CB007.1.31.217 - Съвместно управление на риска в регион -Нишка Баня и Костенец