Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата

12.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътруднимчество Interreg-ИПП България-Сърбия,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС ( по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата ).

Допълнително, в случай, че съответната организация е регистрирана по ЗДДС, следва да бъдат представяни и: 

  • Приложение № 1 към ДНФ № 3/23.12.2016г. на Министерство на финансите, попълнено по образец (линк за директен download на файла: http://www.minfin.bg/document/19193:2);
  • Сканирано копие от документ за регистрация по ЗДДС;
  • Дневник на покупките.
Facebook icon
Twitter icon