Заједничке интервенције у ванредним ситуацијама у пограничном региону Србије и Бугарске

Број пројекта:CB007.1.31.247
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:3.1 Заједничко управљање ризицима
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:585459.69 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:087 - Мере прилагођавања климатским променама и спречавање ризика који се тичу климе као и управљање таквим ризицима, нпр. ерозија, пожари, поплаве, олујни ветрови и суша, као и подизање свести, цивилна заштита и системи за отклањање последица од непогода и инфраструктуре;
Резиме пројекта:

Циљ пројекта: 1. Јачање прекограничне сарадње између српских и бугарских институција надлежних за управљање ванредним ситуацијама с циљем смањења ефеката поплава, клизишта и осталих елементарних непогода и изазваних катастрофа 2. Унапређење капацитета прекограничне области и циљних општина у Србији и Бугарској за заједничко управљање ризицима од катастрофа.

Планиране активности: израда Програма за обуку; набавка опреме; израда стандардних оперативних процедура; израда заједничког плана реаговања; припрема сценарија за заједничку теренску показну вежбу; обука за командни  и оперативни састав; оранизовање семинара  за локалне власти о координисаном одговору у случају поплава; заједничка теренска показна вежба.

Очекивани резултати: 1. Унапређени оперативни капацитети надлежних институција за управљање ванредним ситуацијама, у пројектној области 2. Унапређена сарадња локалних институција за управљање ванредним ситуацијама за заједничке прекограничне интервенције у пројектној области 3. Унапређена сарадња и координациони механизми српских и бугарских националних институција за управљање ванредним ситуацијама 4. Установљени заједнички протоколи и канали за комуникацију 5. Усвојен Заједнички програм обуке 6. Усвојене Заједничке процедуре за интервенције 7. Унапређени капацитети локалних надлежних служби за реаговање у ванредним ситуацијама 8. Подигнут ниво свести грађана циљних општина о питањима управљања ризицима од катастрофа.

Partners

Водећи партнер
Сектор за ванредне ситуације - Министарство унутрашњих послова (СВС МУП), Република Србија
Партнер 2
Генерална дирекција за заштиту од пожара и цивилну заштиту, Министарство унутрашњих послова, Република Бугарска