Пребори горските пожари

Код на проекта:CB007.1.31.348
Покана:CB007.1
Приоритет:3.1 Съвместно управление на риска
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:573353.57 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:087 - Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели оползотворяване на неизползвания местен потенциал на общините Kула и Болевац за работа с доброволци при съвместното трансгранично управление на риска от горски пожари чрез премахване на съществуващите бариери, базирайки се на практиката и на знанието, на действията за превенция и интервенция на трансгранични горски пожари. Специфичните цели са да се изравни броят на добре подготвените и оборудвани доброволци и административният персонал, да се модернизира наличното оборудване за откриване и реакция при кризи, като се осигурни трансгранична съвместимост  и да се въведат пилотно тествани съвместни механизми за координирано участие на доброволчески отряди. 

В резултат на изпълнение на проектните дейности се очаква да бъдат премахнати бариерите за ефективно трансгранично управление на риска от горски пожари и да се повиши безопасността на населението и природните ресурси в трансграничния регион. Преките резултати са удвояване на съществуващите доброволци в Кула, осигуряване на модерно мобилно оборудване, което да стимулира трансграничното сътрудничесто и тактическата гъвкавост при извънредни ситуации. 

Partners

Водещ партньор
Община Болевац
Партньор 2
Община Кула
Партньор 3
Сдружение "Асоциация за гражданско управление на кризи"