Стартира първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

15.06.2023

Оперативното звено 

и 

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027

 

обявяват стартирането на Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия.

Кандидатстването се извършва с идеи за проекти, които допринасят за постигането на Специфична цел 2 "Подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в областта на туризма" (с акцент върху туризма).

Фокусът на Поканата е базиран на следните области на интервенция:

 • разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти;
 • възстановяване, опазване и експозиция на обекти на културното наследство;
 • подкрепа за природни туристически обекти;
 • развитие на природни ресурси с икономически потенциал;
 • инвестиции в съпътстваща туристическа инфраструктура и съоръжения;
 • засилване на връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мрежа, пътната инфраструктура и инфраструктурата на  граничните пунктове;
 • обучение на персонала на туристическите атракции;
 • подобряване на практиките за туристически маркетинг и брандиране в рамките на трансграничното сътрудничество. 

Кратка информация за поканата и пълния пакет документи за кандидатстване са предоставени по-долу, както и на следните интернет-страници:

Общият бюджет на поканата е 8 529 412 евро.

Крайният срок за подаване на концепциите в Jems е 15 август 2023 г. 17:00 EEST, 16:00 CEST.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на програмата:

Централен офис в София:

js_sofia@mrrb.government.bg

тел. + 359 2 9405 337;

 

Клон в Ниш:

gd_nis@mei.gov.rs

 тел.  + 381 18 513 224.

 

Покана 1 накратко:

 • Териториален фокус на поканата – целият трансграничен регион на Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия (областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил в България и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия).
 • Цел на поканата – подкрепа на проектни идеи, които рационализират използването на туристическите ресурси и подобряват практиките за трансграничен туристически маркетинг и брандиране в съответствие със Специфична цел 2 на Териториалната стратегия към Програмата, приета от Съвета за управление на 20 декември 2022 г. 
 • Фокус на поканата - широк спектър от действия, свързани с развитието на туризма - разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти; реставрация, опазване, експониране на обекти на културното наследство; подкрепа за природни туристически обекти; инвестиции в инфраструктурата и съоръженията за подпомагане на туристите; засилване на връзките между природните и културните обекти, включително тяхната свързаност и мобилност; обучение на персонала на туристическите атракции; подобряване на практиките за туристически маркетинг и брандиране на трансграничния регион.
 • Процес на кандидатстване – протича в Съвместната електронна система за наблюдение (Jems - https://jems-bgrs.mrrb.bg/), където кандидатите трябва да се регистрират и да създадат ново заявление за проект. Кандидатите прикачват формуляра за кандидатстване на концепцията, заедно с бюджетната прогноза, писмо за ангажимент и план за степента на готовност на проекта като приложенията към проектната идея в Jems. Кандидатите с одобрени проектни идеи ще бъдат поканени да подадат пълно проектно предложение.
 • Основни характеристики на идеята за проекта/концепцията – очаква се многосекторните партньорства между заинтересованите страни от България и Сърбия да доведат до решения за стимулиране на регионалния икономически потенциал в по-широк териториален обхват, където трансграничното въздействие играе централна роля.
 • Дейности по проекта – задължителна комбинация от инвестиции (строителство и/или доставки) и меки дейности (напр. услуги); тематичният фокус на дейностите трябва да бъде напълно и логично съобразен с целта/ите на проектната идея.
 • Участници в проекта (кандидат и партньори) – местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централните публични власти и законоустановени органи); агенции за регионално и секторно развитие; организации в подкрепа на бизнеса; НПО; академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции. Всички партньори по проекта трябва да са с нестопанска цел, да са регистрирани и да са работили в района на програмата поне 3 години преди кандидатстването. Партньорството по проекта трябва да се състои от поне един партньор от всяка страна на граничния регион.
 • Разходи за проекта – при кандидатстване с концепции не се изисква представяне на подробен бюджет на проектната идея. Това, което е необходимо по време на процеса на идентифициране на проектните концепции е обща бюджетна оценка на разходите по проекта, както по бюджетни категории, така и по проектен партньори.
 • Финансови аспекти – мин. €500 000 и максимум €1 000 000 за проектна идея. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 100%, като за всички партньори се прилагат и разпоредбите за de minimis. Инвестиционният компонент (строителство и/или доставки) на проектната идея трябва да бъде не по-малко от 60% от общите допустими разходи.
 • Продължителност на проекта – минимум 12 месеца и максимум 24 месеца.

 

Въпроси и отговори по Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027

 

Facebook icon
Twitter icon