Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана - за публично обсъждане

07.06.2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес: SKanatov@mrrb.government.bg

Забележка: Тук представените документи са само предварителен вариант на бъдещите официални насоки и не следва да се разглежда като покана за изготвяне и подаване на проектни предложения. Моля не изпращайте проектни предложения преди обявяването на официалната покана за набиране на проектни предложения.

Пакетът документи за публично обсъждане включва:

Facebook icon
Twitter icon