Вкусът на Стара планина

Код на проекта:CB007.2.13.035
Покана:CB007.2
Приоритет:1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:144885.80 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.05.2019
Крайна дата на проекта:16.06.2020
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е "чрез съвместни действия местната гастрономия да стане неразделна част от устойчива туристическа оферта в граничните общности". Конкретните цели на проекта са: да се повиши информираността за местната гастрономия като всеобхватен фактор за устойчиво използване на трансграничното културно наследство, което допринася за Индикатор за продукт 1.3.1; да се подкрепи промоцирането на общи традиции чрез трансгранични кулинарни събития, които допринасят за индикатор за продукт 1.3.3.

Дейностите по проекта са разработени с цел постигане на резултати по най-ефективен и ефикасен начин. Изпълнението на проекта започва с информационни събития, с цел да се запознае по-широката аудитория и професионалисти със стойността и потенциала на местната кулинария от Стара планина. Чрез реализирането на социална медийна кампания ще се осигури постоянна визия в целевия пазар. Събираните 50 най-популярни рецепти и по-нататъшното им представяне във Готварския видео наръчник и в готварска книга ще бъдат разпространени в широката общественост с помощта на промоционалните канали на проекта. Изработване на Проучване за кулинарията като движеща сила за иновативен туризъм ще подобри познанията за гастрономията и неиното значение за развитие на туризма, чрез предоставяне на насоки и повишаване на осведомеността. Готварски фестивали ще бъдат организирани като заключителни събития и ще предоставят възможност за взаимодействие на широката публика с резултатите от проекта.

Основните резултати са основани на факта, че ще бъдат изпълнени координирано внимателно проектирани инициативи за повишаване на осведомеността. Ще се проведат семинари за повишаване на осведомеността, ще се проведе  кампания в социалните медии, ще бъдат разработени 50 най-популярни рецепти от Стара планина, ще бъде изготвен Готварски  видео наръчник и Готварска книга, ще бъде разработено Проучване на гастрономията като движеща сила за иновационен туризъм. Ще се организират готварски предавания като съвместни мероприятия, насочени към популяризиране и култивиране на общата традиция. 


Полезни връзки:
Уеб сайт: www.tasteofstaraplanina.com
Фейсбук страница: Ukus Stare planine
YouTube видеа:
https://www.youtube.com/channel/UCP2SXBABFmJccT9iIWJpuZQ
 

Partners

Водещ партньор
Сдружение "Манифесто"
Партньор 2
Асоциация “Регионално партньорство за устойчиво развитие - Видин”