Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на програмата за 2022 г.

19.04.2023

Годишния мониторингов доклад за 2022 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегическия екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon