3.2 Опазване на природата

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е насърчаване на устойчивото трансграничното сътрудничество между Община Кюстендил и Община Лебане в областта на опазването и управлението на околната среда чрез изграждане на самосъзнание у населението и установяване на устойчиви практики, свързани с повишаване информираността на населението за по-ефективно управление и опазване на околната среда.
Специфичните цели на проект са:създаване на оптимални условия за обучение на децата и младежите от двете партньорски общини чрез адаптиране на подходяща инфраструктура в екологично - образователен център и детска градина; формиране на природозащитно мислене и поведение у младите хора чрез организиране и провеждане на специализирани мероприятия с фокус опазване на околната среда; повишаване информираността на обществото и заинтересованите страни за по-ефективно управление и опазване на околната среда в трансграничния регион.

Дейности по проекта: Дейност 1: Управлание на проекта; Дейност 2: Рехабилитация на Център за екологично образование в община Кюстендил и доставка на оборудване; Дейност 3: Реновиране на детска градина в Лебане - енергийна ефективност; Дейност 4: Изготвяне на съвместна екологична образователна програма "Бъдете равни с природата" за деца в предучилищна възраст; Дейност 5: Организиране и провеждане на еко-обучение в Кюстендил и тридневна детска изложба "Моят зелен град"; Дейност 6: Организиране и провеждане на еко-обучение в Лебане и тридневна детска изложба "Моят зелен град"; Дейност 7: Изработване на информационно-образователни дипляни за флората и фауната, характерни за трансграничния район; Дейност 8: Изготвяне на съвместен екологичен план "Околна среда в трансграничния регион" и организиране на двудневен дискусионен форум "Трансгранична околна среда - състояние и тенденции"; Дейност 9: Информация и публичност.

Резултати: 1) Сформиран екип за управление на проекта; 2) Рехабилитиран и оборудван Център за екологично образование в община Кюстендил  - 1 бр; 3) Реновирана детска градина с повишена енергийна ефективност в община Лебане - 1 бр; 4) Изготвена съвместна образователна екологична програма (дизайн и разпечатнване)  "Бъдете равни с природата" за деца в предучилищна възраст - 100 бр.; 5) Организирано и проведено еко-обучение в Кюстендил и тридневна детска изложба "Моят зелен град" - 1 бр; 6) Организирано и проведено еко-обучение в Лебане и тридневна детска изложба "Моят зелен град" - 1 бр; 7) Изработeни информационно-образователни дипляни за флората и фауната, характерни за трансграничния район - 600 бр; 8) Изготвен съвместен екологичен план "Околна среда в трансграничния регион" - 600 бр. и организиран двудневен дискусионен форум "Трансгранична околна среда - състояние и тенденции" - 1бр.; 9) Популяризиран проект.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели насърчаването на балансирано и устойчиво развитие чрез адаптация към промените в околната среда и интелигентен икономически растеж. Специфичните цели на проекта са насърчаване и засилване използването на общите природни ресурси чрез осъществяване на съвместни екологични действия, повишаване на обществената осведоменост относно намаляване и оползотворяване на биоразградими отпадъци, изграждане на капацитет на съответните публични органи и заинтересовани страни за намаляване на отпадъците и въпросите, свързани с повторната им употреба, опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха, подобряване на местните екологичните политики. 

В рамките на проекта е предвидено изследване в двата целеви региона за нивото на информираност относно компостирането на отпадъци и ползите от него, разработване на оценка на нуждите, конференция за представяне на резултатите от изследванията, информационни дни в областите Видин и Бор за популяризиране на ползите от компостирането на биоразградими отпадъци, доставка на оборудване за компостиране, разработване на трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци, който ще спомогне за изграждане на трансгранична мрежа за общи действия, с цел устойчиво управление на отпадъците.

Partners

Страници

Subscribe to 3.2 Опазване на природата