3.2 Заштита природе

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да успостави центар за очување биодиверзитета рибљих врста и изгради образовни камп о заштити биодиверзитета и речних врста "ЕКО-ПЛАНИНСКИ КАМП".

Пројекат предвиђа: 1. Израду студије о угроженим рибама и стању биодиверзитета у региону Монтана; 2. Истраживање и анализу очувања биодиверзитета на Старој планини (Пиротска страна), ретких и заштићених врста, модели и методе локалног и регионалног очувања биодиверзитета; 3. Изградњу образовног кампа на заштиту биодиверзитета и речних врста "ЕКО-ПЛАНИНСКИ КАМП"; 4. Набавка специјалне опреме за истраживање флоре и фауне на Старој планини; 5. Формирање мрестилишта за опоравак популација ендемских врста риба у Бугарској, у селу Карпачене у Монтани; 6. Истраживање и израда програма заштите ретке врсте речне-страм пастрмке на Старој планини; 7. Организација Еко Форума "Биодиверзитет Старе планине - вредност без граница"; 8. Израда заједничког акционог плана за превенцију.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви: Главни циљеви пројекта су: - јачање капацитета и стварање могућности за еколошко образовање у прекограничном региону; - промовисање еколошке свести, одговорно понашање и евентуална акција кроз образовање; - изградња везе са животном средином и промена перцепције коју млади имају о животној средини.

Активности: 1. Изградња еколошког образовања у парку природе Витоша; 2. Развијање приручника за еколошко образовање; 3. Организовање обукe о томе како користити развијен приручник за еколошко образовање 4. Спровođewe путовањa еко-школа у прекограничном региону; 5. Организовање школе на отвореном у Парку природе Витоша; 6. Организовање међународног такмичења „Природа - наш заједнички дом"; 7. Организовање међународне конференције о еколошком образовању.
Поред наведених главних активности, организоваће се и бројне информативне и комуникацијске активности, као што су конференције за штампу, фејсбук профил, објаве у медијима, израда промотивних материјала за ширење информација о пројекту и његовим достигнућима.

Резултати: 1. Једна учионица на отвореном са интерактивним играма; 2. Једна отворена изложба о јединственом красу и пећинама у Витоши; 3. Обновљена крашка стаза у Витоши; 4. Израђен приручник за еколошко образовање на српском и бугарском језику; 5. Најмање 40 (20 бугарских и 20 српских) лица обучено како да пружи еколошко образовање; 6. 1400 деце (600 бугарских и 600 српских ученика и 100 бугарских и 100 српских вртића) са већим разумевањем питања заштите животне средине; 7. Један образовни филм о заштићеној природи са нагласком на национални парк Витоша, пећине и крас; 8. Један образовни видео о отпаду и одрживој потрошњи; 9. Сет информативних материјала за 3 старосне групе деце старости 4-6 година, 7-10 година и 11-14 година на бугарском и српском језику; 10. 1000 ученика (500 бугарских и 500 српских) са повећаном свшћу о животној средини кроз њихову посету националном парку Витоша; 11. Израђена брошура - квиз „Млади истраживачи" (укупно 2000 копија на бг/срп); 12. Израђени промотивни материјали за децу (руксаци/торбе, шешири, значке - 1000 комада сваког предмета); 13. Успешно спроведено међународно такмичење; 14. Једна изложба са дечјим креацијама; 15. Једна успешна заједничка конференција о еколошком образовању; 16. Потписан меморандум о активностима на унапређењу образовања у области животне средине и промовисању тога као виталног елемента одрживог развоја бугарско-српског прекограничног региона.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је промоција и повећање употребе заједничких природних ресурса у прекограничном региону кроз обнављање и очување екосистема у заштићеним природним подручјима.

Пројектне активности:

 1. Организација семинара и размена искустава у циљу ефикасног управљања заштићеним подручјима;
 2. Израда плана управљања заштићеним подручјем "Дренето";
 3. Снабдевање техничком опремом за очување и обнављање екосистема у заштићеном подручју „Власина“;
 4. Испорука техничке опреме за очување и обнављање екосистема у заштићеним природним зонама општине Ботевград;
 5. Израда промотивне брошуре „Заштићена подручја у прекограничном региону Ботевград - Сурдулица“;
 6. Организација омладинског туристичког марша;
 7. Организација догађаја под мотом „Животна средина - будућност и одговорност свих“.

Као резултат имплементације пројекта биће израђен план управљања заштићеном природном зоном у општини Ботевград; биће купљена техничка опрема за партнере, неопходна за одржавање и очување природних екосистема; биће организоване едукативне кампање и повећана свест локалних заједница о очувању природних ресурса; биће дистрибуирана информативна брошура „Заштићена природна подручја Ботевграда и Сурдулице“.

Циљне групе пројекта су: Локалне власти, регионалне власти, интересне групе, укључујући невладине организације из области животне средине, ученике, локалне заједнице, становнике Ботевграда и Сурдулице.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ: Очување и побољшање квалитета земљишта у видинском и зајечарском округу и пограничном подручју. Специфични циљ: Унапређени капацитета у видинском и зајечарском округу за заједничко очување и побољшање квалитета земљишта изложеног загађењу изазваним људским активностима.

Активности на пројекту: 1. Иницијалне конференције; 2. Израда Водича за заштиту земљишта; 3.Тренинг о заштити земљишта; 4. Конференција о прекограничној заштити земљишта; 5. Израда Акционог плана заштите земљишта у прекограничном подручју; 6. Формирање Прекограничне радне групе за заштиту земљишта; 7. Формирање алата за заштиту земљишта на вебу; 8. Финална конференција пројекта.

Резултати: Подигнута свест о очувању земљишта, повећани капацитети за одрживи развој и побољшана прекогранична сарадња у пројектној области. Главни производи пројекта: водич за заштиту земљишта (Веб и штампани); спроведене 4 обуке за 60 људи; успостављена прекогранична радна група за заштиту земљишта; успостављен онлајн практикум за заштиту земљишта; усвојен прекогранични акциони план за заштиту земљишта (веб и штампано).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљеви пројекта су: - побољшање стања различитих врста шумских станишта у прекограничном региону; - укључивање младих из обе земље у заједничке активности за практично решавање проблема животне средине везаних за очување и одрживо управљање шумама и популаризацију ових активности међу другим друштвеним групама; - стварање и заједничко коришћење базе података свих партнера у пројекту који ће акумулирати резултате пројекта и податке из научних и примењених истраживања у области заштите природе.

Активности: Семинар за подизање свести и спремности за сарадњу младих на очувању шума; курс за обуку младих о заштити природе; кампања пошумљавања; откривање и контрола шумских штеточина и болести; мапирање, процена и побољшање статуса популација ретких и вредних врста; прављење и изложбе хербаријума шумских биљака; стварање заједничке базе података о пројектним активностима; развој дугорочне стратегије за укључивање младих у активности заштите природе; конференција о резултатима пројекта.

Резултати: Креиран нови модел за укључивање младих људи у активности заштите природе; 400 младих људи који су стекли основне вештине о заштити шумских екосистема; посађено 1000 шумских и декоративних садница; проучено 10 ha шума ради откривања и контроле шумских штеточина и болести; најмање 5% популације вредних врста повећано за 50%; успостављена заједничка база података која садржи резултате пројекта; развијена дугорочна стратегија за укључивање младих у активности заштите природе; имплементиран је један семинар и једна конференција.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат је дизајниран да стумулише заштиту природе у подручју Кула- Књажевац кроз заједничке иницијативе за уклањање дивљих депонија и изградњу еко начина размишљања код популације у пограничном региону. Обе ублажавајуће и превентивне мере биће усмерене на то да: - 1. повећају капацитет сакупљања отпада и учесталост услуга - 2. умање одлагање комуланог отпада на депонијама - 3. покрену промену понашања у друштву у вези са одлагањем отпада у пограничном региону.

Пројекат има за циљ уклањање узрока за настајање дивљих депонија и унапређење управљања комуналним отпадом кроз: - обезбеђивање модерне опреме како би се повећао капацитет за прикупљање отпада, - размену практичних знања и имплементацију најбољих ЕУ пракси у јединствени акциони план за управљење отпадом у региону Кула- књажевац, дискусија на округлим столовима и јавним дебатама, - повећањем свести на свим нивоима о важности индивидуалног и друштвеног доприноса на заштити животне средине у региону Кула- Књажевац. Прекогранична иницијатива „Моја зелена кућа“је покренута са циљем да позове све становнике да се укључе у чишћењу дивљих и разбацаних депонија. Посебна пажња биће посвећена младим људима кроз заједничку школску кампању.

Очекивани резултати: - 3 заједничке интервенције, усмерене на очување и обнову екосистема у прекограничном подручју - 5 едукација и заједничке иницијативе за подизање свести на пољу очувања и заштите природног наслеђа, биодиверзитета и пејзажа - 3 иницијативе за изградњу иницијатива (размена искустава и пренос знања) на пољу одрживе употребе природних ресурса.

Веб-сајт пројекта: http://www.cglife.eu/sr/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су унапређење капацитета пројектних партнера у погледу објеката/опреме, примера добре праксе и јавних подршки за ефикасно управљање природним ресурсима и обнављање екосистема на њиховој територији.

Планиране пројектне активности обухватају:

 1. Испорука опреме за обнављање екосистема;
 2. Интервенције за обнављање еколошких система заједничким активностима чишћења и пошумљавања;
 3. Израда плана управљања природним спомеником Церјанска пећина за 2019-2024: едукативна кампања и кампања подизања свести јавности за унапређење јавног знања о заштити природе и покретање промена понашања;
 4. Размена искуства на терену и на скупу по принципу округлог стола.

Пројектни резултати:

 1. Испоручена опрема: побољшани статус екосистема за 4 прекогранична подручија (укључујући 3 заштићена подручја);
 2. Побољшани капацитети локалних специјалиста за очување природе: промена понашања у друштву према одговорним односима према природи;
 3. Размена искуства на терену и на спроведеном скупу по принципу округлог стола.

Циљне групе: Становници општина Бобов Дол и Ниш; Ученици школа у општинама Бобов Дол и Ниш; Посетиоци заштићених подручја; Локална, регионална и национална тела и организације за заштиту животне средине.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ: Овај пројекат ће подстицати боље разумевање и сарадњу између партнера посебно у области очувања и рестаурације прекограничног екосистема, као и очување и побољшање квалитета земљишта, ваздуха и воде. Подизањем речних корита река у два града, биће смањен ризик од хемијског загађења реке нафтним производима и уљима и механичким нечистоћама.

Активности: Инвестиционе активности за очување и унапређење у Дупници и Трговишту; испоручена опрема; спровођење истраживања; организовање семинара; израда водича за грађане.

Резултати: Ојачана корита четири реке - Вучји До, Прелесјачка, Рибна, Бистрица, заштита речних екосистема и побољшање квалитета воде, земљишта и ваздуха кроз смањење прилива хемијског загађења (нафта, уља и механичке честице); повећан капацитет експертизе и информисана популација.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је: промовисање одрживе прекограничне сарадње између општина Ћустендил и Лебане у очувању и управљању животном средином, кроз јачање свести становништва и успостављање одрживих пракси у јачању свести јавности за ефикасније управљање и очување животне средине. Специфични циљеви пројекта су: стварање оптималних услова за образовање деце и младих из две партнерске општине, трансформацијом и реконструкцијом инфраструктуре уЕколошком едукативном центру у Ћустендилу и дечјем вртићу у Лебану; унапређење еколошке свест и понашања младих, кроз организацију догађаја усмерених на заштиту животне средине; јачање свести становништва, посебно заинтересованих страна и циљних група за ефикасније управљање и заштиту животне средине у пограничним општинама.

Планиране активности на пројекту су: 1 – управљање пројектом; 2 – реконструкција Еколошког едукативног центра у општини Ћустендил и набавка опреме; 3 – реконструкција објекта Дечјег вртића у Лебану са енергетском санацијом и набавка опреме; 4 – израда заједничког еколошког програма „Будите једнаки са природом" за децу предшколског узраста; 5 – организација и спровођење еколошке едукације – тренинга у Ћустендилу и тродневне изложбе ликовних радова деце „Мој зелени град"; 6 – организација и спровођење еколошке едукације – тренинга у Лебану и изложба ликовних радова деце „Мој зелени град"; 7 – израда едукативних брошура о флори и фауни, карактеристичној за прекогранични регион; 8 – израда заједничког еколошког плана „Животна средина у прекограничном региону" и организација дводневног форума „Прекогранично окружење – стање и трендови"; 9 – промотивне активности и информисање јавности о пројекту.

Очекивани резултати рпојекта су: направљена 2 виртуелна водича за 2 прекограничне туристичке локације за Windows, web, мобилне апликације за телефоне, ВР наочаре;  успостављене 4 ВР тачке; створени капацитети за 25 локалних ентузијаста за развој ВР производа; израђена и одржавана веб страница за виртуалну стварност у корист промоције туризма и одговарајуће кампање подизања свести.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да стимулише балансирани и одрживи развој кроз адаптацију промене животне средине и паметан економски развој. Специфични циљеви су: Промоција и ппобољшана искоришћеност заједничких природних ресурса као и стимулисање заштите природе кроз имплементацију заједничких активности заштите животне средине; Подизање свести јавности о смањењу и поновном коришћењу биоразградивог отпада; Изградња капацитета релевантних јавних власти и заинтересованих страна у проблемима смањења отпада и његовог поновног коришћења; Очување и побољшање квалитета тла, воде и ваздуха; Побољшана локална политика заштите животне средине.

Планиране активности: израда студије случаја у обе циљане области на нивоу информисања о компостирању отпада, бенефиције од компостирања и процена потреба; организовање информативне конференције за презентацију резултата студија; организовање "инфо-дана" у и окрузима Видин и Бор у циљу популаризације информације о свим бенефитима компостирања биоразградивог отпада; набавка опреме за компостирање-компостери и секачи; обука "Политика без отпада и мудра решења за управљање отпадом"- изградња капацитета за локалне, регионалне доносиоце одлука и друге актере; развој прекограничног плана за управљање биоразградивим отпадом; финална процена ефеката компостирања у прекограничном региону; завршна конференција и презентација резултата пројекта.

Partners

Pages

Subscribe to 3.2 Заштита природе