3.1 Заједничко управљање ризицима

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ заједничку примену интелигентних политика за управљање, праћење и заштиту животне средине у прекограничном региону општина Трговиште и Костинброд. Његова примена донеће користи за преко 22.000 људи који живе са обе стране границе. Реализацијом планираних обука, стварањем заједничке платформе за размену података и набавком специјализоване опреме, пројекат има за циљ постизање бржег и ефикаснијег одговора у случају ванредних ситуација. Разменом добре праксе и усвајањем европских стандарда, пројекат има за циљ јачање политика заштите животне средине, што доводи до одрживости у заштити животне средине.

Планиране активности:

1. Спровођење заједничког истраживања, студија и анализа еколошких политика у прекограничном подручју општина Трговиште и Костинброд;

2. Развој заједничких акционих планова и он-лине платформе за размену података за управљање и заштиту животне средине и надзор, заштиту од катастрофа, укључујући превенција и предвиђања;

3. Набавка опреме за управљање и надзор животне средине и заштиту од катастрофа у Трговишту;

4. Куповина опреме за управљање и надзор животне средине и заштиту од катастрофа у Костинброду;

5. Заједничка обука за управљање и реаговање у ванредним ситуацијама и стварање прекограничне мреже волонтера.

Очекивани резултати:

1. Анализиране политике у области управљања, праћења и превенције животне средине;

2. Акционе мере и методе сарадње идентификоване између људи, институција и заједнице у целини, ради решавања заједничких изазова у управљању и очувању животне средине у прекограничном подручју;

3. Повећана свест о потреби заједничког деловања за заштиту животне средине и природних ресурса у региону;

4. Заједничко организовање за деловање у случају катастрофа, несрећа и катастрофа и процена ситуације;

5. Идентификоване мере за смањење ризика од катастрофа, несрећа и катастрофалних догађаја у циљаном прекограничном региону;

6. Успостављање јединствене прекограничне платформе за он-лине размену података;

7. Побољшана координација између партнера у случају појаве или опасности од појаве катастрофа и незгода;

8. Обезбеђене најновије информације у случају различитих катастрофа;

9. Спроведено 6 обука које покривају све циљне групе и заинтересоване стране у пројекту;

10. Успостављена прекогранична мрежа волонтера и њихова обука за деловање у катастрофама и кризама;

11. Повећано знање становништва за управљање и реаговање у случају катастрофа и криза;

12. Обезбеђивање техничке опреме за превенцију и реакције у случају неправилности, кризе и катастрофе.

Циљне групе пројекта су становници две општине; институције које се баве управљањем и очувањем животне средине у обе општине; локалне власти формирају политике за спречавање и управљање кризама, катастрофама и катастрофама.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је превенција и ублажавање последица непогода изазваних људским фактором у прекограничном региону Видин-Зајечар. 

Пројекат предвиђа: набавку опреме за Видин и Зајечар; демонстрације чишћења две депоније - у Видину и Зајечару; размену искустава запослених Града Зајечара и Општине Видин; обуку за подизање капацитета у области превенције непогода изазваних људским фактором; израду детаљног истраживања о утицају дивљих депонија у прекограничном региону на територији општине Видин и града Зајечара.

Веб-сајт пројекта: https://vidin-zajecar-cbc.info/sr/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ је да се што је могуће више смањи ризик од штетних последица пожара у прекограничној области. Специфични циљ је предузимање адекватних мера за спречавање и реаговање на пожар, као и санирање штета након пожара на територији општина Мајданпек и Сливница.

Активност 1: Израда детаљног плана заштите од пожара и мапирање пожарних зона у општинама Мајданпек и Сливница; Активност 2: Интегрисани систем за рано упозоравање на пожаре у општини Сливница; Активност 3: Снабдевање ватрогасном опремом за заштиту и реаговање у општини Сливница; Активност 4: Набавка ватрогасне опреме за заштиту и реакцију у опћини Мајданпек; Активност 5: Хитне ситуације - обука у општини Сливница; Активност 6: Хитне ситуације - обука у Општини Мајданпек; Активност 7: Информације и публицитет.

Резултати: Обезбеђен виши степен заштите људи, природе и имовине од могућих пожара у области прекограничне сарадње; Повећан технички капацитет за превенцију, хитне активности и активности ублажавања у вези са пожарима; Повећан институционални капацитет у управљању ризиком од пожара локалних власти и заједница.

Публикациje:

Публикациjа 1

Публикациjа 2

Публикациjа 3

Публикациjа 4

Публикациjа 5

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта: Унапређење заједничког управљања ризицима у прекограничној области, општина Нишка Бања и Костенец. Подршка развоју локалне самоуправе ће се реализовати кроз стварање услова за повећање квалитета сигурности и диверсификације снабдевања у пружању превенције у складу са међународним стандардима и сродним законима. Специфични циљеви: Унапређење ефикасности деловања локалних заједница за управљање ризицима у Нишкој Бањи и Костенецу, кроз набавку опреме за хитно деловање, високих перформанси, за спречавање и ублажавање катастрофа, повећање нивоа интервенције, спремности кроз заједничке вежбе и обуке; Подизање свести међу заинтересованим странама и становништвом о заједничком управљању ризицима.

Очекивани резултати: Набавка опреме за хитну интервенцију и машине за брзо и ефикасно реаговање на поплаве и пожаре ванредним ситуацијама у Нишкој Бањи. - Набавка опреме за хитну интервенцију и машине за брзо и ефикасно реаговање на пожаре у ванредним ситуацијама у Костенецу. - Успешно организован семинар "Размена искуства у борби са ванредним ситуацијама". - Успешно организован и спроведен догађај "Округли сто – Заједничко подизање свести међу актерима на заједничком управљању ризицима" и развој заједничког акционог плана. - Заједничке вежбе и обуке за симулацију временских катастрофа у Нишкој Бањи и Костенецу.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројектни циљеви су: 1. Поправка и рехабилитација противпоплавне инфраструктуре у Дупници; 2. Набавка специјализоване опреме за спречавање поплава у Гаџином Хану; 3. Смањивање ризика за стварање штета начињених поплавом, у насељеним местима; 4. Побољшање прекограничне сарадње у превенцији и управљању климатски створених ризика за локално становништво.

Очекивани резултати: 1. Санирана инфраструктура за заштиту од поплава Дупнци 2. Купљена специјализована опрема за заштиту од поплава за Гаџин Хан. 3. Смањен ризик од поплава у градским подручјима. 4. Појачана прекогранична сарадња у пољу  заштите у управљања ризицима везаних за климатске промене.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ је смањити колико год је могуће ризик од штетних последица поплава у прекограничном подручју. Специфични циљ је предузимање адекватних мера за спречавање поплава, реаговање у хитним случајевима и санација штета насталих поплавама на територијама општина Етрополе и Бела Паланка.

Активности: Активност 1 - Развој интегрисаног прекограничног система за рано упозоравање на поплаве. Систем ће обухватити телеметријске хидрометријске станице, опремљене видео камерама, батеријама и соларним панелима - 2 у општини Етрополе и 6 у општини Бела Паланка; два ситуациона центра (по један у свакој општини) опремљена са надзорним станицама (4 у општини Етрополе и 6 у Белој Паланци), 1 сервер, 1 видео зид и софтвер за видео надзор; и специјализовани софтверски систем за рано упозоравање који ће бити инсталиран на хардверу у ситуационом центру у Етрополе, где ће се подаци преносити путем интернета у ситуациони центар у Белој Паланца. Активност 2 - Набавка специјализоване опреме за активности спречавања поплава и реаговања на поплаве. Сваки партнер пројекта ће набавити једно теренско возило за потребе евакуације, као и за транспорт првих респондената на подручју елементарне непогоде. Активност 3 - Тематски тренинг о управљању ризиком од поплаве. Кроз ову активност бицће обезбеђена обука првих респондената - болничара, медицинских сестара у амбулантним колима, ватрогасаца, службеника цивилне заштите, специјалних службеника задужених за управљање елементарним непогодама у локалним властима како реаговати у случају поплава. Укупно 30 људи ће проћи кроз курс - 15 за сваког партнера. Активност 4 - Информације и публицитет. Кроз ову активност обезбедиће се адекватан публицитет пројекта и финансијског доприноса ЕУ, пратећи смернице о видљивости програма, кроз израду промотивних материјала, медијских публикација и информативних летака.

Индикатори испуњења: прекогранични интегрисани систем за рано упозоравање на поплаве - 1 овде; специјализована опрема - 2 теренска возила (по један за сваког партнера); 30 првих респондената обучених за управљање ризиком од поплава.
Резултати: осигуран виши степен заштите људи, природе и имовине од могућих поплава у прекограничној области; повећање техничких капацитета за превенцију, хитне активности и ублажавање последица поплава; повећање институционалних капацитета у управљању ризиком од поплава локалних власти и заједница.

Публикацje:

http://etropolebg.com/news/view/id/1482

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта: 1. Јачање прекограничне сарадње између српских и бугарских институција надлежних за управљање ванредним ситуацијама с циљем смањења ефеката поплава, клизишта и осталих елементарних непогода и изазваних катастрофа 2. Унапређење капацитета прекограничне области и циљних општина у Србији и Бугарској за заједничко управљање ризицима од катастрофа.

Планиране активности: израда Програма за обуку; набавка опреме; израда стандардних оперативних процедура; израда заједничког плана реаговања; припрема сценарија за заједничку теренску показну вежбу; обука за командни  и оперативни састав; оранизовање семинара  за локалне власти о координисаном одговору у случају поплава; заједничка теренска показна вежба.

Очекивани резултати: 1. Унапређени оперативни капацитети надлежних институција за управљање ванредним ситуацијама, у пројектној области 2. Унапређена сарадња локалних институција за управљање ванредним ситуацијама за заједничке прекограничне интервенције у пројектној области 3. Унапређена сарадња и координациони механизми српских и бугарских националних институција за управљање ванредним ситуацијама 4. Установљени заједнички протоколи и канали за комуникацију 5. Усвојен Заједнички програм обуке 6. Усвојене Заједничке процедуре за интервенције 7. Унапређени капацитети локалних надлежних служби за реаговање у ванредним ситуацијама 8. Подигнут ниво свести грађана циљних општина о питањима управљања ризицима од катастрофа.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да се искористи неискоришћени локални потенцијал општине Кула и општине Бољевац за ефективнији рад добровољаца у заједничком прекограничном управљању ризиком од шумског пожара путем искорењивања постојећих практичних и теоретских препрека за прекограничну превенцију шумских пожара, као и акције интервенције. Специфични циљеви су: 1. Уравнотежен број добро припремљених и опремљених волонтера и административног особља, 2. Надоградња доступне опреме за откривање и реакцију у хитним ситуацијама, која је у складу са стандардима прекограничне регије 3. Увођење пилот тестираних заједничких механизама за координисане интервенције волонтера.

Очекивани резултати: уклањање постојећих препрека за ефикасну прекограничну сарадњу у управљању ризиком од шумског пожара, и повећање сигурности становништва и природних ресура у прекограничној области. Пројекат смањује прекограничне разлике у погледу броја волонтера, квалитета образовања, употребе гео система, нивоа јавне свести као и расположиве технологије за интервенцију у случају катастрофаних шумских пожара. Као директни резултат, општина Кула ће удвостучити постојећи број волонтера, општина Бољевац и општина Кула ће добити модерну опрему која ће појачати прекогранични утицај и тактичку флексибилност у ванредним ситуацијама. Заједнички акциони план  ће бити пилот тестиран у зејдничкој вежби после низа дводневих теоретских обука у свакој општини. 200 ученика ће бити обучено како да заштите шуме од пожара и преко 40 представника институција ће научити како да реплицирају успех овог пројекта у целом програмском региону.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта представља обезбеђивање високог нивоа спремности, ближе сарадње, и размене знања и добрих пракси у области превенције и управљања шумским пожарима од стране специјализованих државних и образовних институција Бугарске и Србије путем паралелног развоја и имплементације конкретних захтева, мапа, процедура, и обука. Њихов циљ је побољшана координација и управљање заједничким реакцијама у ванредним ситуацијама, што захтева већу заштиту прекограничног подручја и становништва Балкана.

Планиране активности: 1. Управљање пројектом – од стране одабраног тима за управљање и независне фирме за управљање пројектима; 2. Набавка специјалног ватрогасног возила за шумске пожаре (M класа, категорија 3, Euronorm 6) за водећег партнера; 3. Набавка опреме за Алтенативни центар за националне операције (ANOC) из Софије, пројектног партнера 2 (опрема за националне/ интернационалне системе за узбуњивање/упозорење/ванредне ситуације и сл., санација); 4. Набавка опреме за пројектног партнера 3 – лабораторијска опрема и софтвер за обуку путем симулација за Факултет заштите на раду у Нишу; 5. Израда заједничког програма обуке, заједничке стратегије за управљање шумским пожарима и мапе шумских пожара за 2 пилот подручја у прекограничном региону – од стране свих партнера и подуговарача; 6. Обуке у учионицама и теренске посете у Србији (Факултет заштите на раду у Нишу и нишки регион) – пројектни партнер 3; 7. Теренске обуке и теренске посете у Бугарској (региони Перника и Ћустендила, ANOC) - пројектни партнер 1 и пројектни партнер 2; 8. Комуникација и видљивост, укључујући показни час.

Очекивани резултати:  Унапређени механизми координације за управљање шумским пожарима у прекограничном подручју, - Развој заједничких канала комуникације и процедура за интервенисање у ванредним ситуацијама у циљу побољшања координације и ефикасности реаговања на непогоде; - Улагање у опрему за гашење и заштиту од пожара: специјално ватрогасно возило, лабораторијска опрема, софтвер за обуку, итд. - Унапређени капацитети образовних, локалних, и специјализованих институција у обема државама ради ефикасног интервенисања код шумских пожара. Према моделу активности, приближно 800 000 становника прекограничног подручја имаће користи од имплементације пројекта.

Веб-сајт пројекта: http://ipacbc-bgrs-fire-prevention.eu/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је унапређење капацитета пројектних партнера у погледу инфраструктуре, опреме, знања и искуства и јавне подршке, у циљу ширења и ублажавања последица поплавних катастрофа на локалном нивоу и у целом подручју са обе стране границе које третирају пројекат.

Пројектне активности укључују:

  1. Грађевинске радове на одбрани од поплаве и набавку опреме за санацију речних корита;
  2. Мере за природно задржавање воде на територији општине Књажевац и Рила;
  3. Заједничке обуке о спречавању и управљању ризиком од поплаве;
  4. Размена искуства.

Резултати пројекта:

  1. Набављена опрема у општини Књажевац и изграђен потпорни зид на обали реке Риле;
  2. Пошумљена подручја у обе општине;
  3. Унапређени капацитети локалних служби за заједничко управљање ризицима;
  4. Побољшани капацитети локалног становништва и волонтера и организација цивилне заштите, да делују координирано у случају катастрофе, са обе стране граница.

Циљне групе пројеката су локални и регионални органи власти; локалне и регионалне структуре које се баве ванредним ситуацијама; становништво у пограничном подручју које живи нисводно од подручја интервенције; посетиоци манастира Рила.

Вебсаjт: https://ipa-greeninfrastructure.com/

Partners

Pages

Subscribe to 3.1 Заједничко управљање ризицима