Превенција и ублажавање последица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин

Број пројекта:CB007.1.31.304
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:3.1 Заједничко управљање ризицима
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:547711.82 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:087 - Мере прилагођавања климатским променама и спречавање ризика који се тичу климе као и управљање таквим ризицима, нпр. ерозија, пожари, поплаве, олујни ветрови и суша, као и подизање свести, цивилна заштита и системи за отклањање последица од непогода и инфраструктуре;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је превенција и ублажавање последица непогода изазваних људским фактором у прекограничном региону Видин-Зајечар. 

Пројекат предвиђа: набавку опреме за Видин и Зајечар; демонстрације чишћења две депоније - у Видину и Зајечару; размену искустава запослених Града Зајечара и Општине Видин; обуку за подизање капацитета у области превенције непогода изазваних људским фактором; израду детаљног истраживања о утицају дивљих депонија у прекограничном региону на територији општине Видин и града Зајечара.

Веб-сајт пројекта: https://vidin-zajecar-cbc.info/sr/

Partners

Водећи партнер
Општина Видин
Партнер 2
Град Зајечар