Проведен информационен семинар във Прокуплье, Сърбия