CB007.1.31.247 - Съвместни действия при извънредни ситуации в трансграничния регион на Сърбия и България