Девето заседание на Съвместния комитет за наблюдение

23.11.2021

Деветото заседание на Съвместния комитет за набюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия се проведе онлайн на 22 ноември 2021 г. На срещата бяха представени напредъка при изпълнението на Програмата за периода 2014-2020 г. и етапът на подготовка на бъдещата програма между двете държави за следващия програмен период.

Постигнатите резултати от началото досега са повече от задоволителни:

- 34.2 милиона евро са инвестирани в подкрепа на туризма, младежта и околната среда в трансграничния регион, което представлява 110% наддоговаряне на бюджета на Програмата;

- Близо 65% от бюджета на Програмата е вече разплатен към бенефициерите;

- Всички задачи и финансови цели за 2021 и 2022 г. са изпълнени в съответствие с правилото „N+3”.

В допълнение, членовете на СКН бяха информирани, че проектът на новата програма се очаква да бъде подаден към Европейската комисия до 31 март 2022 г., като предварителен срок. Паралелно с това и в готовност за одобрение на Програмата в началото на 2022 г., Управляващият орган работи по Насоките за кандидатстване, с включване на опция за опростени разходи.

Дневният ред включи и въпроси свързани с управлението на Техническата помощ на Програмата, които бяха приети от членовете на СКН без забележки и коментари.

В края на срещата участниците имаха възможността да гледат кратко видео за спортни проекти по Програмата, което беше подготовено тази година за инициативата на Интеракт „Project Slam”. Видето е налично ТУК.

Facebook icon
Twitter icon