3.1 Съвместно управление на риска

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се намали риска от щети при наводнения в градските територии на градовете Дупница и Гайджин Хан както се извърши ремонт и рехабилитация на инфраструктура за защита от наводнения в Дупница и  си достави специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения Гаджин Хан. 

Очаквани резултати: 1. Ремонтирана и рехабилитирана инфраструктура за заащита от наводнения в Дупница. 2. Закупено специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения за Гаджин Хан. 3. намален риск от щети от наводнения в градските територии. 4. Насърчено трансграничното сътрудничество в областта на превенцията и управлението на климатично обусловение рискове за местното население.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел - да се намали, възможно най – много, рискът от вредните последствия, причинени от наводнения в трансграничния район,
Специфична цел - да бъдат взети адекватни мерки за предотвратяване на наводнения, реакция при спешни случаи и възстановяване на щетите, причинени от наводнение на територията на общините Етрополе и Бела Паланка.

Дейности по проекта: Дейност 1 – Разработване на трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения Системата ще включва телеметрични хидрометрични станции, оборудвани с видео камери, батерии и соларни панели – 2бр. в Етрополе и 6бр. в Бела Паланка, два ситуационни центъра (по един във всяка община), оборудвани със станции за наблюдение (4бр. в Етрополе и 6бр.в Бела Паланка, 1бр. сървър и 1 бр. видео стена и софтуер за видеонаблюдение; и специализиран системен софтуер за ранно предупреждение, който ще бъде инсталиран на хардуера в ситуационния център в Етрополе, предаващ данни чрез интернет до ситуационния център в Бела Паланка
Дейност 2 – Осигуряване на специализирано оборудване за дейности по превенция и реакция при наводнения, Всеки партньор по проекта ще възложи обществена поръчка за закупуване на един високопроходим автомобил за евакуация, както и за транспортиране на екипи за спешна реакция в бедстващи райони.
Дейност 3 – Тематични обучения за управление на риска от наводнения Чрез тази дейност, ще бъде проведено обучение на екипите за спешна рекация – парамедици, медицински сестри, пожарникари, служители на гражданска защита, специализирани служители от местните власти, управляващи бедствията как да реагират в случай на наводнения. Общо 30 души ще преминат курса – 15 за всеки партньор.
Дейност 4 – Информация и публичност Чрез тази дейност ще се осигури подходящо популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС, съобразно програмните насоките за визуализиране, чрез изработване на промоционални материали, медиини публикации и информационни брошури.

Резултати за продукт: Трансгранична система за ранно предупреждение от наводнения – 1 бр. тук; Закупуване на специализирано оборудване - 2 бр. високопроходими автомобила (по един за всеки партньор); 30 представители на екипи за спешна реакция, обучени в управлението на риска от наводнения;
Резултати за изпълнение: Осигурена по – висока степен на защита от възможни наводнения на хората, природата и активите в трансграничния район; Повишаване на техническия капацитет за превенция, спешна реакция и смекчаващи въздействието дейности, свързани с наводнения; Повишиване на институционалния капацитет в управлението на риска от наводнения на местни власти и общности.

Публикации: http://etropolebg.com/news/view/id/1482

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване и задълбочване на трансграничното сътрудничество между сръбските и българските институции, отговарящи за управлението при извънредни ситуации, с цел намаляване на последиците от наводнения, свлачища и други природни бедствия или такива предизвикани от човека, както и подобряване капацитета и възможностите в трансграничния регион и на целевите общини в Сърбия и България съвместно да управляват рисковете от бедствия. 

В рамките на проекта са планирани следните дейности: Създаване на програма за обучение, доставка на специализирано оборудване, изготвяне на Стандартна оперативна процедура, както и на общ план за действие, подготовка на сценарий за провеждане на съвместно полево учение, обучения на управленския състав и оперативните служители, семинар за местните органи по теми, свързани с управлението и реакциите при наводнения, провеждане на съвместно полево учения.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта е да се подобри оперативният капацитет на органите за управление на извънредни ситуации,  сътрудничеството между местните власти за управление на извънредни ситуации в трансграничната област при съвместни трансгранични операции , както и да се повиши осведомеността на населението и на целевите общини за управление на риска от бедствия. 

Partners

Страници

Subscribe to 3.1 Съвместно управление на риска