3.2 Опазване на природата

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да стимулира балансираното устойчиво екологично развитие на трансграничния регион чрез съвместни действия за насърчаване подобряване на използването на общи природни ресурси в гр. Пирдоп и гр. Палилула.

Проектни дейности:

 1. Провеждане на съвместна конференция "Публични политики и дългосрочни мерки срещу замърсяването на въздуха" в гр. Пирдоп;
 2. Доставка на специализирано оборудване за подобряване на качеството на въздуха в гр. Пирдоп;
 3. Организиране на съвместна кръгла маса за обсъждане на проблемите и мерките за подобряване на качеството на почвите и водите в гр. Палилула;
 4. Доставка на оборудване за поддръжка на зелена инфраструктура в гр. Палилула;
 5. Организиране на съвместна инициатива "Мисли в зелено" в гр. Пирдоп и гр. Палилула;
 6. Предоставяне на съвместно обучение за изграждане на капацитет на местните власти на партньорите в гр. Палилула;
 7. Работа среща за обмяна на добри практики в гр. Пирдоп;
 8. Разработване на съвместна програма за управление на качеството на въздуха, почвата и водата в района на гр. Пирдоп и гр. Палилула.

Проектни резултати:

 1. Проведена съвместна конференция "Публични политики и дългосрочни мерки срещу замърсяването на въздуха" в гр. Пирдоп;
 2. Доставено специализирано оборудване за подобряване на качеството на въздуха в гр. Пирдоп;
 3. Организирана съвместна кръгла маса за обсъждане на проблемите и мерките за подобряване на качеството на почвите и водите в гр. Палилула;
 4. Доставено оборудване за поддръжка на зелена инфраструктура в гр. Палилула;
 5. Организиране на съвместна инициатива "Мисли в зелено" в гр. Пирдоп и гр. Палилула;
 6. Предоставено съвместно обучение за изграждане на капацитет на местните власти на партньорите в гр. Палилула;
 7. Проведена работна среща за обмяна на добри практики в гр. Пирдоп;
 8. Разработена съвместна програма за управление на качеството на въздуха, почвата и водата в района на гр. Пирдоп и гр. Палилула.

Целеви групи:

 1. Общините Пирдоп и Палилула;
 2. Регионални/държавни органи, свързани с опазването на природата и околната среда;
 3. Публични Организации и НПО, действащи в области, свързани с опазването на природата;
 4. Жителите на гр. Пирдоп и гр. Палилула, живеещи в територията на двете общини и обезпокоени от проблемите с качеството на природните ресурси;
 5. Млади хора от местните училища на двете общини, засегнати от инициативата "Мисли в зелено".

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел на проекта е, чрез своята дейност - изграждане на люпилня за застрашени видове риби от есетрови риби и образователен център за опазване на биоразнообразието и речните видове - този проект е тясно свързан с постигането на специфичната цел на програмата: насърчаване и подобряване използването на общите природни ресурси, както и стимулиране на защитата на природата в програмната област, чрез съвместни инициативи през границата. Резултатите от проекта ще бъдат реализирани физически и ще бъде лесно да се идентифицират съвместните и конкретни действия в граничния регион, допринасящи за създаването на синергични ефекти в околната среда защита и управление на ресурсите.

Дейности: 1. Изследване на състоянието на застрашени есетрови видове и състоянието на биоразнообразието в река Дунав - област Монтана;

2. Изследване и анализ за опазването на биоразнообразието в река Дунав (от страна на Неготин) на редки и защитени видове, модели и методи за опазване на биоразнообразието на местно и регионално ниво тук;

3. Доставка на специално оборудване за проследяване на различни видове риби в река Дунав и разработка на ГИС система;

4. Създаване на люпилня за застрашени есетрови видове риби и образователен център в България, село Долно Белотинци, община Монтана;

5. Проучване и Програма за защита на редки видове речни риби есетра в река Дунав тук;

6. Еко форум "Биоразнообразие на река Дунав";

7. Разработване на съвместен план за действие за превенция на почвите, въздуха и водите на река Дунав в трансграничния регион Неготин-Монтана тук;

8. Разработване на документален промо филм, промо каталог, финална конференция и оценка на резултатите от проекта;

9. Създаване на лицензиран образователен център за опазване на биоразнообразието и речните видове.

Резултати: Образователният център за защитата на биологичното разнообразие и речни видове ще бъде лиценциран и ще функционира като място за обучение. Люпилнята за застрашени есетрови видове риби ще гарантира биологичното разнообразие на видовете риби и ще добавя повече защитени видове в капацитета си, което ще доведе до диверсификация на ефекта на проекта. Чрез доставката на специално оборудване за проследяване на различни видове риби в река Дунав и ГИС-системата ще се проследява движенията на застрашените риби в река Дунав.

Видеа:

https://www.youtube.com/watch?v=BpwTrQumrfc&ab_channel=opstinaNegotin

https://www.youtube.com/watch?v=TKU8Im_kZoE

https://www.youtube.com/watch?v=p6A3Fimu51I

https://www.youtube.com/watch?v=wyePBlQnIDE&feature=emb_title

Публикации:

https://www.timocka.rs/vesti/negotin-zavrsen-projekat-odrzivi-eko-prijateljski-region/

https://naslovi.net/2021-04-24/danas/zavrsen-prekogranicni-projekat-odrzivi-eko-prijateljski-region/27787328

https://www.novosti.rs/srbija/vesti/990289/cuvaju-dunav-jesetre-prekogranicna-saradnja-negotina-bugarske-regije-montana

https://www.ekapija.com/news/3251595/saradnja-negotina-i-bugarske-regije-montana-sa-ciljem-ocuvanja-flore-i-faune

https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3331950-iz-recnih-voda-srbije-nestale-dve-vrste-jesetri-covek-je-najveca-pretnja-ribljem-biodiverzitetu

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е подобряване на сътрудничеството от двете страни на границата чрез повишаване капацитета на общността и информираността за значението на опазването на природата и устойчивото използване на природните ресурси в трансграничния регион.

Планирани проектни дейности:

 1. Изследване за екологично съобразно поведение;
 2. Информационна кампания;
 3. Насоки за водене на екологично съобразно поведение;
 4. Обучение за екологично съзнание;
 5. Уъркшоп за разработване на иновативни екологични инициативи;
 6. Обучение за опазване на дивата природа и биоразнообразието;
 7. Обучение за повишаване на осведомеността за защита на водите;
 8. Картиране на фонтани с изворна вода;
 9. Събитие под надслов "Засади дърво, дай живот".

Очаквани резултати:

 1. Повишаване на осведомеността за значението на опазването на природата и устойчивото използване на природните ресурси в ТГС района чрез информационна кампания, брошура - насоки за екологично съобразно поведение; карта на изворите, засаждане на дръвчета и поставяне на къщички за птици.
 2. Подобряване на сътрудничеството от двете страни на границата чрез увеличаване на капацитета на общността чрез обучения, творчески работилници и обмен на опит и ноу-хау.

Целеви групи:

 1. Местни граждански организации  от областите Зайчар и Видин -25;
 2. Общински служители от областите Зайчар и Видин, отговарящи за екологичните въпроси - 15;
 3. Учители и ученици от средните училища - 20;
 4. Служители от комуналните услуги -8;
 5. Сдружения на ловци, рибари, защитници на животните, туристи, скаути и др. - 25;
 6. Служители в институции, управляващи природните ресурси - вода, гори, природни паркове и т.н. - 5;
 7. Доставчици на туристически услуги в селските домакинства – 12.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да стимулира балансираното и устойчиво развитие на региона Бойчиновци-Бор чрез прилагане на съвместни мерки за опазване на природата – управление на отпадъците и мониторинг на състоянието на водите и почвите в местните екосистеми, замърсени от незаконните сметища.

Планирани дейности:

 1. Картиране на замърсените площи и идентифициране на критичните места за почистване;
 2. Подобряване на техническият капацитет на партньорите чрез закупуване на оборудване за управление на отпадъците и лаборатория за тестване на проби;
 3. Почистване на идентифицираните зони;
 4. Изготвяне на сравнителен правен анализ и разработване на проучване на най-добрите екологични практики на местно ниво и на ЕС в областта на управление на отпадъците;
 5. Провеждане на общ форум за осведоменост - кръгла маса.

Очаквани резултати:

 1. Изготвена карта на замърсените зони с идентификация на критичните места за почистване;
 2. Доставено оборудване за управление на отпадъците за Бор и лаборатория за тестване на проби за Бойчиновци;
 3. Извършено почистване на идентифицирани места в Бор и Бойчиновци;
 4. Разработен сравнителен правен анализ и проучване на най-добрите екологични практики на местно и европейско равнище в областта на управление на отпадъците;
 5. Проведен съвместен форум - кръгла маса с 20 участника.

Целевите групи по проекта са: жителите на общините Бойчиновци и Бор, заплашени от замърсяване; общинските администрации на общините Бойчиновци и Бор; участниците в проведените събития; и населението на трансграничния регион.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=onTUlhdbr5I

Публикации: 

https://www.mc.kcbor.net/projekti-prekogranicne-saradnje-srbija-bugarska/

https://bor.rs/bor-u-okviru-ipa-programa-prekogranicne-saradnje/

https://www.energetskiportal.rs/bor-ucestvuje-na-projektu-terenska-laboratorija-za-ispitivanje-kvaliteta-vode-i-zemljista/

https://rtvbor.rs/ipa-projekti-prekogranicne-saradnje-nastavljaju-se-i-naredne-godine/

https://rtvbor.rs/vise-od-milion-evra-u-boru-iz-projekata-prekogranicne-saradnje/

https://www.youtube.com/watch?v=bw4aohlcaPg

https://www.bor030.net/borski-3-oktobar-iz-projekta-ipa-fonda-dobio-nove-kamione-za-smece

https://rtvbor.rs/novi-smecari-za-borsko-komunalno-preduzece/

http://www.timocke.rs/novi-kamioni-smecari-za-jkp-3-oktobar/

https://www.konkurent.bg/article/168319/v-boichinovci-zapochnaha-goliam-evropeiski-proekt-sus-surbiia-snimki

https://www.boychinovtsi.bg/currentNews-1211-newitem.html

https://www.mc.kcbor.net/projekti-prekogranicne-saradnje-srbija-bugarska/

https://bor.rs/bor-u-okviru-ipa-programa-prekogranicne-saradnje/

https://www.energetskiportal.rs/bor-ucestvuje-na-projektu-terenska-laboratorija-za-ispitivanje-kvaliteta-vode-i-zemljista/

https://rtvbor.rs/ipa-projekti-prekogranicne-saradnje-nastavljaju-se-i-naredne-godine/

https://rtvbor.rs/vise-od-milion-evra-u-boru-iz-projekata-prekogranicne-saradnje/

https://www.youtube.com/watch?v=bw4aohlcaPg

https://www.bor030.net/borski-3-oktobar-iz-projekta-ipa-fonda-dobio-nove-kamione-za-smece

https://rtvbor.rs/novi-smecari-za-borsko-komunalno-preduzece/

http://www.timocke.rs/novi-kamioni-smecari-za-jkp-3-oktobar/

https://www.youtube.com/watch?v=onTUlhdbr5I

Карти:

http://bor.rs/ipa-projekat-izradjena-studija-sa-mapiranjem-divljih-deponija-na-teritoriji-grada/

https://www.boychinovtsi.bg/currentNews-1211-newitem.html

Проучване:

http://bor.rs/ipa-projekat-studija-o-upravljanju-otpadom/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел създаването на рибарник за опазване на биологичното разнообразие на ендемични видове риби в село Карпачене, община Монтана и изграждането на образователен лагер за защитата на биологичното разнообразие и речни видове "EКO планински лагер".
В рамките на проекта е предвидено да бъдат извършени проучване на застрашените риби и състоянието на биоразнообразието в региона на Монтана, проучване и анализ на опазването на биологичното разнообразие в Стара планина (от страна на Пирот), на редките и защитени видове, на моделите и методите за опазване на местното и регионалното биоразнообразие. Изграденият образователен лагер за защита на биологичното разнообразие и речни видове" EКO планински лагер" ще функционира като място за обучение на открито. Ще бъде доставено специализирано оборудване за опознаване на флората и фауната на Стара планина и ще бъде разработен съвместен план за действие за превенция на почвата, въздуха и водата в Стара планина и в трансграничния регион Пирот-Монтана.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване на опазването на околната среда в трансграничния регион чрез подобряване на управлението на отпадъците в общините Своге и Мерошина.

Планираните дейности са:

 1. Извършване на трансгранично проучване на ефективността на системата за управление на отпадъците и качеството на почвите, въздуха и водата в общините Своге и Мерошина;
 2. Разработване на съвместни стратегически и планови инструменти за управление на отпадъците, обмен на общински ресурси и ноу-хау за общините Своге и Мерошина;
 3. Доставка на комунално оборудване за подобряване управлението на отпадъците и почвите, качеството на въздуха и водата в общините Своге и Мерошина;
 4. Организиране на семинари за подобряване на управлението на отпадъците и съвместно стратегическо действие в общините Своге и Мерошина;
 5. Организиране на трансгранична информационна кампания за мерки за подобряване на качеството на почвите, въздуха и водата в общините Своге и Мерошина.

 

Очаквани резултати:

 1. Усъвършенствани системи за управление на отпадъците в общините Своге и Мерошина;
 2. Извършено трансгранично базово проучване на ефективността на системата за управление на отпадъците;
 3. Доставено специализирано комунално оборудване;
 4. Проведени съвместни обучителни събития и информационна кампания.

Целеви групи:

 • Местното население, живеещо в непосредствена близост до незаконно депониране и натрупване на твърди отпадъци в трансграничния регион, местните власти;
 • Местни и регионални заинтересовани страни, участващи в управлението на отпадъците;
 • Сектор на МСП, НПО, жители на съседни общини в трансграничния регион

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основните цели на проекта са:  - да създаде капацитет и възможности за екологично образование в трансграничния регион; - да насърчава осведомеността за околната среда, отговорното поведение и в крайна сметка действия чрез образование; - да се изгради връзка с околната среда и да се променят възприятията, които младите хора имат към околната среда.

Дейности: 1. Изграждане на съоръжения за екологично образование в Природен парк "Витоша"; 2. Разработване на наръчник за екологично образование; 3. Организирайте на обучение за това как да се ползва разработения наръчник за екологично образование; 4. Осъществяване на Пътуващо еко-училище в трансграничния регион; 5. Организиране на класна стая на открито в Природен парк „Витоша“; 6. Организиране на международен конкурс "Природата - нашият общ дом"; 7. Организиране на международна конференция по екологично образование; Освен тях ще бъдат организирани и редица информационни и комуникационни дейности, като пресконференции, профил в Facebook, медийни издания, изготвяне на информационни материали за разпространение за проекта и неговите постижения.

Резултати: 1. Една отворена класна стая с интерактивни игри; 2. Една изложба на открито за уникалния карст и пещерите на ПП „Витоша“; 3. Обновена Алея на карста в ПП „Витоша“; 4. Разработен наръчник за екологично образование на сръбски и български език; 5. Поне 40 (20 български и 20 сръбски) обучени хора за това как да предоставят екологично образование; 6. 1400 деца (600 български и 600 сръбски ученици и 100 български и 100 сръбски деца от детски градини) с по-добро разбиране на проблемите на околната среда; 7. Един образователен филм за защитена природа с акцент върху ПП "Витоша", пещерите и карста; 8. Един образователен видеоклип за отпадъците и устойчивото потребление; 9. Комплект информационни материали за 3 възрастови групи деца: 4-6, 7-10, 11-14 годишни, на български и сръбски език; 10. 1000 ученици (500 български и 500 сръбски) с повишено екологично съзнание чрез посещението си в ПП "Витоша"; 11. Разработена брошура - тест "Млад изследовател" (общо 2000 копия на български и сръбски език); 12. Произведени промоционални материали за децата (чанти/чували, шапки, значки - 1000 бр. от всяко); 13. Един успешно проведен международен конкурс; 14. Една изложба с детски творби; 15. Една успешно проведена съвместна конференция по екологично образование; 16. Подписан меморандум за действия за повишаване на екологичното образование и популяризирането му като жизненоважен елемент за устойчиво развитие на българо-сръбския трансграничен регион.

Фейсбук страница: Udruženje građana "Plant" @UdruzenjeGradjanaPLANT

Видеа:

https://youtu.be/s-RO6pYEZuU

https://www.facebook.com/UdruzenjeGradjanaPLANT/videos/1501130326760946/

https://www.facebook.com/100009096366262/videos/2536136310032890

https://www.youtube.com/watch?v=s-RO6pYEZuU&feature=emb_logo

Публикации:

https://dnesiutre.bg/?p=71744&fbclid=IwAR2vZUz7Nzh8lvEflxyjAS2Riwh8IOU-383ZCMlZVyL7UU1HrOd5lOFFcmo

http://www.nvoplant.rs/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%97%D0%90-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95.pdf


GPS координати на откритата класна стая:

Географска ширина: 42.4967124

Географска дължина: 23.2283432
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да насърчи и увеличи ТГ използване на общи природни ресурси чрез възстановяването и опазване на екосистемите в защитени природни зони.

Проектни дейности:

 1. Организиране на семинар и обмяна на опит насочени към ефективното управление на защитени територии;
 2. Разработване на План за управление на защитената местност „Дренето“;
 3. Доставка на техническо оборудване за опазване и възстановяване на екосистемите в защитена природна зона „Власина“;
 4. Доставка на техническо оборудване за опазване и възстановяване на екосистемите в защитените природни зони на община Ботевград;
 5. Изработка на промоционална брошура „Защитените местности в трансграничния регион Ботевград – Сурдулица“;
 6. Организиране на младежки туристически поход;
 7. Организиране на събитие под мотото „Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде изработен план за управление на защитена природна зона в община Ботевград, ще бъде закупено техническо оборудване за партньорите, необходимо за поддържане и опазване на природните екосистеми, ще бъдат организирани образователни кампании и повишена информираност на местните общности за опазването на природните ресурси, ще бъде разпространена информационна брошура „Защитените природни зони на Ботевград и Сурдулица“.

Целеви групи по проекта са: Местни публични органи, регионални публични органи, заинтересовани групи, включително неправителствени организации ангажирани с опазването на околната среда, ученици , местни общности, жителите на община Ботевград и Сурдулица.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел: Да се запази и подобри качеството на почвите в граничните областите Видин и Зайчар. Конкретна цел: Подобряване на капацитета в областите Видин и Зайчар с цел съвместно справяне с опазването и подобряването на качеството на почвите, изложени на замърсяване, причинено от човешката дейност.

Дейностите по проекта са: 1.Встъпителни  конференции 2. Разработване на Ръководството за опазване на почвите 3. Обучение за Опазване на Почвата 4. трансгранична Конференция за опазване на почвите 5. Разработване на трансграничен план за действие за опазване на почвите 6. Трансгранична Работна Група за опазване на почвите 7.Разработване на Уеб Базирани Инструменти за опазване на почвата 8.Заключителна конференция по Проекта.

Основни резултати: Повишаване осведомеността за опазване на почвите, повишаване капацитета за устойчиво развитие и засилено трансгранично сътрудничество в областта на проекта. Основни резултати от проекта: Ръководство за опазване на почвитеочвата (Уеб базирани и отпечатани); проведени 4 обучения за 60 човека; Създадени: Трансгранична Работна Група за опазване на почвите, Уеб Базираните Инструменти за опазване на почвата доказани, План за Действие за Опазване на Почвите (Уеб базиран и отпечатан).

Уебсайт: https://soilprotection-bgrs.info/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на настоящия проект е да стимулира балансираното и устойчиво развитие на региона Бойчиновци-Бор чрез прилагане на съвместни мерки за опазване на природата в областта.

Проектни дейности:

 1. Изготвяне на карти на критично замърсените територии;
 2. Доставка на оборудване в община Бела Паланка;
 3. Доставка на оборудване в община Дупница;
 4. Разработване на правна оценка и проучване;
 5. Организиране на международна кръгла маса в гр. Бела Паланка.

Очакваните резултати :

 1. Изготвена карта на замърсените територии и идентификация на критичните места за почистване;
 2. Доставено оборудване за управление на отпадъците;
 3. Извършено почистване на идентифицираните зони;
 4. Разработен сравнителен правен анализ и проучване на най-добрите екологични практики на местно и европейско равнище в областта на управление на отпадъците;
 5. Проведен съвместен форум - кръгла маса с 20 участника.

Целеви групи:

 • Населението на гр. Дупница и гр. Бела Паланка;
 • НПО, работещи в областта на околната среда;
 • Общински администрации;
 • Участници в кръглата маса.

 

Partners

Страници

Subscribe to 3.2 Опазване на природата