СЪСТАВ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2021-2027