CB007.1.21.288 - Превенция на демографския срив в транс-граничен регион