2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е насърчаване на сътрудничеството в областта на младежката заетост и политиката за младежта, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион. 

По време на изпълнението на проекта ще се създаде една трансгранична мрежа от младежки НПО. Ще се проведат съвместни изследвания и анализи на текущото положение и потребности на младите хора в цялата гранична област на България и Сърбия, на базата на които ще  бъдат направени и публикувани два аналитични доклада. 
Ще бъде създадена „Виртуална общност на практиката“ – уеб платформа за трансгранично сътрудничество. Ще се проведе обучителен трансграничен лагер в Сърбия. В рамките на проведено обучение за младежки лидери и младежки работници в България и Сърбия ще бъдат обучени минимум 52 младежи по въпроси, свързани с работата с младежи и младежката политика. По време на съвместно обучение ще бъде направен подбор и подготовка на "младежки ездачи" - група от 20 млади активисти. Ще се проведат серия от публични дискусии за политиката за младежта между младежите и вземащите решения за политиката за младежта в 10 града в граничната област, по 5 в двете страна - два "Младежки маршрута". Ще бъде създадена база данни на минимум 60 младежки НПО или работещи с младежи НПО от граничния регион, както и база данни на минимум 60 успешно реализирани проекта (най-добри практики) в областта на младежта. Ще се проведе трансграничен лагер в Сърбия за допълнително обучение за работа в мрежи. Ще бъде генерирана, приета и разпространена политическа декларация, съдържаща препоръки към публичните власти. 

Уебсайт на проекта: www.fyc-vidin.org/yriders

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да засили и увеличи участието на младите хора в живота на общността чрез доброволчество в извънредни ситуации като се укрепи мрежа от доброволчески центрове и се създадат нови в целия граничен район.

Предвидените дейности по проекта са:

 1. Създаване на обща методология за доброволческа дейност при бедствия;
 2. Разширяване на мрежата от доброволчески центрове;
 3. Оборудване на доброволческите центрове с базисни средства и специално оборудване;
 4. Развитие на човешките ресурси за обучение по доброволчество в извънредни ситуации;
 5. Обучение на доброволци за защита при бедствия и спасяване;
 6. Съвместни доброволчески акции.

Очаквани резултати:

 1. Една създадена и тествана обща методика за младежкото доброволчество в извънредни ситуации;
 2. 20 местни неправителствени организации и институции развити като доброволчески центрове, включително 10 новосъздадени;
 3. 20 младежки работници подготвени за обучение и супервизия на доброволческия труд;
 4. 40 младежки работници обучени за развитие на доброволчеството в извънредни ситуации;
 5. 320 млади доброволци подготвени за спасителни действия в извънредни ситуации в техните общности;
 6. Една развита и подобрена уеб платформа за подпомагане на трансграничното сътрудничество;
 7. Две разработени и осъществени съвместно младежки мрежови инициативи;
 8. Една създадена ТГС мрежа за доброволчесто в извънредни ситуации.

Целевите групи са младежки работници от младежи неправителствени организации и институции и млади хора (15-29 години, потенциални доброволци) от целия българо-сръбски граничен район.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проектна е да повиши уменията и знанията, свързани с ИТ, на младите хора чрез създаване на младежка мрежа между млади хора, ИТ компании и обучаващи институции, за да се осигури конкурентоспособност на младите хора на пазара на труда въз основа на бизнес насочени обучения.

Проектът се състои от следните основни дейности: Организиране на кръгла маса; Разработване на специфични ИТ обучителни пакети за студенти; Разработване на специфични ИТ обучителни пакети за неспециалисти; Провеждане на "Chance_IT" обучение за студенти; Провеждане на обучение "Ново начало" за неспециалисти; Стажанство в ИТ компании; Семинари "ИТ бизнеса среща младежта".

Тъй като ИТ индустрията усеща остра липса на обучени млади специалисти, проектът предлага една съвременна парадигма, чрез която да се използват възможностите и да се задоволи пазара посредством предоставяне на набор от високо квалифицирани обучения и методи, които да помогнат на студенти и безработни младежи да напреднат в областта на ИТ. В тази връзка ще бъдат разработени 4 ИТ обучителни пакети, 200 младежи ще бъдат обучени, 8 души ще бъдат приети по стажантски програми в ИТ фирми и 120 младежи ще се срещнат с ИТ фирми, за да дискутират възможности за работа като по този начин ще се създаде младежка мрежа за развитие в ИТ сферата.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели популяризирането на трансгранични инициативи и насърчаването на мобилността на млади хора в трансграничната зона чрез създаване на младежка мрежа, посветена на ученето, разбирането и припознаването на целите за устойчиво развитие.

Проектни дейности:

 1. Създаване на мрежа - от подобни организации и лидери на мнение за популяризиране на Целите за устойчиво развитие;
 2. Организиране на фокус групи в Ниш и София;
 3. Създаване на аудио-визуални и онлайн инструменти за работа с целевата група;
 4. Работа с общностите - срещи между лидери на мнение и млади хора, обучение на обучители, работилници в Ниш, София, Зайчар и Видин;
 5. Младежки събития (ИГРИ НА УСТОЙЧИВОСТТА) - 2 големи събития във Видин и Зайчар, включително интерактивни игри, викторини и физически активности, както и оценка на резултатите;
 6. Финална конференция в София.

Проектни резултати:

 1. Създадена младежка мрежа, посветена на устойчивото развитие на трансграничния регион с капацитет да създава, организира и популяризира инициативи сред местните общности;
 2. Създадена методология и обучителни материали за Целите;
 3. Създадени дигитални инструменти за популяризиране на Целите;
 4. Проведени обучения, срещи и интерактивни събития с 240 участници от Ниш, Видин, София и Зайчар;
 5. Проведена 1 финална конференция в София.

Целеви групи: 500 младежи от трансграничната зона; 240 ученици, студенти, NEETs и представители на други групи между 15 и 29 години ще бъдат директни бенефициенти чрез участие в срещи, обучения и други събития.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта "Творческо ателие" е да повиши обществената осведоменост и уменията в областта на предприемачеството, свързани с пазара на труда, сред младото население в трансграничният регион, чрез иновация в обучителните системи с въвеждане на нови модели на комуникация и презентация.

Дейностите по проекта са базирани на бизнеса и креативната индустрия. Обучение на избрани групи от млади хора от Сърбия и България, с които ще работят експерти в реална бизнес среда с микропредприятия (млади предприемачи, социални бизнесмени и т.н.), за да се развият техните бизнес модели и умения за пласиране на пазара на труда.Този процес ще бъде записан във формат на ТВ шоу и ще бъде излъчен по регионални ТВстанции, с идеята да се споделят знания и да се промотира предприемачеството, през всички фази на развитие на микропредприятията в реална бизнес среда в България и Сърбия. В края на проекта ще бъде организирана ЕКСПО конференция, за да се представят развитите решения за микропредприятия и да се сподели опита на всички участници в проекта "Творческо ателие".

Проектът ще: 1/ Подобри предприемаческите умения на младите хора и ще подкрепи тяхната креативност, иновативни умения и прехода от училище към работна среда; 2/  разработи нови модели на обучение чрез работа и програма за менторска подкрепа за младите хора, основана на обучение чрез работа в обучителните институции; 3/ Допринесе за разработването на познания и предаването им на младите хора, които живеят в трансграничният регион; 4/ Допринесе за разработването на бизнес модели и маркетингово позициониране на местни микропредприятия в трансграничният регион; 5/ Индиректно ще се подкрепи заетостта в трансграничният регион.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се създадат условия за устойчиво сътрудничество в трансграничния регион, за увеличаване на участието на младите хора в живота на общността чрез социално доброволчеството. Специфична цел на проекта е създаването на мрежа от доброволчески центрове в целия граничен район и развитието на младежкото доброволчеството в социаните дейности, постигнато с помощта на устойчивото партньорство.

В рамките на проекта ще се направи изследване на ситуацията и нуждите от социално доброволчеството в българо-сръбския граничен регион и в двете страни. Ще бъде разработена и приложена обща методология за социално доброволчество в целия граничен район. Местните организации ще бъдат номинирани за доставчици на доброволчески услуги в местните общности на трансграничния район. 10 местни неправителствени организации ще бъдат развити като доброволчески центрове. Ще бъде доставено основно техническо оборудване на доброволческите центрове от двете страни. Ще се проведе обучение за лидери на доброволчески центрове в Сърбия - 20 младежи ще бъдат подготвени за обучение и супервизия на доброволческия труд. Ще бъде организирано обучение на доброволци, с предоставяне на възможност за практика в сферата на социалните услуги/организации – апробативен период - 160 млади доброволци ще се подготвят и ще практикуват социално доброволчество в техните общности. Предвижда се и доброволчески обмен ва трансгранично доброволчество – ще бъде създадена трансгранична мрежа за социално доброволчество. На заключителен форум ще се направи оценка на резултатите от проекта. Ще бъде създадена уеб платформа за трансгранично доброволчество.

Partners

Страници

Subscribe to 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)