Хетеротопи

Број пројекта:CB007.2.11.224
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:521488.33 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:17.05.2019
Завршетак пројекта:16.05.2021
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности различитих културних и информативних језгара у Ботевграду и Лесковцу који ће бити укључени у прекограничну мрежу интеракције и сарадње.

Пројекат предвиђа следеће активности: изложба и социјализација сахат куле у Ботевграду, опрема екстеријера и технолошка опрема промотивног центра у Ботевграду, дигитализација сталне поставке за очување културног наслеђа за будуће генерације, успостављање информативног центра ѕа посетиоце,  стварање лапидаријумског простора, реализација музеја на отвореном.

Резултати пројекта: реконструисани споменик културе, отворени музеј, успостављен промотивни центар, побољшана урбана средина, успостављен информативни центар, створен културни простор (лапидаријум). 

Partners

Водећи партнер
Општина Ботевград
Партнер 2
Народни музеј Лесковац