CB007.1.11.143 - Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона