Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин-Зайчар

Код на проекта:CB007.1.31.304
Покана:CB007.1
Приоритет:3.1 Съвместно управление на риска
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:547711.82 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:087 - Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели предотвратяване и смекчаване на последиците от предизвиканите от човека трансгранични бедствия в региона Видин - Зайчар. 

В рамките на на проекта ще бъде закупено и доставено оборудване за събиране на отпадъци във град Видин и град Зайчар. Ще се проведе демонстрационно почистване на две депа във Видин и две депа в Зайчар с новозакупената техника. Предвижда се обмяна на опит между служители на двете общини. Ще се проведе обучение за превенцията на бедствия, свързани с човешката дейност. Ще се направи детайлно проучване на трансграничното въздействие от незаконни сметища на територията на община Видин и община Зайчар.

Уебсайт на проекта: https://vidin-zajecar-cbc.info/bg/

Partners

Водещ партньор
Община Видин
Партньор 2
Град Зайчар