Проект CB007.1.11.143 Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона