Заседание на СКН за представянето на Годишен доклад за напредъка на Програмата за 2016 г., процеса на приключване на програмния период 2007-2013 г. и концепцията за Втората покана за набиране на проектни предложения

23.05.2017

Четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 се проведе на 23 май 2017 г., в гр. Ниш. Събитието бе председателствано от г-жа Санда Шимич, заместник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Официални гости на събитието бяха Негово превъзходителство Едвин Сугарев, генералният консул на Република България в Ниш и Драгослав Павлович, представител на община Ниш.

След официалните поздрави отправени от г-жа Санда Шимич от страна на Националния партниращ орган и г-жа Деница Николова от страна на Управляващия орган, членовете на СКН бяха информирани за напредъка по изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 и актуалното състояние на процеса на приключване на програмния период 2007-2013 г. Участниците имаха възможността да обсъдят концепцията, ключовите елементи и времевия график на Втората покана за набиране на проектни предложения, планирана да стартира по-късно тази година.

Членовете на СКН разгледаха и одобриха следните документи по време на срещата:

  • Годишен доклад за напредъка за 2016 г. на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020;
  • Резюме за гражданите към Годишния доклад за напредъка за 2016 г.

Одобреният Годишен доклад за 2016 година ще бъде внесен до края на месец май 2017 г. в Европейската комисия - за окончателно одобрение. Двата документа ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Програмата.

Facebook icon
Twitter icon