2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е насърчаване на сътрудничеството в областта на младежката заетост и политиката за младежта, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион. 

По време на изпълнението на проекта ще се създаде една трансгранична мрежа от младежки НПО. Ще се проведат съвместни изследвания и анализи на текущото положение и потребности на младите хора в цялата гранична област на България и Сърбия, на базата на които ще  бъдат направени и публикувани два аналитични доклада. 
Ще бъде създадена „Виртуална общност на практиката“ – уеб платформа за трансгранично сътрудничество. Ще се проведе обучителен трансграничен лагер в Сърбия. В рамките на проведено обучение за младежки лидери и младежки работници в България и Сърбия ще бъдат обучени минимум 52 младежи по въпроси, свързани с работата с младежи и младежката политика. По време на съвместно обучение ще бъде направен подбор и подготовка на "младежки ездачи" - група от 20 млади активисти. Ще се проведат серия от публични дискусии за политиката за младежта между младежите и вземащите решения за политиката за младежта в 10 града в граничната област, по 5 в двете страна - два "Младежки маршрута". Ще бъде създадена база данни на минимум 60 младежки НПО или работещи с младежи НПО от граничния регион, както и база данни на минимум 60 успешно реализирани проекта (най-добри практики) в областта на младежта. Ще се проведе трансграничен лагер в Сърбия за допълнително обучение за работа в мрежи. Ще бъде генерирана, приета и разпространена политическа декларация, съдържаща препоръки към публичните власти. 

Уебсайт на проекта: www.fyc-vidin.org/yriders

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да засили и увеличи участието на младите хора в живота на общността чрез доброволчество в извънредни ситуации като се укрепи мрежа от доброволчески центрове и се създадат нови в целия граничен район.

Предвидените дейности по проекта са:

 1. Създаване на обща методология за доброволческа дейност при бедствия;
 2. Разширяване на мрежата от доброволчески центрове;
 3. Оборудване на доброволческите центрове с базисни средства и специално оборудване;
 4. Развитие на човешките ресурси за обучение по доброволчество в извънредни ситуации;
 5. Обучение на доброволци за защита при бедствия и спасяване;
 6. Съвместни доброволчески акции.

Очаквани резултати:

 1. Една създадена и тествана обща методика за младежкото доброволчество в извънредни ситуации;
 2. 20 местни неправителствени организации и институции развити като доброволчески центрове, включително 10 новосъздадени;
 3. 20 младежки работници подготвени за обучение и супервизия на доброволческия труд;
 4. 40 младежки работници обучени за развитие на доброволчеството в извънредни ситуации;
 5. 320 млади доброволци подготвени за спасителни действия в извънредни ситуации в техните общности;
 6. Една развита и подобрена уеб платформа за подпомагане на трансграничното сътрудничество;
 7. Две разработени и осъществени съвместно младежки мрежови инициативи;
 8. Една създадена ТГС мрежа за доброволчесто в извънредни ситуации.

Целевите групи са младежки работници от младежи неправителствени организации и институции и млади хора (15-29 години, потенциални доброволци) от целия българо-сръбски граничен район.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проектна е да повиши уменията и знанията, свързани с ИТ, на младите хора чрез създаване на младежка мрежа между млади хора, ИТ компании и обучаващи институции, за да се осигури конкурентоспособност на младите хора на пазара на труда въз основа на бизнес насочени обучения.

Проектът се състои от следните основни дейности: Организиране на кръгла маса; Разработване на специфични ИТ обучителни пакети за студенти; Разработване на специфични ИТ обучителни пакети за неспециалисти; Провеждане на "Chance_IT" обучение за студенти; Провеждане на обучение "Ново начало" за неспециалисти; Стажанство в ИТ компании; Семинари "ИТ бизнеса среща младежта".

Тъй като ИТ индустрията усеща остра липса на обучени млади специалисти, проектът предлага една съвременна парадигма, чрез която да се използват възможностите и да се задоволи пазара посредством предоставяне на набор от високо квалифицирани обучения и методи, които да помогнат на студенти и безработни младежи да напреднат в областта на ИТ. В тази връзка ще бъдат разработени 4 ИТ обучителни пакети, 200 младежи ще бъдат обучени, 8 души ще бъдат приети по стажантски програми в ИТ фирми и 120 младежи ще се срещнат с ИТ фирми, за да дискутират възможности за работа като по този начин ще се създаде младежка мрежа за развитие в ИТ сферата.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели популяризирането на трансгранични инициативи и насърчаването на мобилността на млади хора в трансграничната зона чрез създаване на младежка мрежа, посветена на ученето, разбирането и припознаването на целите за устойчиво развитие.

Проектни дейности:

 1. Създаване на мрежа - от подобни организации и лидери на мнение за популяризиране на Целите за устойчиво развитие;
 2. Организиране на фокус групи в Ниш и София;
 3. Създаване на аудио-визуални и онлайн инструменти за работа с целевата група;
 4. Работа с общностите - срещи между лидери на мнение и млади хора, обучение на обучители, работилници в Ниш, София, Зайчар и Видин;
 5. Младежки събития (ИГРИ НА УСТОЙЧИВОСТТА) - 2 големи събития във Видин и Зайчар, включително интерактивни игри, викторини и физически активности, както и оценка на резултатите;
 6. Финална конференция в София.

Проектни резултати:

 1. Създадена младежка мрежа, посветена на устойчивото развитие на трансграничния регион с капацитет да създава, организира и популяризира инициативи сред местните общности;
 2. Създадена методология и обучителни материали за Целите;
 3. Създадени дигитални инструменти за популяризиране на Целите;
 4. Проведени обучения, срещи и интерактивни събития с 240 участници от Ниш, Видин, София и Зайчар;
 5. Проведена 1 финална конференция в София.

Целеви групи: 500 младежи от трансграничната зона; 240 ученици, студенти, NEETs и представители на други групи между 15 и 29 години ще бъдат директни бенефициенти чрез участие в срещи, обучения и други събития.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта "Творческо ателие" е да повиши обществената осведоменост и уменията в областта на предприемачеството, свързани с пазара на труда, сред младото население в трансграничният регион, чрез иновация в обучителните системи с въвеждане на нови модели на комуникация и презентация.

Дейностите по проекта са базирани на бизнеса и креативната индустрия. Обучение на избрани групи от млади хора от Сърбия и България, с които ще работят експерти в реална бизнес среда с микропредприятия (млади предприемачи, социални бизнесмени и т.н.), за да се развият техните бизнес модели и умения за пласиране на пазара на труда.Този процес ще бъде записан във формат на ТВ шоу и ще бъде излъчен по регионални ТВстанции, с идеята да се споделят знания и да се промотира предприемачеството, през всички фази на развитие на микропредприятията в реална бизнес среда в България и Сърбия. В края на проекта ще бъде организирана ЕКСПО конференция, за да се представят развитите решения за микропредприятия и да се сподели опита на всички участници в проекта "Творческо ателие".

Проектът ще: 1/ Подобри предприемаческите умения на младите хора и ще подкрепи тяхната креативност, иновативни умения и прехода от училище към работна среда; 2/  разработи нови модели на обучение чрез работа и програма за менторска подкрепа за младите хора, основана на обучение чрез работа в обучителните институции; 3/ Допринесе за разработването на познания и предаването им на младите хора, които живеят в трансграничният регион; 4/ Допринесе за разработването на бизнес модели и маркетингово позициониране на местни микропредприятия в трансграничният регион; 5/ Индиректно ще се подкрепи заетостта в трансграничният регион.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се създадат условия за устойчиво сътрудничество в трансграничния регион, за увеличаване на участието на младите хора в живота на общността чрез социално доброволчеството. Специфична цел на проекта е създаването на мрежа от доброволчески центрове в целия граничен район и развитието на младежкото доброволчеството в социаните дейности, постигнато с помощта на устойчивото партньорство.

В рамките на проекта ще се направи изследване на ситуацията и нуждите от социално доброволчеството в българо-сръбския граничен регион и в двете страни. Ще бъде разработена и приложена обща методология за социално доброволчество в целия граничен район. Местните организации ще бъдат номинирани за доставчици на доброволчески услуги в местните общности на трансграничния район. 10 местни неправителствени организации ще бъдат развити като доброволчески центрове. Ще бъде доставено основно техническо оборудване на доброволческите центрове от двете страни. Ще се проведе обучение за лидери на доброволчески центрове в Сърбия - 20 младежи ще бъдат подготвени за обучение и супервизия на доброволческия труд. Ще бъде организирано обучение на доброволци, с предоставяне на възможност за практика в сферата на социалните услуги/организации – апробативен период - 160 млади доброволци ще се подготвят и ще практикуват социално доброволчество в техните общности. Предвижда се и доброволчески обмен ва трансгранично доброволчество – ще бъде създадена трансгранична мрежа за социално доброволчество. На заключителен форум ще се направи оценка на резултатите от проекта. Ще бъде създадена уеб платформа за трансгранично доброволчество.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да укрепи връзките между образователните институции в трансграничния регион и по-специфично да подобри условията, знанията и уменията, свързани с физическото поведение на учениците в училище.

Дейностите по проекта включват:

 1. Анализ на текущото състояние в училищата чрез скрининг и проучване сред учениците;
 2. Изграждане на пилотни класни стаи - доставка на оборудване;
 3. Дизайн и производство на рекламни материали;
 4. Изготвяне на уроци за видео обучение за ученици;
 5. Обучение на обучители - с участието на активни ученици от пилотните училища;
 6. Демонстративни уроци в училищата в региона;
 7. Супервизия на напредъка на учениците;
 8. Организиране на Ден на свободно движение в класа - и в двете страни.

Очаквани резултати:

 1. Организирани 2 срещи, с общо 30 участника;
 2. Проверки на състоянието в 40 класа, проучване с 400 респонденти;
 3. Доставено оборудване за 6 училища;
 4. Произведени 1200 тениски, 1200 антистрес топки, 14000 листовки, 90 стикера, 15 информационни табла;
 5. Изработени 8 урока за видео обучение за студенти, излъчвани чрез създаден канал за видеосъдържание;
 6. Проведено обучение за обучители - с 36 участника;
 7. 40 демонстративни урока, проведени в училищата в региона, 600 участници;
 8. 18 сесиии за наблюдение за проверка на прогреса на учениците в пилотните училища;
 9. Проведени 2 събития - и в двете страни.

Целева група по проекта са учениците от областите Кюстендил и Ниш, училищното ръководство и учители от училищата в двата региона.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Настоящият проект се състои от дейности, насочени към насърчаване на устойчив начин на живот сред младите хора чрез трансгранично сътрудничество (семинари, събития), разширяване на капацитета на местните агенти (стимулиране на техните умения и таланти), за да бъдат по-конкурентни на пазара на труда и по този начин да достигнат високо ниво на лична и обществена реализация. Целта му е да съдейства за създаването на устойчива общност, способна да се справи с предизвикателствата от общ интерес и да притежава необходимите инструменти за осигуряване на интелигентни, устойчиви и ефективни отговори на въпроси от регионално, национално и трансгранично значение.

Дейности: Доставка на оборудване за модернизация на спортната зала в Болевац; Строителни дейности за подобряване на средата за отдих в училище "П. Парчевич", Чипровци; Проучване на присъствието на спорта в живота на младите хора; Организиране на съвместен семинар "Европа, която ние (не) познаваме"; Живей отговорно: Ползите от спорта (семинар за родителите); Кампания "Бъдете здрави - Чипровци"; Кампания "Бъдете здрави - Болевац"; Бягай по-бързо от твоят страх - маратон; Кратък филм "Нашият живот, наша отговорност"; Разработване на уеб базирани и други комуникационни платформи (Facebook страница, Instagram страница).

Резултати: Доставя се оборудване, необходимо за активно насърчаване и подпомагане на спортния живот в Болевац, както и диверсификацията му, за да отговори адекватно на нуждите на младежите; осигурена стимулираща среда за спортни дейности на учениците ("П.Парчевич", Чипровци), където те могат да подобрят своите умения; затвърдяване позицията на училището като образователна институция с високи стандарти, способна да посрещне нуждите на своите ученици; разработено изследване за присъствието на спорта в живота на младите хора; предоставена благоприятна основа за установяване на взаимно разбирателство и диалог за уважение между участниците от двете страни на границата; подобрен физически дух и общото здравословно състояние на участниците, укрепени обществените отношения, повишено желание за самоусъвършенстване и това за по-голяма отговорност към себе си и към обществото, от което са част.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е насърчаване на равните възможности и активното участие на млади хора с увреждания и подпомагане на тяхната социална интеграция.

Предвидените дейностите по проекта са:

 1. Изграждане на АФАСМ (Адаптирана физическа активност и спорт - младежи за младежи) мрежа;
 2. Разработване на АФАСМ методология за хора с увреждания, която включва плуване, функционални тренировки, кардио фитнес;
 3. Разработване на тренировъчни дейности –плуване, функционални тренировки, кардио фитнес;
 4. Провеждане на АФАС обучение на безработни - плуване;
 5. Плуване за хора с увреждания;
 6. Плуване за ученици с гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 7. Провеждане на два българо-сръбски уъркшопа в Ниш и Перник;
 8. Провеждане на два мероприятия тип „отворени АФАСМ дни“ – в Ниш и Перник;
 9. Провеждане на обучение на безработни по функционална тренировка и кардио фитнес;
 10. Провеждане на сесии с младежи с увреждания под супервизия;
 11. Провеждане на функционална тренировка за деца с гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 12. Създаване на книга на треньора;
 13. Провеждане на кръгла маса в Перник.

Очакваните резултати са:

 1. Създадена българо-сръбска AФАС мрежа;
 2. Изготвена методология за хора с увреждания - плуване, функционална тренировка, кардио фитнес;
 3. Изготвена методология за гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 4. Обучени/сертифицирани 30 младежи;
 5. Рехабилитирани 30 младежи с увреждания;
 6. Участвали 70 студенти с гръбначно изкривяване и плоскостъпие в плуване и функционална тренировка;
 7. Проведени два българо-сръбски уъркшопа в Ниш и Перник за обмен на добри практики;
 8. Проведени отворени промоционалните дни АФАС (с поне 200 гости);
 9. Проведена кръгла маса AФАС в Перник с 50 участника;
 10. Функциониращ уеб сайт с ресурси и Фейсбук група;
 11. Изготвена книга на треньора.

Основните целеви групи са:

 • От Перник: Младежи с увреждания, особено тези с двигателни нарушения; ученици от 5 училища с гръбначно изкривяване и плоскостъпие; Безработни младежи;
 • От Ниш: Младежи с церебрална парализа, квадриплегия, параплегия, забавено движение, ампутации, увредени бронхиални нерви и зрителни увреждания; Безработни младежи от Перник и Ниш, които ще получат умения за нова работа - инструктор по АФАС.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са създаване на младежка мрежа между ученици в средното образование на области Монтана, Ниш и Пирот; Специфична цел 1: Да обучи 120 младежи от Монтана, Ниш и Пирот в ключови компетентности, свързани с доброволчество, развитие на личността, опазване на околната среда и необходимостта от комуникация в съвместното развитие. Специфична цел 2: Да създаде партньорство с цел подпомагане на последващи младежки инициативи в мрежи.

Дейности: подготовка на проект; закупуване на оборудване и обзавеждане за сръбския партньор; разработване на 3 концепции с 8 лекции, които да обучат младите в доброволчество, да развият личността и способността да мислят и взимат решения, да ги научат на практически умения в природата и да подобрят комуникацията между тях. Темите са: 1. Да бъдеш отговорен европейски гражданин; 2. Кариерно развитие; 3. Ние определяме нашия собствен живот. Дейност 4: Провеждане на 3-дневно теоретично обучение в Сърбия и 5-дневно практическо в България върху 8 лекции. Ще бъде направен филм от младежите, както и ще бъдат осъществявани дейности по доброволчество. Ще бъде подписано споразумение със Сдружение ловно рибарско дружество "Огоста", Монтана и партньорите по проекта, чрез което ще се осигури устойчивост на създадената мрежа и проектните резултати. Дейност 5: Закупуване и разработване на рекламни изделия и Наръчник за младите хора; Дейност 6: Организиране на медийна кампания; Дейност 7: Провеждане на регулярни проектни дейности.

Очакваните резултати са създадена младежка мрежа, в която участват и учители с цел обмяна на информация и добри практики; проведени 2 обучения за развитие на личността на младите и насърчаване на доброволчеството сред тях; поставени в природата 40 къщички за птици и 10 хранилки за животни; подписано Споразумение със Сдружение ловно рибарско дружество "Огоста", Монтана за устойчивото управление на проекта; създадени 3 профила в Интернет за обмяна на информация и добри практики; изработен филм от младежите от споделени моменти; издаден Наръчник за младите как да взимат решения и влияят на развитието.

Partners

Страници

Subscribe to 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)