3.1 Съвместно управление на риска

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на капацитета за реакция на пожарните и спасителни служби в случай на горски и полски пожари в трансграничния регион, подобряване съвместното управление на риска при гасенето на горски пожари в трансграничния регион, както и подобряване информираността на населението относно причините за възникване на горски пожари и мерките, необходими за намаляване брояна причинени от човека бедствия и последиците от тях. 
В рамките на проекта са планирани създаването на тренировъчен център за гасене на горски пожари, разработване на Обучителна програма за гасене на горски пожари, доставка на оборудване за Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана (2 бр. специализирани автомобила за гасене на горски пожари, 1 специализирана система за въздушно наблюдение: микробус, 2 мултикоптера, 1 самолет; 4 лаптопа, 1 мултифункционално устройство), както и за нуждите на Сектор за извънредни ситуации в Сърбия (1 бр. оборудван автомобил за всякакви терени, 45 бр. сгъваеми пожарни помпи и др.).  Ще се разработи Съвместна оперативна процедура и План за съвместни действия. Ще бъдат проведени обучения на управленския и оперативния състав и Полево учение. Ще се проведе кампания за повишаване информираността, с цел да запознае обществеността с това, как възникват горските пожари, както и да бъдат представени научно доказани действия за намаляването им.  

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели съвместно внедряване на интелигентни политики за управление, мониторинг и опазване на околната среда в трансграничния регион на общините Търговище, Р. Сърбия и Костинброд, Р. България. Изпълнението му ще донесе ползи за над 22 000 души, които живеят от двете страни на границата. С изпълнението на планираните учения, създаването на обща платформа за обмен на надди и закупуването на специализирано оборудване, заложени в проекта, целим да постигнем по-бърза и ефективна реакция в случай на възникване на извънредна ситуация. Същевременно с осъществяването на обмен на добри практики, както и приемането на европейски стандарти целим засилване на политиките в областта на околната среда, водейки до устойчивост при опазването на оклната среда.

Планирани дейности:

 1. Провеждане на съвместни изследвания, проучвания и анализи на съществуващите политики за управление, наблюдение и предотвратяване на околната среда в трансграничния район на общините Търговище и Костинброд;
 2. Разработване на общи планове за действие и онлайн платформа за обмен на данни за управление и опазване и мониторинг на околната среда, защита от бедствия, вкл. превенция и прогнози;
 3. Покупка на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Търговище;
 4. Закупуване на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Костинброд;
 5. Съвместно обучение за управление и реагиране при извънредни ситуации и създаване на трансгранична мрежа от доброволци.

Очаквани резултати:

 1. Анализирани политики в областта на управлението, наблюдението и предотвратяването на околната среда;
 2. Предприети мерки за действие и методи за сътрудничество, идентифицирани между хората, институциите и общността като цяло за справяне с общите предизвикателства в управлението и опазването на околната среда в трансграничния регион;
 3. Повишена информираност за необходимостта от общи действия за опазване на околната среда и природните ресурси в региона;
 4. Съвместна организация за действия в случай на бедствия, аварии и катастрофи и извършване на оценка на ситуацията;
 5. Идентифицирани мерки за намаляване на рисковете от бедствия, аварии и катастрофални събития в целевия трансграничен регион;
 6. Изградена единна трансгранична онлайн платформа за обмен на данни. Подобрена координация между партньорите в случай на възникване или опасност от възникване на бедствени ситуации и аварии;
 7. Предоставена актуална информация в случай на различни бедствени ситуации;
 8. Проведени 6 обучения, обхващащи всички целеви групи и заинтересовани страни по проекта;
 9. Създадена трансгранична мрежа от доброволци и тяхното обучение за действия при бедствия и кризи;
 10. Увеличаване на знанията на населението за управление и реагиране в случай на бедствия и кризи, обществена ангажираност и осъзнаване на значението на защитата на околната среда като цяло, рационалното използване на природните ресурси и предотвратяването на риска от бедствия и аварии;
 11. Доставено техническо оборудване за превенция и реакции при бедствия, кризи и катастрофи.

Целевите групи по проекта са жителите на общините Търговище (Сърбия) и Костинброд (България); институции, ангажирани в управлението и опазването на околната среда в двете общини и местните власти, формиращи политики за предотвратяване и управление на кризи, бедствия и катастрофи.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели предотвратяване и смекчаване на последиците от предизвиканите от човека трансгранични бедствия в региона Видин - Зайчар. 

В рамките на на проекта ще бъде закупено и доставено оборудване за събиране на отпадъци във град Видин и град Зайчар. Ще се проведе демонстрационно почистване на две депа във Видин и две депа в Зайчар с новозакупената техника. Предвижда се обмяна на опит между служители на двете общини. Ще се проведе обучение за превенцията на бедствия, свързани с човешката дейност. Ще се направи детайлно проучване на трансграничното въздействие от незаконни сметища на територията на община Видин и община Зайчар.

Уебсайт на проекта: https://vidin-zajecar-cbc.info/bg/

Partners

Страници

Subscribe to 3.1 Съвместно управление на риска