Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

05.05.2020

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, в качеството си на Управляващ орган, обявява стартирането на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Крайният срок за подаване на апликационната форма от кандидатите е 15.06.2020 г., 17:30 часа (местно време).

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в базата данни TED - допълнение към Официален вестник на Европейския съюз (OJ/S) и е достъпно в http://ted.europa.eu под номер 2020/S 087-207805, както и в прикачения файл.

Facebook icon
Twitter icon