Процедура за подбор за длъжност Експерт мониторинг – профил „общ“

11.05.2023

 

ОБЯВА

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

 

На основание на Заповед № РД-02-33-72/10.05.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 12 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

за експерт мониторинг – профил „общ“ по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България-Сърбия за периода 2021-2027 г. Процедурата за подбор се обявява за свободна позиция за длъжността експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместния секретариат (СС) към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.

 

1.Място за изпълнение на длъжността: гр.София

2. Характер на работата: Като част от експертния състав на СС, експертът мониторинг ще бъде ангажиран в дейности по подготовка на поканите за набиране на проектни предложения, оценка на постъпилите проектни предложения, договаряне, наблюдение и контрол на финансираните проекти. Експертът е и лице за контакт, и подпомагане на кандидатите и партньорите по проекти, като предоставя консултации по въпроси, свързани с компетенциите на длъжността.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна-квалификационна степен: Бакалавър
Висше образование в областта на социални, стопански и правни науки в следните направления: право, икономика, финанси, регионално развитие, европеистика, публична администрация, международни икономически отношения, социология; Технически  и природни науки в следните направления: архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, екология и урбанистика.
Професионален опит: минимум 2 години по специалността от висшето образование или в областите на дейност, съгласно функциите определени в длъжностната характеристика;
свободно ползване на английски език (писмено и говоримо);
Компютърна грамотност;
Допълнителен опит, считан за предимство: Предишен опит в осъществяване на мониторинг/управление на проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;

4. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ затворени и отворени тестови въпроси на български и английски език, писмен превод от и на английски език, и интервю на преминалите писмения изпит кандидати. При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.

5. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

заявление по образец;
декларация (по образец);
автобиография на английски език (по образец);
копие от документ за завършено висше образование;

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

 ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
 ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване:

лично от всеки кандидат;
чрез пълномощник;
по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:

e-mrrb@mrrb.government.bg  като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;

чрез лицензиран пощенски оператор  (валидна е датата на получаване).

 

в срок до 26.05.2023 г.

Забележка:

В процедурата не могат да участват лица, които:

Са непълнолетни;
Са поставени под запрещение;
Са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
Са лишени от правото да заемам определената длъжност.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 2400 лева

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg.


Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 15 от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2021-2027;
срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;
участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;
участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;
при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;
администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

 

Facebook icon
Twitter icon