3.1 Съвместно управление на риска

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е No. 1: Инвестиции в оборудване, свързано с намаляване на риска от наводнения и за отстраняване на щети в следствие от тях, включващо четири машини и едно транспортно средство. № 2: Почистване на реката в Чипровци. № 3: Развитие на капацитета за реакция в случай на наводнение чрез провеждане на три отделни обучения за представители на местната власт на общинско ниво и представители на местните съвети в общността, вкл. за жителите на селата в най-висок риск от наводнения в Болевац и Чипровци, както и чрез изследвания в областта на заплахите от наводнения в региона и изработване на нов план за действие при кризи.

Проекта планира закупуване на работни машини; Изследване на качеството и разработване на нови планове за действие при кризи в граничния регион ; закупуване на машини за работа в община Чипровци; почистване на река Огоста; обучение за представители на местната власт на общинско ниво и представители на местните съвети на общността от общините на Болевац и Чипровци; обучение за жители на селата в най-висок риск от наводнения в Болевац и Чипровци; Изследвания на застрашени от наводнения райони в трансграничния регион.

Ползите от проекта ще бъдат подкрепена дребномащабна интервенция в зелена инфраструктур; - 1; Закупено специализирано оборудване, свързано с управлението на бедствия, особено за намаляване на риска от наводнения и намаляване на щетите от наводнения - 5; Повишаване на капацитета на местните власти и жители за предотвратяване на наводненията, намаляване на щетите следсвие от тях, както предприемане на безопасни действия, в случаи на наводнение.

Уебсайт на проекта: http://www.preventchibo.org/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на капацитета за реакция на пожарните и спасителни служби в случай на горски и полски пожари в трансграничния регион, подобряване съвместното управление на риска при гасенето на горски пожари в трансграничния регион, както и подобряване информираността на населението относно причините за възникване на горски пожари и мерките, необходими за намаляване брояна причинени от човека бедствия и последиците от тях. 
В рамките на проекта са планирани създаването на тренировъчен център за гасене на горски пожари, разработване на Обучителна програма за гасене на горски пожари, доставка на оборудване за Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана (2 бр. специализирани автомобила за гасене на горски пожари, 1 специализирана система за въздушно наблюдение: микробус, 2 мултикоптера, 1 самолет; 4 лаптопа, 1 мултифункционално устройство), както и за нуждите на Сектор за извънредни ситуации в Сърбия (1 бр. оборудван автомобил за всякакви терени, 45 бр. сгъваеми пожарни помпи и др.).  Ще се разработи Съвместна оперативна процедура и План за съвместни действия. Ще бъдат проведени обучения на управленския и оперативния състав и Полево учение. Ще се проведе кампания за повишаване информираността, с цел да запознае обществеността с това, как възникват горските пожари, както и да бъдат представени научно доказани действия за намаляването им.  

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели съвместно внедряване на интелигентни политики за управление, мониторинг и опазване на околната среда в трансграничния регион на общините Търговище, Р. Сърбия и Костинброд, Р. България. Изпълнението му ще донесе ползи за над 22 000 души, които живеят от двете страни на границата. С изпълнението на планираните учения, създаването на обща платформа за обмен на надди и закупуването на специализирано оборудване, заложени в проекта, целим да постигнем по-бърза и ефективна реакция в случай на възникване на извънредна ситуация. Същевременно с осъществяването на обмен на добри практики, както и приемането на европейски стандарти целим засилване на политиките в областта на околната среда, водейки до устойчивост при опазването на оклната среда.

Планирани дейности:

 1. Провеждане на съвместни изследвания, проучвания и анализи на съществуващите политики за управление, наблюдение и предотвратяване на околната среда в трансграничния район на общините Търговище и Костинброд;
 2. Разработване на общи планове за действие и онлайн платформа за обмен на данни за управление и опазване и мониторинг на околната среда, защита от бедствия, вкл. превенция и прогнози;
 3. Покупка на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Търговище;
 4. Закупуване на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Костинброд;
 5. Съвместно обучение за управление и реагиране при извънредни ситуации и създаване на трансгранична мрежа от доброволци.

Очаквани резултати:

 1. Анализирани политики в областта на управлението, наблюдението и предотвратяването на околната среда;
 2. Предприети мерки за действие и методи за сътрудничество, идентифицирани между хората, институциите и общността като цяло за справяне с общите предизвикателства в управлението и опазването на околната среда в трансграничния регион;
 3. Повишена информираност за необходимостта от общи действия за опазване на околната среда и природните ресурси в региона;
 4. Съвместна организация за действия в случай на бедствия, аварии и катастрофи и извършване на оценка на ситуацията;
 5. Идентифицирани мерки за намаляване на рисковете от бедствия, аварии и катастрофални събития в целевия трансграничен регион;
 6. Изградена единна трансгранична онлайн платформа за обмен на данни. Подобрена координация между партньорите в случай на възникване или опасност от възникване на бедствени ситуации и аварии;
 7. Предоставена актуална информация в случай на различни бедствени ситуации;
 8. Проведени 6 обучения, обхващащи всички целеви групи и заинтересовани страни по проекта;
 9. Създадена трансгранична мрежа от доброволци и тяхното обучение за действия при бедствия и кризи;
 10. Увеличаване на знанията на населението за управление и реагиране в случай на бедствия и кризи, обществена ангажираност и осъзнаване на значението на защитата на околната среда като цяло, рационалното използване на природните ресурси и предотвратяването на риска от бедствия и аварии;
 11. Доставено техническо оборудване за превенция и реакции при бедствия, кризи и катастрофи.

Целевите групи по проекта са жителите на общините Търговище (Сърбия) и Костинброд (България); институции, ангажирани в управлението и опазването на околната среда в двете общини и местните власти, формиращи политики за предотвратяване и управление на кризи, бедствия и катастрофи.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели предотвратяване и смекчаване на последиците от предизвиканите от човека трансгранични бедствия в региона Видин - Зайчар. 

В рамките на на проекта ще бъде закупено и доставено оборудване за събиране на отпадъци във град Видин и град Зайчар. Ще се проведе демонстрационно почистване на две депа във Видин и две депа в Зайчар с новозакупената техника. Предвижда се обмяна на опит между служители на двете общини. Ще се проведе обучение за превенцията на бедствия, свързани с човешката дейност. Ще се направи детайлно проучване на трансграничното въздействие от незаконни сметища на територията на община Видин и община Зайчар.

Уебсайт на проекта: https://vidin-zajecar-cbc.info/bg/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел: Да се намали възможно най-много риска от вредни последствия от пожари в трансграничния регион.
Специфична цел: Да се предприемат адекватни мерки за предотвратяване и реагиране на пожари и възстановяване на щети след пожари в териториите на общините Майданпек и Сливница.

Дейности: Дейност № 1 Разработване на подробен План за противопожарна охрана и Картографиране на рискови пожароопасни зони в общините Майданпек и Сливница; Дейност № 2 Интегрирана система за ранно предупреждение на пожари в община Сливница; Дейност № 3 Доставка на противопожарно оборудване за защита и реакция в община Сливница; Дейност № 4 Доставка на противопожарно оборудване за защита и реакция в община Майданпек; Дейност № 5 Реакция при аварийни ситуации - обучение в община Сливница; Дейност № 6 Реакция при аварийни ситуации - обучение в община Майданпек; Дейност № 7 Информация и публичност.

Резултати от проекта: осигурена по-висока степен на защита на хората, природата и активите от възможни пожари в трансграничния район; повишен технически капацитет за превенция, аварийни и смекчаващи дейности, свързани с пожарите; увеличен институционален капацитет за Управление на риска от пожари на местните власти и общности.

Публикации:

Публикация 1

Публикация 2

Публикация 3

Публикация 4

Публикация 5

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион на общините на град Нишка Баня и град Костенец. Подкрепата за развитие на местното самоуправление ще се реализира чрез създаване на условия за повишаване на качеството на сигурността и разнообразяването на доставките в предоставянето на превенция в съответствие с международните стандарти и свързаните с тях закони. Специфични цели са развиване на ефективността на действията на местните звена за управление на риска в Нишка Баня и Костенец чрез закупуване на аварийно оборудване с висока производителност за предотвратяване и смекчаване бедствия, повишаване на нивото на интервенционните сили на готовност чрез общи учения и обучения, повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни и населението за общо управление на риска. 

В рамките на проекта ще се направи доставка на оборудване и техника за спешни случаи, за бърза и ефективна реакция при аварийни ситуации в Нишка баня и в Костенец. Ще се организира семинар на тема "Споделяне на опит в борбата с бедствия" в Нишка Баня, а в Костенец – „Кръгла маса - повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни по общо управление на риска“. Ще бъдат разработени планове за съвместно действие, съвместни учения за симулиране на трансгранично бедствие и обучения двата града.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се намали риска от щети при наводнения в градските територии на градовете Дупница и Гайджин Хан както се извърши ремонт и рехабилитация на инфраструктура за защита от наводнения в Дупница и  си достави специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения Гаджин Хан. 

Очаквани резултати: 1. Ремонтирана и рехабилитирана инфраструктура за заащита от наводнения в Дупница. 2. Закупено специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения за Гаджин Хан. 3. намален риск от щети от наводнения в градските територии. 4. Насърчено трансграничното сътрудничество в областта на превенцията и управлението на климатично обусловение рискове за местното население.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел - да се намали, възможно най – много, рискът от вредните последствия, причинени от наводнения в трансграничния район,
Специфична цел - да бъдат взети адекватни мерки за предотвратяване на наводнения, реакция при спешни случаи и възстановяване на щетите, причинени от наводнение на територията на общините Етрополе и Бела Паланка.

Дейности по проекта: Дейност 1 – Разработване на трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения Системата ще включва телеметрични хидрометрични станции, оборудвани с видео камери, батерии и соларни панели – 2бр. в Етрополе и 6бр. в Бела Паланка, два ситуационни центъра (по един във всяка община), оборудвани със станции за наблюдение (4бр. в Етрополе и 6бр.в Бела Паланка, 1бр. сървър и 1 бр. видео стена и софтуер за видеонаблюдение; и специализиран системен софтуер за ранно предупреждение, който ще бъде инсталиран на хардуера в ситуационния център в Етрополе, предаващ данни чрез интернет до ситуационния център в Бела Паланка
Дейност 2 – Осигуряване на специализирано оборудване за дейности по превенция и реакция при наводнения, Всеки партньор по проекта ще възложи обществена поръчка за закупуване на един високопроходим автомобил за евакуация, както и за транспортиране на екипи за спешна реакция в бедстващи райони.
Дейност 3 – Тематични обучения за управление на риска от наводнения Чрез тази дейност, ще бъде проведено обучение на екипите за спешна рекация – парамедици, медицински сестри, пожарникари, служители на гражданска защита, специализирани служители от местните власти, управляващи бедствията как да реагират в случай на наводнения. Общо 30 души ще преминат курса – 15 за всеки партньор.
Дейност 4 – Информация и публичност Чрез тази дейност ще се осигури подходящо популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС, съобразно програмните насоките за визуализиране, чрез изработване на промоционални материали, медиини публикации и информационни брошури.

Резултати за продукт: Трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения – 1 бр. тук; Закупуване на специализирано оборудване - 2 бр. високопроходими автомобила (по един за всеки партньор); 30 представители на екипи за спешна реакция, обучени в управлението на риска от наводнения;
Резултати за изпълнение: Осигурена по – висока степен на защита от възможни наводнения на хората, природата и активите в трансграничния район; Повишаване на техническия капацитет за превенция, спешна реакция и смекчаващи въздействието дейности, свързани с наводнения; Повишиване на институционалния капацитет в управлението на риска от наводнения на местни власти и общности.

Публикации: http://etropolebg.com/news/view/id/1482

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване и задълбочване на трансграничното сътрудничество между сръбските и българските институции, отговарящи за управлението при извънредни ситуации, с цел намаляване на последиците от наводнения, свлачища и други природни бедствия или такива предизвикани от човека, както и подобряване капацитета и възможностите в трансграничния регион и на целевите общини в Сърбия и България съвместно да управляват рисковете от бедствия. 

В рамките на проекта са планирани следните дейности: Създаване на програма за обучение, доставка на специализирано оборудване, изготвяне на Стандартна оперативна процедура, както и на общ план за действие, подготовка на сценарий за провеждане на съвместно полево учение, обучения на управленския състав и оперативните служители, семинар за местните органи по теми, свързани с управлението и реакциите при наводнения, провеждане на съвместно полево учения.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта е да се подобри оперативният капацитет на органите за управление на извънредни ситуации,  сътрудничеството между местните власти за управление на извънредни ситуации в трансграничната област при съвместни трансгранични операции , както и да се повиши осведомеността на населението и на целевите общини за управление на риска от бедствия. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели оползотворяване на неизползвания местен потенциал на общините Kула и Болевац за работа с доброволци при съвместното трансгранично управление на риска от горски пожари чрез премахване на съществуващите бариери, базирайки се на практиката и на знанието, на действията за превенция и интервенция на трансгранични горски пожари. Специфичните цели са да се изравни броят на добре подготвените и оборудвани доброволци и административният персонал, да се модернизира наличното оборудване за откриване и реакция при кризи, като се осигурни трансгранична съвместимост  и да се въведат пилотно тествани съвместни механизми за координирано участие на доброволчески отряди. 

В резултат на изпълнение на проектните дейности се очаква да бъдат премахнати бариерите за ефективно трансгранично управление на риска от горски пожари и да се повиши безопасността на населението и природните ресурси в трансграничния регион. Преките резултати са удвояване на съществуващите доброволци в Кула, осигуряване на модерно мобилно оборудване, което да стимулира трансграничното сътрудничесто и тактическата гъвкавост при извънредни ситуации. 

Partners

Страници

Subscribe to 3.1 Съвместно управление на риска