3.1 Съвместно управление на риска

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион на общините на град Нишка Баня и град Костенец. Подкрепата за развитие на местното самоуправление ще се реализира чрез създаване на условия за повишаване на качеството на сигурността и разнообразяването на доставките в предоставянето на превенция в съответствие с международните стандарти и свързаните с тях закони. Специфични цели са развиване на ефективността на действията на местните звена за управление на риска в Нишка Баня и Костенец чрез закупуване на аварийно оборудване с висока производителност за предотвратяване и смекчаване бедствия, повишаване на нивото на интервенционните сили на готовност чрез общи учения и обучения, повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни и населението за общо управление на риска. 

В рамките на проекта ще се направи доставка на оборудване и техника за спешни случаи, за бърза и ефективна реакция при аварийни ситуации в Нишка баня и в Костенец. Ще се организира семинар на тема "Споделяне на опит в борбата с бедствия" в Нишка Баня, а в Костенец – „Кръгла маса - повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни по общо управление на риска“. Ще бъдат разработени планове за съвместно действие, съвместни учения за симулиране на трансгранично бедствие и обучения двата града.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се намали риска от щети при наводнения в градските територии на градовете Дупница и Гайджин Хан както се извърши ремонт и рехабилитация на инфраструктура за защита от наводнения в Дупница и  си достави специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения Гаджин Хан. 

Очаквани резултати: 1. Ремонтирана и рехабилитирана инфраструктура за заащита от наводнения в Дупница. 2. Закупено специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения за Гаджин Хан. 3. намален риск от щети от наводнения в градските територии. 4. Насърчено трансграничното сътрудничество в областта на превенцията и управлението на климатично обусловение рискове за местното население.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел - да се намали, възможно най – много, рискът от вредните последствия, причинени от наводнения в трансграничния район,
Специфична цел - да бъдат взети адекватни мерки за предотвратяване на наводнения, реакция при спешни случаи и възстановяване на щетите, причинени от наводнение на територията на общините Етрополе и Бела Паланка.

Дейности по проекта: Дейност 1 – Разработване на трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения Системата ще включва телеметрични хидрометрични станции, оборудвани с видео камери, батерии и соларни панели – 2бр. в Етрополе и 6бр. в Бела Паланка, два ситуационни центъра (по един във всяка община), оборудвани със станции за наблюдение (4бр. в Етрополе и 6бр.в Бела Паланка, 1бр. сървър и 1 бр. видео стена и софтуер за видеонаблюдение; и специализиран системен софтуер за ранно предупреждение, който ще бъде инсталиран на хардуера в ситуационния център в Етрополе, предаващ данни чрез интернет до ситуационния център в Бела Паланка
Дейност 2 – Осигуряване на специализирано оборудване за дейности по превенция и реакция при наводнения, Всеки партньор по проекта ще възложи обществена поръчка за закупуване на един високопроходим автомобил за евакуация, както и за транспортиране на екипи за спешна реакция в бедстващи райони.
Дейност 3 – Тематични обучения за управление на риска от наводнения Чрез тази дейност, ще бъде проведено обучение на екипите за спешна рекация – парамедици, медицински сестри, пожарникари, служители на гражданска защита, специализирани служители от местните власти, управляващи бедствията как да реагират в случай на наводнения. Общо 30 души ще преминат курса – 15 за всеки партньор.
Дейност 4 – Информация и публичност Чрез тази дейност ще се осигури подходящо популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС, съобразно програмните насоките за визуализиране, чрез изработване на промоционални материали, медиини публикации и информационни брошури.

Резултати за продукт: Трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения – 1 бр. тук; Закупуване на специализирано оборудване - 2 бр. високопроходими автомобила (по един за всеки партньор); 30 представители на екипи за спешна реакция, обучени в управлението на риска от наводнения;
Резултати за изпълнение: Осигурена по – висока степен на защита от възможни наводнения на хората, природата и активите в трансграничния район; Повишаване на техническия капацитет за превенция, спешна реакция и смекчаващи въздействието дейности, свързани с наводнения; Повишиване на институционалния капацитет в управлението на риска от наводнения на местни власти и общности.

Публикации: http://etropolebg.com/news/view/id/1482

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване и задълбочване на трансграничното сътрудничество между сръбските и българските институции, отговарящи за управлението при извънредни ситуации, с цел намаляване на последиците от наводнения, свлачища и други природни бедствия или такива предизвикани от човека, както и подобряване капацитета и възможностите в трансграничния регион и на целевите общини в Сърбия и България съвместно да управляват рисковете от бедствия. 

В рамките на проекта са планирани следните дейности: Създаване на програма за обучение, доставка на специализирано оборудване, изготвяне на Стандартна оперативна процедура, както и на общ план за действие, подготовка на сценарий за провеждане на съвместно полево учение, обучения на управленския състав и оперативните служители, семинар за местните органи по теми, свързани с управлението и реакциите при наводнения, провеждане на съвместно полево учения.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта е да се подобри оперативният капацитет на органите за управление на извънредни ситуации,  сътрудничеството между местните власти за управление на извънредни ситуации в трансграничната област при съвместни трансгранични операции , както и да се повиши осведомеността на населението и на целевите общини за управление на риска от бедствия. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели оползотворяване на неизползвания местен потенциал на общините Kула и Болевац за работа с доброволци при съвместното трансгранично управление на риска от горски пожари чрез премахване на съществуващите бариери, базирайки се на практиката и на знанието, на действията за превенция и интервенция на трансгранични горски пожари. Специфичните цели са да се изравни броят на добре подготвените и оборудвани доброволци и административният персонал, да се модернизира наличното оборудване за откриване и реакция при кризи, като се осигурни трансгранична съвместимост  и да се въведат пилотно тествани съвместни механизми за координирано участие на доброволчески отряди. 

В резултат на изпълнение на проектните дейности се очаква да бъдат премахнати бариерите за ефективно трансгранично управление на риска от горски пожари и да се повиши безопасността на населението и природните ресурси в трансграничния регион. Преките резултати са удвояване на съществуващите доброволци в Кула, осигуряване на модерно мобилно оборудване, което да стимулира трансграничното сътрудничесто и тактическата гъвкавост при извънредни ситуации. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подобряване на общата готовност, по-тясно сътрудничество и обмен на знания и добри практики за превенция и управление на горски пожари от българските и сръбските специализирани национални и образователни институции посредством съвместно разработване и прилагане на специфични изисквания, картографски материали, процедури и обучения. Всички те са насочени към подобрена координация на съвместните действия в извънредни ситуации, което гарантира повишена защита на трансграничния регион и населението на Балканите.

В рамките на проекта ще бъде доставено специализирано оборудване за противопожарна защита в горски местности (клас M, категория 3 по Евронорма 6) за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Резервен Национален Оперативен Център (РНОЦ), София (оборудване на работни места за национални/международни системи за сигнализация/предупреждение, ремонтни дейности). Ще бъде направена доставка на лабораторно оборудване и софтуер за симулационни обучения за Факултета по Безопасни условия на труд (ФБУТ), Ниш. Ще бъдат разработени съвместна тренировъчна програма, обща стратегия за управление на горски пожари и карта на горските пожари за 2 пилотни местности в трансграничния регион. Ще се проведе теоретично обучение и посещение на място в област Ниш (ФБУТ) -  и области Перник и Кюстендил, РНОЦ. Изпълнението на проекта включва организирането на демонстрационно събитие за представяне на редултатите от проекта пред широката общественост.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква подобряване на механизма за взаимодействие при управлението на горски пожари в трансграничния регион, създаване на съвместни механизми за комуникация и интервенция в случаи на извънредни ситуации с цел подобрената координация и ефективна реакция при бедствия, доставяне на противопожарно оборудване - специализиран автомобил, лабораторно оборудване и тренировъчен софтуер, повишаване на капацитета на образователните, местни и специализирани институции на двете държави по отношение на ефикасната интервенция при горски пожари. Ползите от изпълнението на проекта ще имат въздействие върху около 800 000 жители на трансграничния регион.

Уебсайт на проекта: http://ipacbc-bgrs-fire-prevention.eu/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се подобри капацитета на партньорите по проекта по отношение на инфраструктурата, оборудването, ноу-хау и публичната подкрепа за предотвратяване и смекчаване на последиците от наводнения при бедствия на местно ниво и на трансгранично равнище.

Дейностите по проекта включват:

  1. Строителни работи за защита от наводнения и доставка на оборудване за почистване на реки;
  2. Мерки за задържане на естествени води на територията на общини Княжевац и Рила;
  3. Съвместни обучения за предотвратяване и управление на риска от наводнения;
  4.  Обмен на опит.

Резултатите от проекта са:

  1. Доставено оборудване в община Княжевац - изградена поддържаща стена по бреговете на р. Рила;
  2. Залесени площи и в двете общини;
  3. Подобрен капацитет на местните специалисти за съвместно управление на риска;
  4. Подобрен капацитет на местните доброволци и организациите за гражданска защита за координирани действия в случай на бедствие от двете страни на границата.

Целеви групи по проекта са: органите на местното и регионално управление; местни и регионални структури, ангажирани с извънредни ситуации; населението на трансграничния регион, живеещо надолу по течението на зоните за интервенция; посетителите на Рилския манастир.

Уебсайт: https://ipa-greeninfrastructure.com/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е изграждане на устойчив капацитет и обща система за управление и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека бедствия в общините Своге и Мерошина. Проектът ще даде възможност за закупуване на необходимото оборудване, обмен на опит, предприемане на общи действия и споделяне на ресурси при възникване на бедствия в трансграничната зона.

По време на изпълнение на проекта ще бъде направена обща оценка на риска и изготвяне на планове и процедури за извънредни ситуации, доставка на специализирано противопожарно оборудване, оборудване за предотвратяване на наводнения и за издирване и спасителни операции за община Своге и за Община Мерошина. Ще се проведат общи теоретични - тактически учения и обучение на място за управление на извънредни ситуации в двете общини. Ще бъдат направени учебни посещения и обмяна на опит за действие при кризисни ситуации и за преодоляване на щетите от наводненията и пожарите в Мерошина и в Своге. Проектът ще повиши капацитета на местните администрации и доброволци за управление на риска и настъпили бедствия и ще допринесе за подобряване на трансграничното сътрудничество.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е No. 1: Инвестиции в оборудване, свързано с намаляване на риска от наводнения и за отстраняване на щети в следствие от тях, включващо четири машини и едно транспортно средство. № 2: Почистване на реката в Чипровци. № 3: Развитие на капацитета за реакция в случай на наводнение чрез провеждане на три отделни обучения за представители на местната власт на общинско ниво и представители на местните съвети в общността, вкл. за жителите на селата в най-висок риск от наводнения в Болевац и Чипровци, както и чрез изследвания в областта на заплахите от наводнения в региона и изработване на нов план за действие при кризи.

Проекта планира закупуване на работни машини; Изследване на качеството и разработване на нови планове за действие при кризи в граничния регион ; закупуване на машини за работа в община Чипровци; почистване на река Огоста; обучение за представители на местната власт на общинско ниво и представители на местните съвети на общността от общините на Болевац и Чипровци; обучение за жители на селата в най-висок риск от наводнения в Болевац и Чипровци; Изследвания на застрашени от наводнения райони в трансграничния регион.

Ползите от проекта ще бъдат подкрепена дребномащабна интервенция в зелена инфраструктур; - 1; Закупено специализирано оборудване, свързано с управлението на бедствия, особено за намаляване на риска от наводнения и намаляване на щетите от наводнения - 5; Повишаване на капацитета на местните власти и жители за предотвратяване на наводненията, намаляване на щетите следсвие от тях, както предприемане на безопасни действия, в случаи на наводнение.

Уебсайт на проекта: http://www.preventchibo.org/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на капацитета за реакция на пожарните и спасителни служби в случай на горски и полски пожари в трансграничния регион, подобряване съвместното управление на риска при гасенето на горски пожари в трансграничния регион, както и подобряване информираността на населението относно причините за възникване на горски пожари и мерките, необходими за намаляване брояна причинени от човека бедствия и последиците от тях. 
В рамките на проекта са планирани създаването на тренировъчен център за гасене на горски пожари, разработване на Обучителна програма за гасене на горски пожари, доставка на оборудване за Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана (2 бр. специализирани автомобила за гасене на горски пожари, 1 специализирана система за въздушно наблюдение: микробус, 2 мултикоптера, 1 самолет; 4 лаптопа, 1 мултифункционално устройство), както и за нуждите на Сектор за извънредни ситуации в Сърбия (1 бр. оборудван автомобил за всякакви терени, 45 бр. сгъваеми пожарни помпи и др.).  Ще се разработи Съвместна оперативна процедура и План за съвместни действия. Ще бъдат проведени обучения на управленския и оперативния състав и Полево учение. Ще се проведе кампания за повишаване информираността, с цел да запознае обществеността с това, как възникват горските пожари, както и да бъдат представени научно доказани действия за намаляването им.  

Partners

Страници

Subscribe to 3.1 Съвместно управление на риска