Съвместни действия при извънредни ситуации в трансграничния регион на Сърбия и България

Код на проекта:CB007.1.31.247
Покана:CB007.1
Приоритет:3.1 Съвместно управление на риска
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:585459.69 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:087 - Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване и задълбочване на трансграничното сътрудничество между сръбските и българските институции, отговарящи за управлението при извънредни ситуации, с цел намаляване на последиците от наводнения, свлачища и други природни бедствия или такива предизвикани от човека, както и подобряване капацитета и възможностите в трансграничния регион и на целевите общини в Сърбия и България съвместно да управляват рисковете от бедствия. 

В рамките на проекта са планирани следните дейности: Създаване на програма за обучение, доставка на специализирано оборудване, изготвяне на Стандартна оперативна процедура, както и на общ план за действие, подготовка на сценарий за провеждане на съвместно полево учение, обучения на управленския състав и оперативните служители, семинар за местните органи по теми, свързани с управлението и реакциите при наводнения, провеждане на съвместно полево учения.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта е да се подобри оперативният капацитет на органите за управление на извънредни ситуации,  сътрудничеството между местните власти за управление на извънредни ситуации в трансграничната област при съвместни трансгранични операции , както и да се повиши осведомеността на населението и на целевите общини за управление на риска от бедствия. 

Partners

Водещ партньор
Сектор за извънредни ситуации, Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия
Партньор 2
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерство на вътрешните работи на Република България