целевите групи ще бъдат информирани за постигнатите резултати, за целта и формата на проектните събития и ще бъдат поканени да участват и в тях. Освен това, във всяка дейност ще се използват банер и рекламни материали. 5. Регионален дискусионен форум Целта на Регионалния форум е да представи резултатите от дейности 1-3 на активни и мотивирани представители на целевите групи, да получи обратна връзка относно тяхната валидност и да обсъди и направи препоръки за разработването на методологични инструменти, чрез които да се преодолеят идентифицираните предизвикателства. Форумът ще продължи два дни и ще обхване 32 младежи - 16 от всяка страна. 6. Разработване на методологични насоки и работни инструменти По време на дейността ще бъдат разработени необходимите методически указания и инструменти в резултат на препоръките. Методологията ще подкрепи младите хора с практически инструменти за организиране и осъществяване на дейности, насочени към гражданското общество и представителна демокрация. 7. Регионално обучение Основната цел на обучението е да предаде знанията и инструментите, създадени в резултат на дейност 6. Обучението ще продължи три дни - два дни обучение и един ден на състезание. То ще обхване 32 младежи - 16 от всяка страна. Обучението и състезанието ще подпомогнат допълнително устойчивостта на мрежата от информирани и активни млади хора. 8. Разработване на онлайн платформа - социална мрежа за младежки дейности Целта на тази дейност е да се създаде онлайн платформа, която ще осигури контакти и комуникационна среда, знания и инструменти на младежките активисти и организации от трансграничните райони. Младите активисти, идентифицирани и обучени по проекта, ще бъдат мотивирани да се регистрират в платформата като модератори, наставници и администратори на съдържание, за да се гарантира нейната устойчивост. Устойчивостта на онлайн платформата ще бъде един от основните инструменти за устойчивост на резултатите от проекта, дълго след края на дейностите по проекта. 9. Заключителен регионален форум Регионалният заключителен форум е еманацията на проекта и изходен пункт за по-нататъшно развитие на дейностите на създадената трансгранична младежка мрежа. На форума ще присъстват 32 младежи, обучени по време на регионалното обучение, както и 8 представители на младежки и неправителствени организации от гражданското общество, определени по време на дейностите по проекта. Целите на форума са да популяризира резултатите от проекта и да даде официален старт на Младежката мрежа чрез приемане на декларация, политика, план за действие с мерки за бъдещи дейности на Младежката мрежа.

Резултати: Две бази данни и отчети, съдържащи подробно и структурирано описание на установените пречк и предизвикателства за липсата на мотивация на младите хора от България и Сърбия за активно участие в гражданското общество и представителната демокрация. База данни на млади хора и младежки организации, желаещи да участват в проектните дейности и да използват резултатите от проекта. База данни и доклад, съдържаща подробно и структурирано описание на идентифицираните и анализирани правни, политически и финансови инструменти и най-добри практики за подкрепа на младежкото участие в представителната демокрация и гражданското общество. Методология, съдържаща документ с общи насоки, с процедури, подходи, съвети и практически средства и инструменти. Напълно функционираща онлайн платформа (социална мрежа за младежки дейности) 40 активни представители на млади хора или младежки организации от трансграничния регион, включени в Младежката мрежа. Декларация, политика и план за действие на приетата Младежка мрежа. 

Уебсайт: https://p2pnet.eu

Фейсбук: KOM 018 - Club for Youth Empowerment 018 / Klub za osnaživanje mladih 018 /@KOM018 

Статии:

https://zapernik.com/2020/07/07/104200/priklyuchi-proekt-mladezhka-energiya-za-podkrepa-na-mestnite-obsthnosti-zasilvane-na-uchastieto-na-mladite-hora-v-reshavaneto-na-obsthestveni-problemi-chrez-predstavitelnata-demokracziya-i/

https://www.facebook.com/KOM018/photos/?tab=album&album_id=10157475417718145

https://kom018.org.rs/en/energija-mladih-za-podrsku-lokalnim-zajednicama-2/

Видеа:

https://kom018.org.rs/intervju-na-televiziji-belle-amie-energija-mladih-za-podrsku-lokalnim-zajednicama/?fbclid=IwAR2-VXUbstIHX12BR5g7WBPDJRnrlujdpKuJCE_N3go8jQvFD5gcFdoKSHY

https://www.youtube.com/watch?v=pvlHSxdkpg8

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е насърчаване на сътрудничеството в областта на младежката заетост и политиката за младежта, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион. 

По време на изпълнението на проекта ще се създаде една трансгранична мрежа от младежки НПО. Ще се проведат съвместни изследвания и анализи на текущото положение и потребности на младите хора в цялата гранична област на България и Сърбия, на базата на които ще  бъдат направени и публикувани два аналитични доклада. 
Ще бъде създадена „Виртуална общност на практиката“ – уеб платформа за трансгранично сътрудничество. Ще се проведе обучителен трансграничен лагер в Сърбия. В рамките на проведено обучение за младежки лидери и младежки работници в България и Сърбия ще бъдат обучени минимум 52 младежи по въпроси, свързани с работата с младежи и младежката политика. По време на съвместно обучение ще бъде направен подбор и подготовка на "младежки ездачи" - група от 20 млади активисти. Ще се проведат серия от публични дискусии за политиката за младежта между младежите и вземащите решения за политиката за младежта в 10 града в граничната област, по 5 в двете страна - два "Младежки маршрута". Ще бъде създадена база данни на минимум 60 младежки НПО или работещи с младежи НПО от граничния регион, както и база данни на минимум 60 успешно реализирани проекта (най-добри практики) в областта на младежта. Ще се проведе трансграничен лагер в Сърбия за допълнително обучение за работа в мрежи. Ще бъде генерирана, приета и разпространена политическа декларация, съдържаща препоръки към публичните власти. 

Уебсайт на проекта: www.fyc-vidin.org/yriders

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да засили и увеличи участието на младите хора в живота на общността чрез доброволчество в извънредни ситуации като се укрепи мрежа от доброволчески центрове и се създадат нови в целия граничен район.

Предвидените дейности по проекта са:

 1. Създаване на обща методология за доброволческа дейност при бедствия;
 2. Разширяване на мрежата от доброволчески центрове;
 3. Оборудване на доброволческите центрове с базисни средства и специално оборудване;
 4. Развитие на човешките ресурси за обучение по доброволчество в извънредни ситуации;
 5. Обучение на доброволци за защита при бедствия и спасяване;
 6. Съвместни доброволчески акции.

Очаквани резултати:

 1. Една създадена и тествана обща методика за младежкото доброволчество в извънредни ситуации;
 2. 20 местни неправителствени организации и институции развити като доброволчески центрове, включително 10 новосъздадени;
 3. 20 младежки работници подготвени за обучение и супервизия на доброволческия труд;
 4. 40 младежки работници обучени за развитие на доброволчеството в извънредни ситуации;
 5. 320 млади доброволци подготвени за спасителни действия в извънредни ситуации в техните общности;
 6. Една развита и подобрена уеб платформа за подпомагане на трансграничното сътрудничество;
 7. Две разработени и осъществени съвместно младежки мрежови инициативи;
 8. Една създадена ТГС мрежа за доброволчесто в извънредни ситуации.

Целевите групи са младежки работници от младежи неправителствени организации и институции и млади хора (15-29 години, потенциални доброволци) от целия българо-сръбски граничен район.

Фейсбук: https://www.facebook.com/toc.rs

Уеб сайтове:

https://www.fyc-vidin.org/

https://4volunteering.org/

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=lZ7mj6x9SCk

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проектна е да повиши уменията и знанията, свързани с ИТ, на младите хора чрез създаване на младежка мрежа между млади хора, ИТ компании и обучаващи институции, за да се осигури конкурентоспособност на младите хора на пазара на труда въз основа на бизнес насочени обучения.

Проектът се състои от следните основни дейности: Организиране на кръгла маса; Разработване на специфични ИТ обучителни пакети за студенти; Разработване на специфични ИТ обучителни пакети за неспециалисти; Провеждане на "Chance_IT" обучение за студенти; Провеждане на обучение "Ново начало" за неспециалисти; Стажанство в ИТ компании; Семинари "ИТ бизнеса среща младежта".

Тъй като ИТ индустрията усеща остра липса на обучени млади специалисти, проектът предлага една съвременна парадигма, чрез която да се използват възможностите и да се задоволи пазара посредством предоставяне на набор от високо квалифицирани обучения и методи, които да помогнат на студенти и безработни младежи да напреднат в областта на ИТ. В тази връзка ще бъдат разработени 4 ИТ обучителни пакети, 200 младежи ще бъдат обучени, 8 души ще бъдат приети по стажантски програми в ИТ фирми и 120 младежи ще се срещнат с ИТ фирми, за да дискутират възможности за работа като по този начин ще се създаде младежка мрежа за развитие в ИТ сферата.

Уебсайт: https://youthnetproject.eu/

Материали: https://youthnetproject.eu/polezna-informatsiya/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели популяризирането на трансгранични инициативи и насърчаването на мобилността на млади хора в трансграничната зона чрез създаване на младежка мрежа, посветена на ученето, разбирането и припознаването на целите за устойчиво развитие.

Проектни дейности:

 1. Създаване на мрежа - от подобни организации и лидери на мнение за популяризиране на Целите за устойчиво развитие;
 2. Организиране на фокус групи в Ниш и София;
 3. Създаване на аудио-визуални и онлайн инструменти за работа с целевата група;
 4. Работа с общностите - срещи между лидери на мнение и млади хора, обучение на обучители, работилници в Ниш, София, Зайчар и Видин;
 5. Младежки събития (ИГРИ НА УСТОЙЧИВОСТТА) - 2 големи събития във Видин и Зайчар, включително интерактивни игри, викторини и физически активности, както и оценка на резултатите;
 6. Финална конференция в София.

Проектни резултати:

 1. Създадена младежка мрежа, посветена на устойчивото развитие на трансграничния регион с капацитет да създава, организира и популяризира инициативи сред местните общности;
 2. Създадена методология и обучителни материали за Целите;
 3. Създадени дигитални инструменти за популяризиране на Целите;
 4. Проведени обучения, срещи и интерактивни събития с 240 участници от Ниш, Видин, София и Зайчар;
 5. Проведена 1 финална конференция в София.

Целеви групи: 500 младежи от трансграничната зона; 240 ученици, студенти, NEETs и представители на други групи между 15 и 29 години ще бъдат директни бенефициенти чрез участие в срещи, обучения и други събития.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта "Творческо ателие" е да повиши обществената осведоменост и уменията в областта на предприемачеството, свързани с пазара на труда, сред младото население в трансграничният регион, чрез иновация в обучителните системи с въвеждане на нови модели на комуникация и презентация.

Дейностите по проекта са базирани на бизнеса и креативната индустрия. Обучение на избрани групи от млади хора от Сърбия и България, с които ще работят експерти в реална бизнес среда с микропредприятия (млади предприемачи, социални бизнесмени и т.н.), за да се развият техните бизнес модели и умения за пласиране на пазара на труда.Този процес ще бъде записан във формат на ТВ шоу и ще бъде излъчен по регионални ТВстанции, с идеята да се споделят знания и да се промотира предприемачеството, през всички фази на развитие на микропредприятията в реална бизнес среда в България и Сърбия. В края на проекта ще бъде организирана ЕКСПО конференция, за да се представят развитите решения за микропредприятия и да се сподели опита на всички участници в проекта "Творческо ателие".

Проектът ще: 1/ Подобри предприемаческите умения на младите хора и ще подкрепи тяхната креативност, иновативни умения и прехода от училище към работна среда; 2/  разработи нови модели на обучение чрез работа и програма за менторска подкрепа за младите хора, основана на обучение чрез работа в обучителните институции; 3/ Допринесе за разработването на познания и предаването им на младите хора, които живеят в трансграничният регион; 4/ Допринесе за разработването на бизнес модели и маркетингово позициониране на местни микропредприятия в трансграничният регион; 5/ Индиректно ще се подкрепи заетостта в трансграничният регион.

Уебсайт: www.creativecaravan.eu
FB страници:
Creative Caravan
Фондация "Каузи"
YouTube видеа: https://www.youtube.com/cha…/UC2CJpVh5wo7dNYENM-2g5gg/videos
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се създадат условия за устойчиво сътрудничество в трансграничния регион, за увеличаване на участието на младите хора в живота на общността чрез социално доброволчеството. Специфична цел на проекта е създаването на мрежа от доброволчески центрове в целия граничен район и развитието на младежкото доброволчеството в социаните дейности, постигнато с помощта на устойчивото партньорство.

В рамките на проекта ще се направи изследване на ситуацията и нуждите от социално доброволчеството в българо-сръбския граничен регион и в двете страни. Ще бъде разработена и приложена обща методология за социално доброволчество в целия граничен район. Местните организации ще бъдат номинирани за доставчици на доброволчески услуги в местните общности на трансграничния район. 10 местни неправителствени организации ще бъдат развити като доброволчески центрове. Ще бъде доставено основно техническо оборудване на доброволческите центрове от двете страни. Ще се проведе обучение за лидери на доброволчески центрове в Сърбия - 20 младежи ще бъдат подготвени за обучение и супервизия на доброволческия труд. Ще бъде организирано обучение на доброволци, с предоставяне на възможност за практика в сферата на социалните услуги/организации – апробативен период - 160 млади доброволци ще се подготвят и ще практикуват социално доброволчество в техните общности. Предвижда се и доброволчески обмен ва трансгранично доброволчество – ще бъде създадена трансгранична мрежа за социално доброволчество. На заключителен форум ще се направи оценка на резултатите от проекта. Ще бъде създадена уеб платформа за трансгранично доброволчество.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да укрепи връзките между образователните институции в трансграничния регион и по-специфично да подобри условията, знанията и уменията, свързани с физическото поведение на учениците в училище.

Дейностите по проекта включват:

 1. Анализ на текущото състояние в училищата чрез скрининг и проучване сред учениците;
 2. Изграждане на пилотни класни стаи - доставка на оборудване;
 3. Дизайн и производство на рекламни материали;
 4. Изготвяне на уроци за видео обучение за ученици;
 5. Обучение на обучители - с участието на активни ученици от пилотните училища;
 6. Демонстративни уроци в училищата в региона;
 7. Супервизия на напредъка на учениците;
 8. Организиране на Ден на свободно движение в класа - и в двете страни.

Очаквани резултати:

 1. Организирани 2 срещи, с общо 30 участника;
 2. Проверки на състоянието в 40 класа, проучване с 400 респонденти;
 3. Доставено оборудване за 6 училища;
 4. Произведени 1200 тениски, 1200 антистрес топки, 14000 листовки, 90 стикера, 15 информационни табла;
 5. Изработени 8 урока за видео обучение за студенти, излъчвани чрез създаден канал за видеосъдържание;
 6. Проведено обучение за обучители - с 36 участника;
 7. 40 демонстративни урока, проведени в училищата в региона, 600 участници;
 8. 18 сесиии за наблюдение за проверка на прогреса на учениците в пилотните училища;
 9. Проведени 2 събития - и в двете страни.

Целева група по проекта са учениците от областите Кюстендил и Ниш, училищното ръководство и учители от училищата в двата региона.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Настоящият проект се състои от дейности, насочени към насърчаване на устойчив начин на живот сред младите хора чрез трансгранично сътрудничество (семинари, събития), разширяване на капацитета на местните агенти (стимулиране на техните умения и таланти), за да бъдат по-конкурентни на пазара на труда и по този начин да достигнат високо ниво на лична и обществена реализация. Целта му е да съдейства за създаването на устойчива общност, способна да се справи с предизвикателствата от общ интерес и да притежава необходимите инструменти за осигуряване на интелигентни, устойчиви и ефективни отговори на въпроси от регионално, национално и трансгранично значение.

Дейности: Доставка на оборудване за модернизация на спортната зала в Болевац; Строителни дейности за подобряване на средата за отдих в училище "П. Парчевич", Чипровци; Проучване на присъствието на спорта в живота на младите хора; Организиране на съвместен семинар "Европа, която ние (не) познаваме"; Живей отговорно: Ползите от спорта (семинар за родителите); Кампания "Бъдете здрави - Чипровци"; Кампания "Бъдете здрави - Болевац"; Бягай по-бързо от твоят страх - маратон; Кратък филм "Нашият живот, наша отговорност"; Разработване на уеб базирани и други комуникационни платформи (Facebook страница, Instagram страница).

Резултати: Доставя се оборудване, необходимо за активно насърчаване и подпомагане на спортния живот в Болевац, както и диверсификацията му, за да отговори адекватно на нуждите на младежите; осигурена стимулираща среда за спортни дейности на учениците ("П.Парчевич", Чипровци), където те могат да подобрят своите умения; затвърдяване позицията на училището като образователна институция с високи стандарти, способна да посрещне нуждите на своите ученици; разработено изследване за присъствието на спорта в живота на младите хора; предоставена благоприятна основа за установяване на взаимно разбирателство и диалог за уважение между участниците от двете страни на границата; подобрен физически дух и общото здравословно състояние на участниците, укрепени обществените отношения, повишено желание за самоусъвършенстване и това за по-голяма отговорност към себе си и към обществото, от което са част.

Website: http://ynsh.eu/

FB page: @youthNetworkBGRS

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=TH-BZ7NCIhA

https://www.youtube.com/watch?v=46eA7VlX00M

Publications:

https://montana24.net/2020/07/06/%d0%be%d1%83-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7

https://montana24.net/2020/07/28/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-4/

https://montana24.net/2020/08/04/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-5/

https://montana24.net/2020/09/16/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-3/

https://montana24.net/2020/09/23/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-2/

https://rtvbor.rs/kampanja-be-healthy-u-boljevcu/

https://temporadio.rs/kampanja-be-healthy-u-boljevcu/

https://rtvbor.rs/ziveti-odgovorno-seminar-za-roditelje-u-boljevcu/

https://temporadio.rs/ziveti-odgovorno-seminar-za-roditelje-u-boljevcu/

https://rtvbor.rs/zivite-odgovorno-blagodeti-sporta/

https://temporadio.rs/zivite-odgovorno-blagodeti-sporta/

https://rtvbor.rs/nastavak-realizacije-kampanje-be-healthy-u-boljevcu/

https://rtvbor.rs/maraton-run-faster-than-your-fears-u-boljevcu/

https://temporadio.rs/maraton-u-boljevcu/

Partners

Страници

Subscribe to 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)