3.2 Опазване на природата

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да насърчи и увеличи ТГ използване на общи природни ресурси чрез възстановяването и опазване на екосистемите в защитени природни зони.

Проектни дейности:

 1. Организиране на семинар и обмяна на опит насочени към ефективното управление на защитени територии;
 2. Разработване на План за управление на защитената местност „Дренето“;
 3. Доставка на техническо оборудване за опазване и възстановяване на екосистемите в защитена природна зона „Власина“;
 4. Доставка на техническо оборудване за опазване и възстановяване на екосистемите в защитените природни зони на община Ботевград;
 5. Изработка на промоционална брошура „Защитените местности в трансграничния регион Ботевград – Сурдулица“;
 6. Организиране на младежки туристически поход;
 7. Организиране на събитие под мотото „Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде изработен план за управление на защитена природна зона в община Ботевград, ще бъде закупено техническо оборудване за партньорите, необходимо за поддържане и опазване на природните екосистеми, ще бъдат организирани образователни кампании и повишена информираност на местните общности за опазването на природните ресурси, ще бъде разпространена информационна брошура „Защитените природни зони на Ботевград и Сурдулица“.

Целеви групи по проекта са: Местни публични органи, регионални публични органи, заинтересовани групи, включително неправителствени организации ангажирани с опазването на околната среда, ученици , местни общности, жителите на община Ботевград и Сурдулица.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел: Да се запази и подобри качеството на почвите в граничните областите Видин и Зайчар. Конкретна цел: Подобряване на капацитета в областите Видин и Зайчар с цел съвместно справяне с опазването и подобряването на качеството на почвите, изложени на замърсяване, причинено от човешката дейност.

Дейностите по проекта са: 1.Встъпителни  конференции 2. Разработване на Ръководството за опазване на почвите 3. Обучение за Опазване на Почвата 4. трансгранична Конференция за опазване на почвите 5. Разработване на трансграничен план за действие за опазване на почвите 6. Трансгранична Работна Група за опазване на почвите 7.Разработване на Уеб Базирани Инструменти за опазване на почвата 8.Заключителна конференция по Проекта.

Основни резултати: Повишаване осведомеността за опазване на почвите, повишаване капацитета за устойчиво развитие и засилено трансгранично сътрудничество в областта на проекта. Основни резултати от проекта: Ръководство за опазване на почвитеочвата (Уеб базирани и отпечатани); проведени 4 обучения за 60 човека; Създадени: Трансгранична Работна Група за опазване на почвите, Уеб Базираните Инструменти за опазване на почвата доказани, План за Действие за Опазване на Почвите (Уеб базиран и отпечатан).

Уебсайт: https://soilprotection-bgrs.info/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на настоящия проект е да стимулира балансираното и устойчиво развитие на региона Бойчиновци-Бор чрез прилагане на съвместни мерки за опазване на природата в областта.

Проектни дейности:

 1. Изготвяне на карти на критично замърсените територии;
 2. Доставка на оборудване в община Бела Паланка;
 3. Доставка на оборудване в община Дупница;
 4. Разработване на правна оценка и проучване;
 5. Организиране на международна кръгла маса в гр. Бела Паланка.

Очакваните резултати :

 1. Изготвена карта на замърсените територии и идентификация на критичните места за почистване;
 2. Доставено оборудване за управление на отпадъците;
 3. Извършено почистване на идентифицираните зони;
 4. Разработен сравнителен правен анализ и проучване на най-добрите екологични практики на местно и европейско равнище в областта на управление на отпадъците;
 5. Проведен съвместен форум - кръгла маса с 20 участника.

Целеви групи:

 • Населението на гр. Дупница и гр. Бела Паланка;
 • НПО, работещи в областта на околната среда;
 • Общински администрации;
 • Участници в кръглата маса.

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основните цели на проекта са: - Подобряване на състоянието на различни типове горски местообитания в трансграничния регион; - Включване на младежи от двете страни в съвместни дейности за практическото разрешаване на проблеми, свързани с опазването на горите, както и популяризирането им сред обществото; - Създаване и актуализиране на съвместна База данни между партньорите, съдържаща данни от научни и приложни проучвания в областта на опазването на природата.

Дейности: Семинар за мотивиране на младите хора да участват в дейности за опазване на горите; Обучителен курс по теми, касаещи опазването на околната среда; Залесителна кампания; Откриване и борба с горски болести и вредители; Подобряване състоянието на популации от ценни растителни видове; Създаване и изложби на горски хербарий; Създаване на съвместна База данни с резултатите на проекта; Дългосрочна Стратегия за включване на младите хора в дейности по опазване на околната среда; Конференция по проектните теми.

Резултати: Изграден модел за съвместно участие на научни работници и младежи в практически дейности за опазване на околната среда; Усвоени базови знания за опазване на горските екосистеми от 400 младежи; Залесени 1000 горски и декоративни фиданки; Проведена кампания за откриване и контрол на горски болести и вредители в 10 хектара гори; Повишено участието с 50% на ценни растителни видове в 5 популации; Създаден хербарий от 300 растителни видове и проведени 6 изложби; Създадена съвместна База данни с резултатите от дейностите; Разработена дългосрочна Стратегия за включване на младите хора в дейности по опазване на околната среда; Проведени 1 Семинар и 1 Конференция.

Уебсайт: https://cbc-forest.org/

Статии:

https://ppmg-botevgrad.bg/2021/02/10/%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0/?fbclid=IwAR2j4HGT29Xg5Yip4IuBBwqszhNd-Ub6ldeC46xKI_0RMljS8um9skTQ6Sk

https://botevgrad.com/news/80836/S-izlojba-na-herbarii-ot-gorska-rastitelnost-startira-sedmicata-na-Zlatarov-v-botevgradskata-gimnaziya/

Видеа:

https://videos.botevgrad.com/view/25708/Dnes-startira-sedmicata-posvetena-na-patrona-na-prirodo-matematicheskata-gimnaziya--profesor-Asen-Zlatarov/latestLocal/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът е създаден, за да стимулира опазването на околната среда в региона Кула-Княжевац чрез съвместни инициативи за премахване на нерегламентираните сметища и изграждане на еко нагласа в трансграничното общество. Ще бъдат приложени както смекчаващи, така и превантивни мерки, за да се повиши капацитета и честотата на сметопочистване, да се намали обема на депонирания общински болук, да се предизвика поведенческа промяна в трансграничното общество по отношение на изхвърлянето на болклука.

Проектът цели да премахне първопричините за формирането на нерегулирани смеища и подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез доставка на модерно оборудване, за да се повиши капацитета за сметосъбиране, чрез обмяна на ноу-хау и внедряване на добри европейски практики, чрез съвместен план за управление на отпадъците в региона Кула-Княжевац, чрез организиране на дискусии, кръгла маса и обществени дебати, чрез повишаване на информираността на всички нива относно важността на личния и обществен принос за опазване на околната среда в региона Кула-Княжевац. Ще се създаде трансгранична еко инициатива "Моя зелен дом", която ще приканва всички жители да участват в почистването на нерегулираните сметища и разпиления боклук. Специално внимание ще се обърне на младежите чрез съвместна училищна кампания, която да създаде еко нагласа в следващото поколение. 

Резултатите от проекта ще включват: 3 съвместни интервенции, адресиращи опазването и въстановяването на трансграничните екосистеми, 5 съвместни инициативи за повишаване на информираността и образоваността в областта на опазване и възстановяване на природата, биоразнообразието и прилежащата територия, 3 инициативи за повишаване на капацитета (обмяна на опит и ноу-хау) по отношение на устойчиво използване на природните ресурси.

Уебсайт на проекта: http://www.cglife.eu/bg/ 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са да се подобри капацитетът на партньорите по проекта по отношение на съоръжения /оборудване, ноу-хау и обществена подкрепа за ефективно управление на природните ресурси и възстановяване на екосистемите на тяхната територия.

Планираните дейности по проекта включват:

 1. Доставка на оборудване за възстановяване на екосистеми;
 2. Интервенции за възстановяване на екосистемите чрез съвместни дейности по почистване и залесяване;
 3. Разработване на план за управление на природния паметник "Чержанска пещера" за 2019-2024 г.: образователна и обществена кампания за повишаване на обществената осведоменост относно опазването на природата и активиране на поведенческа промяна;
 4. Обмен на опит на място и на кръгла маса.

Резултатите от проекта са:

 1. Доставено оборудване: подобрено състояние на екосистемите в 4 зони на територията на трансгранично сътрудничество (включително 3 защитени зони),;
 2. Подобрен капацитет на местните специалисти по опазване на природата: поведенческа промяна в обществото към по-отговорно отношение към природата;
 3. Извършен обмен на опит на място и на проведена кръгла маса.

Целеви групи: Жителите на общините Бобов Дол и Ниш; Ученици от общините Бобов Дол и Ниш; Посетители на защитени територии; Местни, регионални и национални екологични органи и организации.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Този проект ще насърчи по-доброто разбиране и сътрудничество между партньорите, особено в областта на опазването и възстановяването на екосистемите в трансграничните райони, както и опазването и подобряването на качеството на почвите, въздуха и водата. Чрез подобряване състоянието на речните корита на реките в двата града ще се намали рискът от химическо замърсяване на реката с нефтопродукти и масла и механични примеси.

Дейности: Инвестиционни дейности за опазване и подобряваен на средата в Дупница и Трговище доставено оборудване Извършване на проучване; Организиране на семинар; Разработване на наръчник за гражданите.

Резултати: Укрепени легла на четири реки - Вучи До, Прелеска, Рибна, Бистрица, опазване на речните екосистеми и повишаване качеството на водата, почвите и въздуха чрез намаляване на притока на химическо замърсяване (петрол, масла и механични частици); Повишен експертен капацитет и информирано население.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е насърчаване на устойчивото трансграничното сътрудничество между Община Кюстендил и Община Лебане в областта на опазването и управлението на околната среда чрез изграждане на самосъзнание у населението и установяване на устойчиви практики, свързани с повишаване информираността на населението за по-ефективно управление и опазване на околната среда.
Специфичните цели на проект са:създаване на оптимални условия за обучение на децата и младежите от двете партньорски общини чрез адаптиране на подходяща инфраструктура в екологично - образователен център и детска градина; формиране на природозащитно мислене и поведение у младите хора чрез организиране и провеждане на специализирани мероприятия с фокус опазване на околната среда; повишаване информираността на обществото и заинтересованите страни за по-ефективно управление и опазване на околната среда в трансграничния регион.

Дейности по проекта: Дейност 1: Управлание на проекта; Дейност 2: Рехабилитация на Център за екологично образование в община Кюстендил и доставка на оборудване; Дейност 3: Реновиране на детска градина в Лебане - енергийна ефективност; Дейност 4: Изготвяне на съвместна екологична образователна програма "Бъдете равни с природата" за деца в предучилищна възраст; Дейност 5: Организиране и провеждане на еко-обучение в Кюстендил и тридневна детска изложба "Моят зелен град"; Дейност 6: Организиране и провеждане на еко-обучение в Лебане и тридневна детска изложба "Моят зелен град"; Дейност 7: Изработване на информационно-образователни дипляни за флората и фауната, характерни за трансграничния район; Дейност 8: Изготвяне на съвместен екологичен план "Околна среда в трансграничния регион" и организиране на двудневен дискусионен форум "Трансгранична околна среда - състояние и тенденции"; Дейност 9: Информация и публичност.

Резултати: 1) Сформиран екип за управление на проекта; 2) Рехабилитиран и оборудван Център за екологично образование в община Кюстендил  - 1 бр; 3) Реновирана детска градина с повишена енергийна ефективност в община Лебане - 1 бр; 4) Изготвена съвместна образователна екологична програма (дизайн и разпечатнване)  "Бъдете равни с природата" за деца в предучилищна възраст - 100 бр.; 5) Организирано и проведено еко-обучение в Кюстендил и тридневна детска изложба "Моят зелен град" - 1 бр; 6) Организирано и проведено еко-обучение в Лебане и тридневна детска изложба "Моят зелен град" - 1 бр; 7) Изработeни информационно-образователни дипляни за флората и фауната, характерни за трансграничния район - 600 бр; 8) Изготвен съвместен екологичен план "Околна среда в трансграничния регион" - 600 бр. и организиран двудневен дискусионен форум "Трансгранична околна среда - състояние и тенденции" - 1бр.; 9) Популяризиран проект.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели насърчаването на балансирано и устойчиво развитие чрез адаптация към промените в околната среда и интелигентен икономически растеж. Специфичните цели на проекта са насърчаване и засилване използването на общите природни ресурси чрез осъществяване на съвместни екологични действия, повишаване на обществената осведоменост относно намаляване и оползотворяване на биоразградими отпадъци, изграждане на капацитет на съответните публични органи и заинтересовани страни за намаляване на отпадъците и въпросите, свързани с повторната им употреба, опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха, подобряване на местните екологичните политики. 

В рамките на проекта е предвидено изследване в двата целеви региона за нивото на информираност относно компостирането на отпадъци и ползите от него, разработване на оценка на нуждите, конференция за представяне на резултатите от изследванията, информационни дни в областите Видин и Бор за популяризиране на ползите от компостирането на биоразградими отпадъци, доставка на оборудване за компостиране, разработване на трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци, който ще спомогне за изграждане на трансгранична мрежа за общи действия, с цел устойчиво управление на отпадъците.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да стимулира балансираното устойчиво екологично развитие на трансграничния регион чрез съвместни действия за насърчаване подобряване на използването на общи природни ресурси в гр. Пирдоп и гр. Палилула.

Проектни дейности:

 1. Провеждане на съвместна конференция "Публични политики и дългосрочни мерки срещу замърсяването на въздуха" в гр. Пирдоп;
 2. Доставка на специализирано оборудване за подобряване на качеството на въздуха в гр. Пирдоп;
 3. Организиране на съвместна кръгла маса за обсъждане на проблемите и мерките за подобряване на качеството на почвите и водите в гр. Палилула;
 4. Доставка на оборудване за поддръжка на зелена инфраструктура в гр. Палилула;
 5. Организиране на съвместна инициатива "Мисли в зелено" в гр. Пирдоп и гр. Палилула;
 6. Предоставяне на съвместно обучение за изграждане на капацитет на местните власти на партньорите в гр. Палилула;
 7. Работа среща за обмяна на добри практики в гр. Пирдоп;
 8. Разработване на съвместна програма за управление на качеството на въздуха, почвата и водата в района на гр. Пирдоп и гр. Палилула.

Проектни резултати:

 1. Проведена съвместна конференция "Публични политики и дългосрочни мерки срещу замърсяването на въздуха" в гр. Пирдоп;
 2. Доставено специализирано оборудване за подобряване на качеството на въздуха в гр. Пирдоп;
 3. Организирана съвместна кръгла маса за обсъждане на проблемите и мерките за подобряване на качеството на почвите и водите в гр. Палилула;
 4. Доставено оборудване за поддръжка на зелена инфраструктура в гр. Палилула;
 5. Организиране на съвместна инициатива "Мисли в зелено" в гр. Пирдоп и гр. Палилула;
 6. Предоставено съвместно обучение за изграждане на капацитет на местните власти на партньорите в гр. Палилула;
 7. Проведена работна среща за обмяна на добри практики в гр. Пирдоп;
 8.  Разработена съвместна програма за управление на качеството на въздуха, почвата и водата в района на гр. Пирдоп и гр. Палилула.

Целеви групи:

 1. Общините Пирдоп и Палилула;
 2. Регионални/държавни органи, свързани с опазването на природата и околната среда;
 3. Публични Организации и НПО, действащи в области, свързани с опазването на природата;
 4. Жителите на гр. Пирдоп и гр. Палилула, живеещи в територията на двете общини и обезпокоени от проблемите с качеството на природните ресурси;
 5. Млади хора от местните училища на двете общини, засегнати от инициативата "Мисли в зелено".

 

Partners

Страници

Subscribe to 3.2 Опазване на природата