Срокове за втората Покана за набиране на проектни предложения