Срок за втората Покана за набиране на проектни предложения